Atnaujintas 2007 gruodžio 28 d.
Nr.96
(1593)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

2007-uosius palydint

Eina paskutinės 2007 metų dienos. Valstybė baigia atkurtosios nepriklausomybės 18-uosius metus, daug pasiekusi per tą laiką, bet daug ir praradusi: ne tik apie pusę milijono savo tėvynainių, dėl geresnės duonos besiblaškančių po pasaulį, bet ir niekaip nesurasdama politinio sprendimo, kaip išsivaduoti iš sovietinės ir naujosios nomenklatūros gniaužtų. Dėl mažų atlyginimų streikuoja mokytojai, rengiasi streikuoti bibliotekininkai, kiti kultūrininkai. Padidėjusių mokesčių sumos nukeliauja į politikų ir valdininkų (išrinktųjų) kišenes – tokia teisybė egzistuoja valdžios viršūnėse.

Gerai, kai streikuojantys gali apeliuoti į valdančiųjų sąžinę. O ką daryti katalikiško laikraščio redakcijai, visą laiką esančiai žymiai sunkesnėse sąlygose?! Kuo, jei ne saldžiomis kalbomis, galima laikyti valdžios šnekėjimus apie mokesčių perskirstymą? Iš mūsų redakcijos valdžia kasmet paima beveik 150 000 litų įvairiausių mokesčių. Kaip teigia premjeras G. Kirkilas, per mokesčius valstybės pajamos perskirstomos mažas pajamas gaunančių žmonių labui. Kokia melagystė! Per paskutiniuosius 10 metų mes, redakcijos darbuotojai, sumokėjome apie 1,5 mln. litų, maitindami valdininkus ar kitus „pašvęstuosius“, gal ir kultūrininkus ir, be abejo, tuos leidinius, kurie iš mūsų mokesčių yra išlaikomi Spaudos rėmimo fondo, tačiau visąlaik būdami ant uždarymo ribos turėdavome tenkintis tik minimaliais ar dar mažesniais atlyginimais. Dar daugiau. Vis sunkėjant sąlygoms esame priversti atleisti savo darbuotojus arba pervesti juos į pusę etato. Pavyzdžiui, dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo didinimo per tris su puse metų mūsų išlaidos išaugo beveik dvigubai, tiek pat išaugo ir valdžiai mokami mūsų mokesčiai, mūsų pajamos tik mažėja, o paramos iš tų „perskirstytų mokesčių“ negavome nė lito. Valdžios politika tokia, kad padoresni laikraščiai verčiami užsidaryti.

Gaila, kad ir ne visai katalikų bendruomenei rūpi katalikiško laikraščio likimas. Kai kas iš jų priekaištauja mums, kad neturime strategijos. Tik kaip tada jie paaiškintų tai, kad per visus septyniolika laikraščio leidimo metų, kada sužlugo apie 20 laikraščių, kai kurie jų netgi maitinti iš vadinamojo Spaudos rėmimo fondo, „XXI amžius“ vis dėlto išsilaikė? Kalbėti apie strategijos nebuvimą tokiu atveju būtų šventvagiška. Mes visąlaik plėtėme laikraščio apimtį, įvairinome tematiką, skirdami laikraštį vis didesniam skaitytojų ratui ir skoniui, kiek galėdami tobulinome ir ieškojome naujų platinimo formų. Mes pamažu užimame ir tą erdvę, kurią yra užkariavusi didžioji žiniasklaida. Įdomiausia tai, kad toje erdvėje randame ne tik besistebinčių mūsų buvimu, bet ir pritariančių „XXI amžiaus“ krypčiai. Džiaugiamės, kad ir dabar atsiranda naujų skaitytojų, kurie patys arba bičiulių paraginti pradeda per „Lietuvos pašto“ skyrius prenumeruoti arba platinimo vietose pirkti „XXI amžių“. Visa tai mus ir išlaikė beveik 20 metų, esant žiauriai, svarbiausia – neteisingai konkurencijai, kai vieniems leidiniams suteikiama milžiniška parama, sudaromos kuo palankiausios sąlygos juos platinti, o kiti yra diskriminuojami, neduodant jiems jokios paramos ir trukdant arba bent nepadedant platinti. Jeigu tai būtų kokia nors musulmoniška šalis ar komunistinė ateistinė Kinija, kur katalikai sudaro gal tik pusę procento visų gyventojų, tai tokia „pagalba“ katalikiškam laikraščiui nestebintų. Bet čia tokie dalykai vyksta vienoje katalikiškiausių buvusios Sovietų Sąjungos „respublikoje“, kurioje 80 proc. yra katalikai, o anksčiau vyko atkakli kova su okupacine valdžia dėl tikinčiųjų diskriminacijos ir už teisę katalikams turėti savo spaudą. Viskas pranyko kaip sapnas... Visi susėdo į savo aukštus postus, susilaukė valstybinių apdovanojimų ir... kova baigėsi.

Mus, katalikiško laikraščio redakcijos darbuotojus, be abejo, jaudina, kai formaliai katalikiškoje Lietuvos visuomenėje sparčiai auga ne tik abejingumas katalikiškoms tiesoms, bet netgi didėja priešiškumas pačiai krikščionybei. Gaila, kad šio pasaulio didieji neįvertina katalikiškos spaudos reikšmės modernių laikų pasaulyje. „XXI amžiui“, kaip vieninteliam katalikiškam laikraščiui, nuolat rašančiam aktualiais kiekvienam krikščioniui ir nekrikščioniui klausimais, norėtųsi tą įtaką plėsti, tačiau per visus jo leidimo metus mūsų pastangos visada susilaukia didžiulio pasipriešinimo. Mes esame nemylimi šio pasaulio didžiųjų, nes sakome tiesą, niekam „neparsiduodame“. Bet kartu esame ir neturtingi, taigi ir dėl to nesame mylimi. Nepaisant viešai skelbiamos meilės artimui ar vargstančiam, neturtingi nėra mylimi ir gerbiami. Net ir per TV garsiai skelbiamos prieš Kalėdas gerumo akcijos ne visada tokios ir būna: dažnai tai tik viešieji ryšiai siekiant išgarsinti tas „gerumo“ akcijas.

Tačiau mus myli ir gerbia didžioji dalis laikraščio skaitytojų. Palydėdami 2007-uosius norime pirmiausia pasidžiaugti jumis, gerbiami mūsų skaitytojai, platintojai ir geradariai Lietuvoje ir užsienyje. Dėkojame Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai ir Tautos Fondui už mums labai padedančią paramą. Dėkojame Marijai Remienei, kun. prof. Kęstučiui Trimakui, Juozui Giedraičiui, Pranui Dalindai, Konstancijai Stasiulis, Juozui Končiui (JAV), Juozui Sendzikui (Kanada), mons. Kaziui Senkui, Gražinai Trimakaitei, Jadvygai Damušienei (Lietuva) ir kitiems tautiečiams, dažnai paremiantiems laikraščio leidybą savo auka. Dėkojame M. Zulonaitei, M. Grubienei už suteiktą didelę paramą. Mes labai vertiname ir paprasto žmogaus kuklią paramą iš varganos pensijos. Dėkojame skaitytojams už ištikimybę, laikraščio įvertinimą ir patarimą jį skaityti savo kaimynams, draugams, pažįstamiems. Dėkojame už tai, kad išgirdę apie grėsmę mūsų laikraščiui susirūpinote ir domitės esama padėtimi. Dėkojame tiems, kurie susirūpinę dėl jo likimo, užėję į redakciją arba pervesdami į mūsų sąskaitą banke, aukojate savo sunkiai uždirbtus pinigus. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pagal Labdaros ir paramos įstatymą pervedė redakcijai 2 proc. nuo pajamų mokesčių. Tokių šiemet būta žymiai daugiau negu ankstesniais metais. Tik iš Kauno apskrities žmonių šiemet gavome gerokai mažesnę sumą, truputį mažiau skyrė ir Šiaulių apskrityje gyvenantys skaitytojai. Kviečiame nuo 2008 metų pradžios dar labiau plėsti šią laikraščiui pagalbos akciją – tikėkimės, kad tokiomis sutelktomis jėgomis padėsite „XXI amžiui“ išsilaikyti. Norime padėkoti visiems, kurie ne tik dalijotės savo pamėgtu laikraščiu su savo kaimynais, bet ir prikalbinote juos pačius užsiprenumeruoti „XXI amžių“. Kuo daugiau turėsime garantuotų skaitytojų, tuo jausimės saugiau. Aišku, apmaudu, kai žmogus, neprenumeravęs „XXI amžiaus“ ir nuėjęs į paštą pirmą kartą jo užsisakyti, iš pašto darbuotojo išgirsta, kad tokio laikraščio išvis nesą… Būtų gerai, kad apie tokius atvejus visi praneštų, tada žinotume apie pašto darbuotojų nuostatą ir galėtume reikšti pretenzijas „Lietuvos pašto“ vadovybei. Tikėkimės, kad tai pavienių pašto darbuotojų nuostata.

Dėkojame ne tik ištikimiausiems skaitytojams, kurių daugiausiai turime Panevėžyje, Šakiuose, Rokiškyje, Marijampolėje, Ukmergėje ir Kaune, bet ir aktyviausiems platintojams kunigams bei pasauliečiams. Aktyviausi iš jų yra kun. Eugenijus Styra (Panevėžys) su savo talkininkais, per savaitę išplatinantis 330 egzempliorių „XXI amžiaus“ ir 50 egz. „Kregždutės“, kun. Arūnas Užupis (Alytus, 100 ir 50 egz.), kun. Alvydas Vaitkevičius (Klaipėda, 90 ir 5 egz.). Nemažai išplatina monsinjorai Juozas Dobilaitis (Joniškis), Petras Baltuška (Daugailiai), prelatai Antanas Maskeliūnas (Sintautai), Vytautas Gustaitis (Vilkaviškis), kanauninkai Bronius Šlapelis (Tauragnai), Juozas Janulis (Rokiškis), Kazimieras Baronas (Raguva), Donatas Stulpinas (Plungė), Petras Budriūnas (Krekenava), Vladas Rabašauskas (Kupiškis), Petras Stukas (Švėkšna), Donatas Jasulaitis (Kudirkos Naumiestis), apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis (Smilgiai), kunigai Vytautas Kazimieras Pesliakas (Panoteriai), Saulius Damašius (Klaipėda), Kostas Balsys (Pandėlys), Rokas Puzonas (Žiežmariai), Virginijus Gražulevičius (Rokai), Massimo Bianco (Palemonas), Antanas Šimkus (Priekulė), Vytenis Vaškelis (Kaunas), Dalius Tubys (Biržai), Remigijus Kavaliauskas (Zarasai), Antanas Urbanavičius (Plokščiai), Zenonas Stepanauskas (Kaimelis), Gintautas Kabašinskas (Ukmergė), Edmundas Rinkevičius (Ramygala), Remigijus Katilius (Sidabravas), Gvidas Pušinaitis (Lukšiai), Liudvikas Dambrauskas (Mosėdis), Stasys Zubavičius (Leliūnai), Kazys Žąsytis (Vainutas), Kazimieras Skučas (Veiveriai), Gediminas Jankūnas (Vajasiškis), Zenonas Navickas (Skapiškis), Stanislovas Stankevičius (Alovė), Žydrūnas Burnys (Išlaužas), Vaclovas Stakėnas (Kybartai), Stasys Toleikis (Šilalė), Rimantas Žaromskis (Žagarė), Algirdas Butė (Subačius), Erastas Murauskas (Šiluva), Arūnas Urbelis (Kelmė), Gintaras Urbštas ir Tadeus Vallian (Lazdijai), pasauliečiai Valerija Tarvydienė (Pasvalys, 106 ir 150 egz.), Pranciškus Žukauskas (Šilalė), Petrė Poželienė (Jurbarkas), Barbora Šauklienė (Kretinga), Aleksandras Skuodas (Gargždai), Leokadija Vaišnorienė (Šakiai), Genovaitė Naudžiūnienė (Kaišiadorys), Birutė Augustinavičienė (Akmenė), Albina Gadeikienė (Naujoji Akmenė), Aleksandra Kazlauskienė (Jonava), Petras Peckus (Kaunas), Stasė Vaitiekūnienė (Kaunas), Vytautas Triūkas (Domeikava), Leokadija Pleskienė (Mažeikiai), Vytautas Arendarčikas (Kalvarija), Elvyda Čaplikienė (Kaunas), Irena Pilipavičienė (Lekėčiai). Turime dar ne vieną dešimtį talkininkų, kurie nuolat platina mūsų laikraštį. Dėkojame visiems ir tikimės, kad su jų pagalba ir toliau gyvuosime.

Visiems mūsų skaitytojams, talkininkams, platintojams ir rėmėjams linkime laimingų Naujųjų 2008 metų ir Dievo palaimos gyvenime.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija