Atnaujintas 2007 gruodžio 14 d.
Nr.93
(1590)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Paminėjo vyskupo jubiliejų

Romas BACEVIČIUS

Vyskupas Rimantas Norvila
laimina į Vilkaviškio Katedrą
susirinkusius tikinčiuosius

Praėjusį šeštadienį, gruodžio 8-ąją, per Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę, Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Katedroje vyskupas Rimantas Norvila ir vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, MIC, gausus būrys kunigų ne tik aukojo šv. Mišias čia gausiai susirinkusiems maldininkams, bet ir paminėjo kelias vyskupijos ordinaro sukaktis: gyvenimo 50-metį, vyskupystės 10-metį ir paskyrimo Vilkaviškio vyskupu 5-metį.


Ar Jėzus dar ras tikėjimą?

Jėzaus Kristaus užkurta Evangelijos ugnis pajėgia sudeginti žmones supriešinančius nuodėmių tiltus ir Jo asmeninis viso gyvenimo pavyzdys, ypač kai Jį ant kryžiaus pakėlė aukštyn, geba taip patraukti žmones prie Jo, jog jie (Viešpaties artumo bei Šventosios Dvasios patepimo paveikti) užsiplieskia troškimu daugiau niekados nebenusigręžti nuo to Asmens, kuris viską atidavęs dėl mūsų pagrįstai viliasi, kad ir mes patys Jam atsiduosime, tai yra neliksime skolingi Jo pasiaukojančiai meilei, kurioje niekada netenka išvysti ištvermės, kantrybės bei laiko krantų (plg. 1 Kor 13, 7 – 8).


Tarpseminarinis krepšinio turnyras

Lapkričio 17 dieną Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko tarptautinis tarpseminarinis krepšinio turnyras. Jau kelerius metus iš eilės turnyre dalyvauja keturios seminaristų krepšinio rinktinės – trys Lietuvos ir viena Latvijos.


Seminarijų diena Aušros Vartų atlaiduose

Lapkričio 16 dieną Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos Globos atlaiduose meldėsi Lietuvos bei Latvijos seminarijų auklėtiniai. Tikintieji galėjo išvysti apie šimtą kunigystei besiruošiančių jaunuolių, kurie, melsdami Švč. Mergelės Marijos globos pašaukimo kelyje, atvyko į atlaidus kartu su kitais maldininkais švęsti Eucharistijos. Pamaldas Aušros Vartų koplyčioje pradėjo Kauno kunigų seminarijos klierikai, vadovavę rožinio maldai. Šv. Mišias Šv. Teresės bažnyčioje celebravo Telšių kunigų seminarijos prefektas kun. Viktoras Ačas, kartu meldėsi kitų seminarijų rektoriai, vadovybių nariai bei dėstytojai. Liturgiją giesmėmis nuskaidrino šia proga susibūręs jungtinis klierikų choras.


Paminėjo XX amžiaus tikėjimo liudytoją

Telšių vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus 120–osios gimimo metinės

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Dievo tarnas vyskupas
Vincentas Borisevičius

Sukako 120 metų nuo Dievo Tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus gimimo. Ta proga lapkričio 23 dieną Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko permanentinis kunigų susirinkimas, kurio metu buvo surengta konferencija, skirta šiam prasmingam ir svarbiam įvykiui paminėti. 10 val. į Seminarijos didžiąją aulą susirinkę Telšių vyskupijos kunigai kartu su savo ganytoju J. Boruta, SJ, susirinkimą pradėjo bendra malda, po kurios išsamų pranešimą apie vyskupo kankinio gyvenimą ir nuveiktus darbus skaitė Telšių kunigų seminarijos, pavadintos vyskupo V. Borisevičiaus vardu, prefektas kun. teol. lic. Viktoras Ačas. Savo pranešime lektorius nagrinėjo vyskupo kankinio raštus, straipsnius, ganytojiškus laiškus, dokumentus, įvairių žmonių liudijimus ir prisiminimus apie šią ypatingą asmenybę.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija