Atnaujintas 2007 gruodžio 14 d.
Nr.93
(1590)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Seminarijų diena Aušros Vartų atlaiduose

Lapkričio 16 dieną Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos Globos atlaiduose meldėsi Lietuvos bei Latvijos seminarijų auklėtiniai. Tikintieji galėjo išvysti apie šimtą kunigystei besiruošiančių jaunuolių, kurie, melsdami Švč. Mergelės Marijos globos pašaukimo kelyje, atvyko į atlaidus kartu su kitais maldininkais švęsti Eucharistijos. Pamaldas Aušros Vartų koplyčioje pradėjo Kauno kunigų seminarijos klierikai, vadovavę rožinio maldai. Šv. Mišias Šv. Teresės bažnyčioje celebravo Telšių kunigų seminarijos prefektas kun. Viktoras Ačas, kartu meldėsi kitų seminarijų rektoriai, vadovybių nariai bei dėstytojai. Liturgiją giesmėmis nuskaidrino šia proga susibūręs jungtinis klierikų choras.

Tradiciškai kunigų seminarijų šv. Mišios yra padėka tikintiesiems už jų paramą išlaikant seminarijas ir maldą už būsimuosius kunigus. Kartu tikintieji yra kviečiami melstis už naujus kunigystės pašaukimus. Po šv. Mišių, Šv. Teresės parapijos klebono pakviesti, seminaristai tęsė bendrystės vakarą prie užkandžių stalo.

Mindaugas BERNOTAVIČIUS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija