Atnaujintas 2007 gruodžio 28 d.
Nr.96
(1593)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

2007-uosius palydint

Eina paskutinės 2007 metų dienos. Valstybė baigia atkurtosios nepriklausomybės 18-uosius metus, daug pasiekusi per tą laiką, bet daug ir praradusi: ne tik apie pusę milijono savo tėvynainių, dėl geresnės duonos besiblaškančių po pasaulį, bet ir niekaip nesurasdama politinio sprendimo, kaip išsivaduoti iš sovietinės ir naujosios nomenklatūros gniaužtų. Dėl mažų atlyginimų streikuoja mokytojai, rengiasi streikuoti bibliotekininkai, kiti kultūrininkai. Padidėjusių mokesčių sumos nukeliauja į politikų ir valdininkų (išrinktųjų) kišenes – tokia teisybė egzistuoja valdžios viršūnėse.


Atpažinkime Dievo Sūnaus gimimo dovaną

Vilniaus arkivyskupo kalėdinis sveikinimas

Brangieji,

tikriausiai dažnam Lietuvos žmogui, ne tik vaikui, bet ir suaugėliui, Kalėdos kelia mintis apie dovanėles. Vieni dovanėlių trokšta ir laukia, kitiems rūpestis joms sutaupyti, jas surasti, gražiai suvynioti ir nemačiom po eglute padėti. Išties smagu dovanoti ir būti apdovanotam, retas tegali šiam džiaugsmui atsispirti.

Tačiau ieškodami ir priimdami dovanėles neužmirškime dangiškos dovanos, kurią visų mūsų Tėvas atsiuntė kalčių prislėgtai ir nukamuotai žmonijai. Ar atpažįstame Dievo Sūnaus gimimo dovaną? Jėzus Kristus, mūsų Išganytojas, atėjo kiekvieno išvaduoti iš nuodėmės pančių ir pakviesti į amžinąjį džiaugsmą. Ši dovana skirta visiems, bet drauge yra asmeninė, nes ją gauna tik tas, kuris priima į širdis besibeldžiančią gerąją žinią.


Atverkime širdis ir namus šviesai

Panevėžio vyskupo kalėdinis laiškas

Brangūs Broliai ir Seserys,

„Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien jums gimė Išganytojas“ (Ik 2,10) – tokius nuostabius, padrąsinančius žodžius paskelbė Kalėdų naktį angelas. Mūsų džiaugsmą, mūsų viltį sustiprina ir pranašo žodžiai: „Tauta, kuri vaikščioja patamsiais, išvys skaisčią šviesą, gyvenantiems tamsos šalyje užtekės šviesybė“ (Iz 9,1). Jėzaus atnešta tikėjimo ir vilties šviesa nušvietė pasaulio tamsą, žmogaus tamsą, daugybės žmonių abejonių ir baimės naktis. Jau per 2000 metų šviečia toji šviesa ir nepraranda savo galios.


Prieš 400 metų Šiluvoje pasakyti Švč. Mergelės Marijos žodžiai skatina budėti

Kalėdinis laiškas Kauno arkivyskupijos kunigams, vienuoliams ir pasauliečiams

Šių metų šv. Kalėdas švenčiame ruošdamiesi ateinančiais metais paminėti Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400-ąsias metines. Anuomet Švč. Mergelės Marijos pasakyti žodžiai skatina budėti, kad mūsų santykis su Dievo Sūnumi būtų kupinas nuoširdžiausios pagarbos ir kad jo nenustelbtų kasdieniai rūpesčiai. Pirmieji pasiruošimo metai akivaizdžiai parodė, kaip galingai Dievo Motina Marija gali prakalbėti ir į šiandienio žmogaus širdį. Šiluvos Dievo Motinos paveikslo piligriminė kelionė per parapijas, Eucharistiniai kongresai ir šventės, piligriminės kelionės į Šiluvą paskatino daugelį tikinčiųjų atsiverti Dievo malonės veikimui.


Gyvenimas – kova už savo ir palūžusiųjų dvasinę laisvę

Telšių vyskupo kalėdinis kreipimasis į Telšių vyskupijos tikinčiuosius

Mieli Broliai, Seserys, Žemaičių žemės krikščionys! Vėl sulaukėm visiems mums brangios Jėzaus Kristaus Gimimo šventės! Jau jos laukdami Advento metu girdėjom bažnyčiose skaitomus Senojo Testamento pranašų tekstus, kuriuose išsakytas žmonijos ilgesys laukiant to įvykio, į kurį Kalėdose krypsta mūsų dvasios žvilgsnis bei mūsų širdys!

700 metų prieš Kristaus gimimą pranašas Izaijas tokiais žodžiais išsakė Dievo tautos ir visos žmonijos viltis bei Išganytojo – Mesijo atėjimo ilgesį.


Gyvasis Meilės Šaltinis

Šiaulių vyskupo kalėdinis sveikinimas

„Štai aš skelbiu jums didį

džiaugsmą:

šiandien jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“

(Lk 2,10-11).

Brangieji, šiais džiugiais angelo žodžiais noriu pakviesti visus prie tikrojo Meilės šaltinio – gimusio Kūdikėlio Jėzaus. Jis taip priartėja prie mūsų, kad apaštalas Jonas sušunka: „Ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką patyrėme ir mūsų rankos lietė, – tai skelbiame apie gyvenimo Žodį“ (1 Jn 1,1). Tačiau ne kartą, brangieji, esame per daug išpuikę, kad silpname kūdikyje pamatytume Dievą. Todėl Jėzus ateina kaip kūdikis, kad išrautų puikybės daigus ir padarytų mus reginčiais žmonėmis.


Kalėdos – krypties ir vilties suteikimas patamsiuose klaidžiojančiam žmogui

Kaišiadorių vyskupo žodis – sveikinimas

„Gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė“ (Iz 9,1).

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Kuo nuoširdžiausiai sveikinu Jus mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo šventės proga ir trokštu pasidalinti Dievo mums atneštu džiaugsmu bei ramybe.

Išgirdę angelų žinią apie Mesijo gimimą, piemenys vienas kitą ragino: „Bėkime į Betliejų“ (Lk 2,15). Šie piemenų lūpomis šventąją naktį ištarti žodžiai šiandien mums tarsi iš naujo atveria duris į Kalėdų šventimą. Jie nusako, ką reiškia švęsti Kalėdas: tai kvietimas išsiruošti ir leistis į nuolatinę visą gyvenimą trunkančią kelionę kasdien maldoje bendraujant su Dievu ir aktyviai įsijungiant į parapijos bendruomenės gyvenimą.


Jėzus tiesia savo rankas

Balta balta naktis

Pridengs tamsias gelmes –

Skausme ir nevilty

Regėsim žvaigždę mes.

Su Šventom Kalėdom, brangūs ir mieli Kristaus gimimo iškilmę švenčiantys, Dievo pamilti žmonės. Ačiū Dievui, sulaukėm švento, ramaus Kūčių vakaro, dėkingi susėdom prie mamos rankom paruošto stalo, džiugia širdimi dalijomės pašventintą plotkelę (kaip kad ir gyvenime dalijamės viskuo), ramybės brolišką bučinį palydėjome linkėjimais sveikatos ir kantrybės, palaimos ir stiprybės, tyliai trokšdami, kad mus visada jungtų ši įprasta namų šiluma.


Šventės prasmė

Kalėdos – tai ne pirkinių, ne blizgučių, ko gero, net ne šeimos šventė. Ir tiems, kurie vis dar dejuoja, kad nėra sniego, nėra žiemos, norisi atsakyti – jau daug metų sniego nebūna, jis pasiliko tik kalėdiniuose atvirukuose. Be to, tai ir ne žiemos šventė. Saulė, tiesa, sugrįžta, kaip jai nustatyta, bet ir ne jos sugrįžimą mes švenčiame.


Įvertinkime, kas veda Dievo link

Vilkaviškio vyskupo kalėdinis laiškas

Mieli broliai ir seserys Kristuje,

daugelis Išrinktosios tautos kartų vylėsi išvysti Viešpaties siųstą Mesiją, kuris, pasak pranašo Izaijo, neš tautoms teisingumą (plg. Iz 42, 1), „nepails ir nevilčiai nepasiduos, teisingumą kurdamas žemėje“ (Iz 42, 4).

Taip ilgai ir labai laukto Mesijo gimimas nepraėjo nepastebėtas. Evangelistai mums pasakoja apie džiaugsmą, kurį atnešė šis įvykis. „Be galo džiaugėsi“ (Mt 2, 10) išminčiai iš Rytų šalies, pasveikinę ir pagarbinę gimusį Jėzų kaip karalių. Prabėgus aštuonioms dienoms po Jėzaus gimimo, pagal žydų tradiciją atneštu paaukoti šventykloje juo ypač džiaugiasi ir teisusis Simeonas, pranašė Ona (Lk 2, 25–32. 36–38).

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija