Atnaujintas 2007 gruodžio 28 d.
Nr.96
(1593)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Atverkime širdis ir namus šviesai

Panevėžio vyskupo kalėdinis laiškas

Brangūs Broliai ir Seserys,

„Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien jums gimė Išganytojas“ (Ik 2,10) – tokius nuostabius, padrąsinančius žodžius paskelbė Kalėdų naktį angelas. Mūsų džiaugsmą, mūsų viltį sustiprina ir pranašo žodžiai: „Tauta, kuri vaikščioja patamsiais, išvys skaisčią šviesą, gyvenantiems tamsos šalyje užtekės šviesybė“ (Iz 9,1). Jėzaus atnešta tikėjimo ir vilties šviesa nušvietė pasaulio tamsą, žmogaus tamsą, daugybės žmonių abejonių ir baimės naktis. Jau per 2000 metų šviečia toji šviesa ir nepraranda savo galios.

Bet kodėl šių dienų pasaulis vis daugiau slegiamas dvasinės tamsos: blogio, nevilties, baimės dėl ateities? Filosofas Osvaldas Spengleris knygoje „Vakarų žlugimas“ dejuoja: „Pasaulyje gęsta visos šviesos“. Kodėl? Ar neatsako į šį klausimą pats Viešpats? – „Atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą, nei šviesą“ (Jn 3,20). Išgirskime, brangieji, šį Viešpaties priekaištą. Jis juk skelbia: „Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą“ (Jn 8,12).

Kviečiu visus Jus, gerieji Žmonės, vėl atverkime savo širdis ir namus tai Šviesai. Atnaujinkime tikėjimą. Vėl paimkime katekizmus ir maldaknyges. Skaitykime ne tik patys, bet pasiūlykime ir kitiems! Tegul religinė spauda: knyga, laikraščiai, žurnalai pasiekia kiekvieną žmogų. Tegu paskatina visus kasdien pasimelsti, švęsti šventadienį.

Tokie dabar nuostabūs metai – Dievo Motinos jubiliejų metai! Sukako 90 metų nuo Jos pasirodymo Fatimoje; netrukus minėsime 150 metų, kai Marija prabilo Lurde. Ir turime didžiuotis – be galo didžiuokimės: ateinantys metai – tokie šventi mums metai, šventi visai Europai – pirmiausiai Europoje mums, mums lietuviams, prieš 400 metų pasirodė Marija! Tad visi visi aplankykime Jos pasirodymo vietą – stebuklingąją Šiluvą. Dalyvaukime Jos jubiliejaus minėjime rugsėjo mėnesį. Suklupkime prie Jos pasirodymo akmens! Lankykime ir kitas Švč. M. Marijos šventoves, mūsų Krekenavą.

Ir įsiklausykime į Jos žodį, į Jos raudą Šiluvoje prieš 400 metų. Ji verkė: „Čia buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar ariama ir sėjama“, ir dabar daugelyje šeimų nebegarbinamas Jos Sūnus. Todėl tiek daug skausmo, ašarų, nesantaikos, neištikimybės, tamsos. Anuomet žmonės išgirdo Jos raudą – ėmė melstis ir prikėlė Lietuvą. Prikelkime ir dabar savo ir Lietuvos tikėjimą, prikelkime maldą. Ir Lurde, ir Fatimoje Marija kvietė maldai, atgailai, nes kitaip žus pasaulis – netikėjimo tamsa vis daugiau slėgs pasaulį. Fatimoje Marija pusmetis prieš komunistinę revoliuciją įspėjo: jei nebus išgirstas kvietimas į maldą, jei žmonija neatsivers, bus pasaulinis karas, daug žmonių kentės, bus nužudyti. Žmonija nepaklausė tų įspėjimų ir Europa neteko bene 100 milijonų. Tad dabar turime išgirsti Jos raginimą. Tarkime su milijonų įkvėpėja psichologe Christa Meves: „Europa neturi žūti, ją turi išgelbėti Dievo šviesa“. Tam reikia mūsų tikėjimo, mūsų atsivertimo, mūsų maldų.

Nuo Jūsų, gerieji Žmonės, nuo Jūsų tikėjimo priklauso pasaulio likimas. Būkite tikėjimo skelbėjais. Kiekvienas iš mūsų daug galime... Labai daug galime!.. Juk Jūsų gerumą ir Jūsų dvasios jėgą, Brangieji, pajutome po baisaus Naujamiesčio bažnyčios gaisro. Malda ir aukomis tiek daug sulaukėme paramos. Dėkojame Jums, meldžiamės už Jus. Atstatinėjame tą bažnyčią.

Dievo šviesos, Dievo džiaugsmo linkiu visiems. Už Jus meldžiuosi, Jus laiminu.

Jonas Kauneckas,
Panevėžio vyskupas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija