Atnaujintas 2007 gruodžio 21 d.
Nr.95
(1592)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Mylėjęs Dievą ir žmones

Benjaminas ŽULYS

Prelatas dr. Juozas
Prunskis (1907-2003)

Rytoj sukaks šimtas metų, kai gimė prelatas dr. Juozas Prunskis. Tik kelių metų trūko, kad visa pažangioji lietuvių bendruomenė, Katalikų Bažnyčia tiek jo gimtojoje Lietuvoje, tiek išeivijoje būtų pažymėjusi garbingą sukaktį jam gyvam esant. Bet ir dabar jis neužmirštas. Šią sukaktį minime, savo žvilgsnį kreipdami į amžinybę, o kartu prisimindami jo nuveiktus kilnius darbus.

Dar 1997-1998 metais, minint prelato 90-ies metų sukaktį ir 65-erių metų kunigystės jubiliejų, jis su didžia pagarba buvo prisimintas daugelyje Lietuvos miestų ne tik gimtojoje Aukštaitijoje, bet ir Suvalkijoje, Dzūkijoje, Žemaitijoje – vietovėse, susijusiose su jo gyvenimu bei veikla, ypač tose mokyklose, kurios nuolat jautė prelato dosnią ranką.


Skleidęs šilumą ir šviesą

Benjaminas ŽULYS

Ganytojas, švietėjas

Kauno Arkikatedros Bazilikos šventoriuje, prie šventovės sienos, greta kitų iškilių Kauno, visos Lietuvos kunigijos šviesuolių 1948 metų gegužę buvo palaidotas šios Arkikatedros Bazilikos Metropolinės kapitulos prelatas Povilas Januševičius. Ant jo antkapio užrašas: „Leiskite mažutėliams eiti pas mane“, bylojantis apie kunigo meilę jaunimui, vaikams, kuriuos jis globojo, jais rūpinosi. Visas jo gyvenimas per Dievą, tikėjimą siejosi su meile Lietuvai, gimtajam žodžiui, pagarba dorai, pareigai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija