Atnaujintas 2007 gruodžio 14 d.
Nr.93
(1590)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Parapijos džiaugsmas – visų džiaugsmas

Šventės dalyvius pasveikino
ir mažiausi parapijiečiai –
lopšelio-darželio „Rokutis“ vaikučiai

ROKAI. Šie metai Vilkaviškio vyskupijoje paskelbti parapijų metais. Tad ir Rokų šv. Antano Paduviečio parapija, be visų parapijų metams skirtų renginių, spalio 28 dieną paminėjo parapijos metus. Šią dieną visi kartu pasidžiaugėme, kad Šv. Šeimos koplyčia veikia jau aštuonerius metus ir jau dveji metai kaip tapo parapijos širdimi. Šv. Mišias aukojo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, dalyvavo buvęs Aukštosios Panemunės parapijos klebonas, dabar altaristas kan. jubil. Pranas Liutvinas ir parapijos klebonas kun. Virginijus Gražulevičius, diak. Linas Baltrušaitis.

Vyskupas pasidžiaugė, kad šis mažas kampelis turi savo maldos židinį, kuris ne tik neužgeso, bet vis labiau įsiplieskia. Savo žodžiu stiprindamas, ragino neapleisti maldos, nes tik jos galia gali įvykti netikėčiausi dalykai. „Žinau, kad jau keletas jūsų svajonių išsipildė, – kalbėjo vyskupas. – Bet turite dar daug didelių troškimų, tarp jų ir turėti bažnyčią. Melskitės ir Dievas bei Motina Marija išpildys ir šį troškimą“. Džiaugėsi, kad puikiai gieda choras, kad jau yra išrinkta pastoracinė taryba, kad nemažas jaunimo būrelis jau ruošiasi pirmajai išpažinčiai ir Komunijai. Vyskupas prisiminė, kad „šis Rokų kraštas davė ir tokių didžių žmonių Bažnyčiai, kaip Telšių vyskupą Joną Borutą, SJ, kun. Joną Raudonikį (Vosiliškio kleboną), kun. Antaną Matusevičių (Miroslavo kleboną), kun. Arūną Simonavičių (Alksnėnų kleboną)“.

Savo mintimis pasidalijo koplyčios iniciatorė Janina Danilienė. Pastoracinės tarybos vardu J. Bakūnaitė padėkojo vysk. J. Žemaičiui, kad šis prieš aštuonerius metus pašventino koplyčią ir pasitikėjo bendruomene, jos siekiu kurti parapiją. Padėkojo ir buvusiam klebonui kan. P. Liutvinui, kad jis leido kurti šį šviesos kampelį. Prisiminti visi, kurie prisideda prie koplyčios išlaikymo. Įteiktos besiskleidžiančią šviesą simbolizuojančios prisiminimo žvakelės.

Susirinkusius pasveikino ir mažiausi parapijiečiai – lopšelio-darželio „Rokutis“ vaikučiai, kurie visus pradžiugino savo žodeliu. Rokų vidurinės mokyklos jaunimo sakralinės muzikos ansamblis pagiedojo keletą giesmių.

Po šv. Mišių visi rinkosi paminėti parapijos metų į atnaujintą parapijos auditoriją, kurią savo lėšomis suremontavo parapijiečiai, o baldams lėšas skyrė Lietuvių Katalikų Šalpos fondas (JAV) – nuolatiniai mūsų parapijos globėjai, vykdomų projektų geradariai. Pastoracinės tarybos nariai suruošė vaišes ir visi kartu pabendravo, pasidalijo nuomonėmis apie vykdomus darbus, ateities planus.

Ramutė Stanislovaitienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija