Atnaujintas 2008 sausio 25 d.
Nr.7
(1800)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Kaimyniškų ryšių atkūrimo užuomazgos

Panevėžio rajono bendruomenių
sąjungos tarybos pirmininkas
Jonas Rimantas Banevičius
Autoriaus nuotrauka

Iš 64 Panevėžio rajono bendruomenių 44 yra susibūrusios į sąjungą. Su jos tarybos pirmininku, rajono garbės piliečiu Jonu Rimantu BANEVIČIUMI kalbasi „XXI amžiaus“ korespondentas Bronius VERTELKA.

 

Kaip į bendruomenių veiklą įsitraukia parapijų klebonai?

Negalėčiau pasakyti rajone dirbančio klebono pavardės, kuris būtų atitrūkęs nuo savo bendruomenės. Be jų dalyvavimo nevyksta renginiai. Rinkdami tarybas prie seniūnijų, rekomendavome, kad į jas būtų įtraukti ir kunigai. Juk bendruomenės – tai tie patys lietuviai katalikai. Labai aktyvus Naujamiesčio klebonas kun. Algirdas Dauknys, kuris rajone buvo pelnęs europietiškiausio žmogaus vardą. Jis sugeba organizuoti turiningas skautų ir ateitininkų stovyklas. Tai tikras ir jaunimo, ir parapijos katalikų vedlys.


Kaimo paieškos

Benjaminas ŽULYS

Prieš keletą šimtmečių Didysis Lietuvos kunigaikštis Žygimantas Augustas domėjosi ne vien vidaus bei užsienio politika, bet ir eilinių žmonių gyvenimu. Jau tuomet jis įžvalgiai tvirtino, kad vieną valaką (apie 20 hektarų) žemės turintys valstiečiai sumaniai ūkininkauja, turi sau ir duoda kitiems daugiau naudos nei didžiulius plotus valdantys kunigaikščiai, bajorai. 1557 metais Žygimantas Augustas organizavo pirmą žemės reformą, vadinamą Valakų reforma. Kiekvienai valstiečio šeimai su dviem dirbančiaisiais tuomet buvo duodama po vieną valaką. Ši tvarka labai pasiteisino. Žymiai vėliau, 1920 metais Mykolo Krupavičiaus parengtoje žemės reformoje irgi daugiausia dėmesio skirta smulkiajam ir vidutiniam ūkiui. Leista žemės duoti bežemiams ir mažažemiams nuo 8 iki 20 hektarų, atsižvelgiant į žemės rūšį.


Asmenybių švytėjimas Suvainiškyje

Reda Kiselytė,

Rokiškio ,,Romuvos“ gimnazijos bibliotekos vedėja

Suvainiškio tikintieji su savo
klebonu kun. Virginijumi Šimukėnu,
Rokiškio dekanu kun. Jonu Januliu
ir kun. Juozu Šumskiu
prie Šv. apaštalo Jokūbo
bažnyčios pasitinka Panevėžio
vyskupą Joną Kaunecką
Valdžio VAIČĖNO nuotrauka

Žaliaskarių miškų glėbyje rymo tolimasis Suvainiškis. Rašytiniai šaltiniai liudija, kad šiame krašte švietėjiškas idėjas skleidė vyskupas, rašytojas, istorikas, kultūrininkas, lietuvių tautos ugdytojas ir blaivybės puoselėtojas Motiejus Valančius.

Toliau sklaidau dokumentus, knygas, kurios išleistos Lietuvoje ir užsienyje, gilinuosi į praeitį, ieškau unikalios informacijos apie Suvainiškio kraštą. Pavyksta...


Kunigiškius vėl puošia kryžius

Vytautas Bagdonas

Kunigiškius vėl puošia kryžius –
dar gražesnis, meniškesnis
už anksčiau čia stovėjusį...

Atgimimo metais Svėdasų krašto muziejaus, atidaryto Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos Kunigiškių kaime, kiemelį papuošė medinis kryžius. Vietiniai žmonės, panorėję savo sodžių papuošti kryžiumi, pasirinko būtent senosios, dar carizmo laikais statytos Kunigiškių pradžios mokyklos, pavadintos rašytojo kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto vardu, kiemą. Buvusi pradžios mokykla- muziejus yra visai šalia kelio, prie pastato plyti erdvi aikštė, kur mėgsta susiburti ir kunigiškiečiai – taigi vieta kryžiui parinkta tikrai gera.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija