Atnaujintas 2007 gruodžio 19 d.
Nr.94
(1591)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Jaudina senojo dvarelio likimas

Vytautas Bagdonas

Daug vertingų minčių išsakė
diskusijos dalyviai (iš kairės)
rajono vyriausioji architektė Daiva
Gasiūnienė, meras Sigutis
Obelevičius ir Viešosios bibliotekos
direktorius Romas Kutka
Nuotrauka gauta iš Anykščių
rajono savivaldybės
L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos

Anykštėnai gali džiaugtis ir didžiuotis, kad iki šių dienų yra išlikęs kultūrinio ir istorinio paveldo objektas, menantis pasipriešinimo carizmui, išsivaduojamojo judėjimo laikus. Tai senasis Okuličiūtės dvarelis, stūksantis ant aukšto Šventosios upės kranto.

Nežinia, kokio likimo būtų sulaukęs šis įspūdingai atrodantis statinys, jeigu jis neturėtų rūpestingų šeimininkų. Daugelį metų tame pastate veikė Anykščių biblioteka. Kai Viešajai bibliotekai buvo paskirtos kitos patalpos, dvarelio patalpose buvo įkurdinta Vaikų biblioteka (Viešosios bibliotekos vaikų skyrius), taip pat neseniai įsikūrė ir Viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyrius, buvo surasta vieta šviesaus atminimo ilgamečio Anykščių dekanato dekano, Anykščių šv.Mato parapijos klebono monsinjoro Alberto Talačkos anykštėnams dovanotai gausiai bibliotekai.

Kaip teigė Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka, būtina išsaugoti buvusį dvarelį ateities kartoms, pritaikant jo patalpas visuomenės poreikiams. Tokio pobūdžio objektas dabar, kai Anykščiams suteiktas kurortinės teritorijos statusas, gali tapti itin patraukliu, turistų, poilsiautojų lankomu objektu. Todėl neseniai UAB „Įvaizdžio pasaulis“ ir Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulų viešoji biblioteka organizavo diskusiją tema „Anykščių krašto kultūros paveldo vadyba: Okuličiūtės dvarelis“.

Šios diskusijos tikslas – atidžiau pažvelgti į šią specifinę veiklos sritį, pamėginti giliau suvokti, kaip įvairiomis vadybos priemonėmis galima spręsti kultūros paveldo išsaugojimo ateities kartoms problemas.

Diskusijoje dalyvavo Kultūros paveldo departamento (KPD) prie Lietuvos kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas Algimantas Degutis, KDP Utenos teritorinio padalinio vedėjas Arūnas Liogė, Pasaulio anykštėnų bendrijos narys, UAB „Įvaizdžio pasaulis“ direktorius Virgaudas Lisauskas, Anykščių meras Sigutis Obelevičius, rajono vyr. architektė Daiva Gasiūnienė, paveldosaugos specialistė Alvyta Vitkienė, Anykščių seniūnijos seniūnas Eugenijus Pajarskas, mero patarėjas Sergejus Jovaiša, Anykščių A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas, rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė, to paties skyriaus vyr. specialistė Jurgita Bugailiškienė, kraštotyros specialistė, vyr. bibliotekininkė Daiva Gadliauskaitė. Diskusijos moderatorius – Anykščių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka.

Kraštietis V. Lisauskas kalbėjo apie Anykščių krašto paveldosaugos problemas, siūlydamas būdus joms spręsti. Jau atliktus ir numatomus darbus apžvelgė rajono meras S. Obelevičius, teigęs, kad kultūrinių vertybių apsauga ir tvarkymas – rajono savivaldybės pareiga. Kultūros paveldo apsaugos klausimus Lietuvoje aptarė ir patarimais, kaip įsisavinti Europos ir kitų projektų lėšas, dalijosi Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas Algimantas Degutis. Mintis kultūros vertybių mūsų rajone apsaugos ir tvarkymo klausimais išsakė vyr. architektė D. Gasiūnienė ir specialistė A. Vitkienė.

Aptartas Okuličiūtės dvarelio likimas, jo patalpų panaudojimo perspektyvos ir rekonstravimo galimybės. Kraštotyrininkė D. Gadliauskaitė trumpai apžvelgė dvarelio istoriją ir išsakė savo viziją: dvarelis galėtų ir ateityje būti įdomus mūsų krašto istorijai, kultūrai. Restauravus patalpas, galėtų likti Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos kraštotyros ir leidybos skyrius, sukaupęs ir tebekaupiantis informaciją apie Anykščių kraštą ir jo žmones. Tai būtų unikali Lietuvoje erdvė vaikų ir jaunimo edukacinėms programoms įgyvendinti.

Parengtas kreipimasis į Anykščių rajono Tarybą. Jį pasirašė Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka ir Pasaulio anykštėnų bendrijos narys, UAB ,,Įvaizdžio pasaulis“ direktorius Virgaudas Lisauskas.

Kreipimuisi pritarė Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas Algimantas Degutis, KPD Utenos teritorinio padalinio vedėjas Arūnas Liogė, Anykščių meras Sigutis Obelevičius, rajono vyr. architektė Daiva Gasiūnienė, paveldosaugos specialistė Alvyta Vitkienė, Anykščių seniūnijos seniūnas Eugenijus Pajarskas, mero patarėjas Sergejus Jovaiša, A. Vienuolio – Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas, savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė, to paties skyriaus vyr. specialistė Jurgita Bugailiškienė, kraštotyros specialistė, vyr. bibliotekininkė Daiva Gadliauskaitė, Anykščių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka.

Viešojoje bibliotekoje surinkta daugybė kraštotyrinės medžiagos apie Okuličiūtės dvarelį, šios dvarininkės pastangas prisidėti prie 1863 metų sukilimo, sukilėlių slėpimą dvarelio rūsyje, yra užfiksuota be galo daug vertingų istorinių faktų. Kaip tvirtino šių eilučių autoriui bibliotekos direktorius, visa ta surinkta medžiaga puikiai gali pasitarnauti, pritaikant šį istorinį statinį nūdienos poreikiams, vykdant edukacines programas, atveriant duris lankytojams. Pašnekovas džiaugėsi diskusijos sėkme ir dalyvių supratingumu, geranoriškumu. Akivaizdu, kad senojo dvarelio likimas rūpi įvairaus lygio valdininkams, kultūros puoselėtojams, paminklosaugininkams. Todėl belieka rengti projektus, tikintis ES ar kitų fondų finansinės paramos, kad būtų galima senąjį dvarelį prikelti naujam gyvenimui.

Anykščiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija