Atnaujintas 2007 gruodžio 14 d.
Nr.93
(1590)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Paminėjo vyskupo jubiliejų

Romas BACEVIČIUS

Vyskupas Rimantas Norvila
laimina į Vilkaviškio Katedrą
susirinkusius tikinčiuosius

Vyskupą su 50-mečiu sveikino
įvairių organizacijų atstovai

Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo
vyskupas Rimantas Norvila,
dalyvavo vyskupas Juozas
Žemaitis, kelios dešimtys
vyskupijos kunigų ir vyskupo
ordinaro seminarijos bendramokslių

Kristaus Kūnu šv. Mišiose maitinasi
įvairų kunigystės stažą turintys
dvasininkai (iš kairės):
prel. Antanas Maskeliūnas,
apaštalinis protonotaras
prof. dr. Vincas Jonas Bartuška,
kunigai Romas Budrevičius
ir Andrius Šidlauskas

Praėjusį šeštadienį, gruodžio 8-ąją, per Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę, Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Katedroje vyskupas Rimantas Norvila ir vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, MIC, gausus būrys kunigų ne tik aukojo šv. Mišias čia gausiai susirinkusiems maldininkams, bet ir paminėjo kelias vyskupijos ordinaro sukaktis: gyvenimo 50-metį, vyskupystės 10-metį ir paskyrimo Vilkaviškio vyskupu 5-metį.

Šv. Mišių koncelebracijai vadovavęs vyskupas R. Norvila susirinkusiems maldininkams sakė, kad Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę šiemet Dievo valia jam tenka švęsti kartu su keliomis jo asmeninėmis sukaktimis, todėl visų prašė pasimelsti ir už jį – vyskupijos ganytoją. Per pamokslą vyskupas R. Norvila priminė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventės atsiradimo istoriją. Tai įvyko prieš 150 metų, kai Prancūzijoje, Lurde, seseriai Bernadetai apsireiškė Jėzaus Motina Marija ir pasakė: „Aš esu Nekaltas Prasidėjimas“. Tai reiškė, kad Ji buvo apsaugota nuo nuodėmės, kurios pasekmes jaučiame mes visi. Bernadeta tuo, ką pamatė, nepatikėjo. Bažnyčia irgi ilgai nenorėjo pripažinti šio fakto. Tačiau po šio įvykio Lurdas tapo visame pasaulyje žinoma ir gausiausiai maldininkų, ypač ligonių, lankoma vieta. Ji liudija apie Dievo Motinos teikiamas malones. Kasmet čia apsilanko apie 6 milijonai žmonių. Beje, popiežius Benediktas XVI, įvertindamas Lurdo apsireiškimo svarbą, nuo šių metų gruodžio 8-osios visus ateinančius metus paskelbė Jubiliejiniais Lurdo metais. Jis taip pat paskelbė visuotinius atlaidus visiems per tuos metus šią vietovę aplankysiant maldininkams. Beje, čia lankytis žada ir pats Popiežius.

Po to vyskupas R. Norvila kalbėjo apie kitus jubiliejus ir jų reikšmes mūsų gyvenimui. Jubiliejus – tai atsiteisimo už padarytas nuodėmes metas, tai proga kiekvienam žmogui parodyti dėkingumą, gailestingumą ir atleisti kitam tikintis to paties iš savo artimo ir iš Dievo. Jubiliejus yra vilties, džiaugsmo ir dėkingumo metas, kvietimas stiprinti tarpusavio ryšius. Šios nuostatos tinka ir įstaigų, organizacijų jubiliejams. „Kiek daug kiekvienas žmogus kaip dovaną gauna iš savo Kūrėjo, kiek daug dėmesio ir gerumo patiria iš kitų žmonių, – sakė vyskupas. – Todėl jubiliejus yra galimybė padėkoti Dievui už visa, ką jis gero padarė. Šiandien aukoju šv. Mišias kaip padėką už visas per 50 savo gyvenimo metų patirtas malones. Tuo pačiu dėkoju daugeliui čia susirinkusių žmonių už man parodytą pagarbą, pasitikėjimą, gerumą.“ Baigdamas pamokslą vyskupas visiems palinkėjo, kad gerasis Dievas visada laimintų jų gerus darbus.

Po šv. Mišių Katedroje ir parapijos namuose vyskupą su 50-mečiu sveikino valdžios, bažnytinių organizacijų atstovai ir artimiausi bendradarbiai.

Vilkaviškis

Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija