Atnaujintas 2008 sausio 25 d.
Nr.7
(1800)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

A. Maceina –
pranokęs savo
laikmetį

Popiežius susitiko
su Suomijos
ekumenine delegacija

Tridento visuotinio
Bažnyčios
susirinkimo
įtaka Lietuvai

Kunigas Dievo
namuose –
aukščiausia
dangaus malonė

Į visus laisvės
kovotojus ir patriotus

Madinga būti
nekultūringu

Saugokim šventorius
nuo kotedžų statytojų

Už mūsų Laisvę
ir Nepriklausomybę

Ar jie – beglobiai?

Tai tik patvirtina

Kaimo paieškos

Gyvas tautos
skausmas

Ar priėmėm
Palaimintąjį
Jurgį Matulaitį?

Ilgamečio Veiviržėnų
klebono netekus

Lietuvos Vyskupų
Konferencijos
posėdyje

Katalikai privalo burti savo jėgas

Sausio 20 dieną į Šv. Petro
aikštę susirinko 200 tūkst. jaunų
žmonių, taip išreikšdami
pagarbą Popiežiui,
nepriimtam į Romos universitetą

Šiuolaikinė Vakarų visuomenė pateikia nesuprantamų akibrokštų krikščionių bendruomenei. Netgi „intelektualioji“ visuomenė kartais nesigėdija vadovauti antikrikščioniškiems išpuoliams. Bandoma nepagrįstai pulti, žeminti Europos ir viso pasaulio kultūros pagrindą – krikščionybę, užsipuolamas netgi Katalikų Bažnyčios galva Popiežius. Paskutinis plačiai nuskambėjęs atvejis įvyko praėjusią savaitę Italijos sostinėje Romoje (kurios teritorijoje yra Vatikanas), kai buvo atšauktas vasario 17-ąją popiežiaus Benedikto XVI numatytas vizitas į Romos valstybinį universitetą „La Sapienza“. Popiežiaus apsilankymas šiame pagrindiniame, seniausiame ir studentų skaičiumi didžiausiame Romos universitete, kur turėjo įvykti Popiežiaus susitikimas su akademinės bendruomenės atstovais, sukėlė nedidelės dalies profesūros ir studentijos pasipriešinimą.


Išrinktas Jėzaus Draugijos naujas vadovas

Mindaugas BUIKA

29-uoju šv. Ignaco Lojolos įpėdiniu,
naujuoju Jėzaus Draugijos vadovu,
išrinktas ispanas
kunigas Adolfas Nikolasas SJ

Sielovados Azijoje patirtis

Popiežiui Benediktui XVI raginant likti ištikimiems Bažnyčios mokymui Jėzaus Draugija savo naujuoju vadovu išrinko vieną iš labiausiai šioje srityje patyrusių narių – iš Ispanijos kilusį 71 metų kunigą Adolfą Nikolasą, SJ, kuris iki šiol ėjo Rytų Azijos ir Okeanijos jėzuitų provinciolų konferencijos pirmininko pareigas. Jėzuitų vienuolijos generalinis vyresnysis (prepozitas) buvo išrinktas dabar Romoje vykstančioje 35-oje generalinėje kongregacijoje, dėl amžiaus atsistatydinus 79 metų olandui tėvui Peteriui Hansui Kolvenbachui, kuris Jėzaus Draugijai vadovavo nuo 1983-iųjų – taigi beveik ketvirtį amžiaus.


Asmenybių švytėjimas Suvainiškyje

Reda Kiselytė,

Rokiškio ,,Romuvos“ gimnazijos bibliotekos vedėja

Suvainiškio tikintieji su savo
klebonu kun. Virginijumi Šimukėnu,
Rokiškio dekanu kun. Jonu Januliu
ir kun. Juozu Šumskiu
prie Šv. apaštalo Jokūbo
bažnyčios pasitinka Panevėžio
vyskupą Joną Kaunecką
Valdžio VAIČĖNO nuotrauka

Žaliaskarių miškų glėbyje rymo tolimasis Suvainiškis. Rašytiniai šaltiniai liudija, kad šiame krašte švietėjiškas idėjas skleidė vyskupas, rašytojas, istorikas, kultūrininkas, lietuvių tautos ugdytojas ir blaivybės puoselėtojas Motiejus Valančius.

Toliau sklaidau dokumentus, knygas, kurios išleistos Lietuvoje ir užsienyje, gilinuosi į praeitį, ieškau unikalios informacijos apie Suvainiškio kraštą. Pavyksta...


Kunigiškius vėl puošia kryžius

Vytautas Bagdonas

Kunigiškius vėl puošia kryžius –
dar gražesnis, meniškesnis
už anksčiau čia stovėjusį...

Atgimimo metais Svėdasų krašto muziejaus, atidaryto Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos Kunigiškių kaime, kiemelį papuošė medinis kryžius. Vietiniai žmonės, panorėję savo sodžių papuošti kryžiumi, pasirinko būtent senosios, dar carizmo laikais statytos Kunigiškių pradžios mokyklos, pavadintos rašytojo kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto vardu, kiemą. Buvusi pradžios mokykla- muziejus yra visai šalia kelio, prie pastato plyti erdvi aikštė, kur mėgsta susiburti ir kunigiškiečiai – taigi vieta kryžiui parinkta tikrai gera.


Kaimyniškų ryšių atkūrimo užuomazgos

Panevėžio rajono bendruomenių
sąjungos tarybos pirmininkas
Jonas Rimantas Banevičius
Autoriaus nuotrauka

Iš 64 Panevėžio rajono bendruomenių 44 yra susibūrusios į sąjungą. Su jos tarybos pirmininku, rajono garbės piliečiu Jonu Rimantu BANEVIČIUMI kalbasi „XXI amžiaus“ korespondentas Bronius VERTELKA.

 

Kaip į bendruomenių veiklą įsitraukia parapijų klebonai?

Negalėčiau pasakyti rajone dirbančio klebono pavardės, kuris būtų atitrūkęs nuo savo bendruomenės. Be jų dalyvavimo nevyksta renginiai. Rinkdami tarybas prie seniūnijų, rekomendavome, kad į jas būtų įtraukti ir kunigai. Juk bendruomenės – tai tie patys lietuviai katalikai. Labai aktyvus Naujamiesčio klebonas kun. Algirdas Dauknys, kuris rajone buvo pelnęs europietiškiausio žmogaus vardą. Jis sugeba organizuoti turiningas skautų ir ateitininkų stovyklas. Tai tikras ir jaunimo, ir parapijos katalikų vedlys.


Betliejaus vaikų atminimo diena

Jozefa Krystyna Szlykovicz,

medicinos daktarė, psichiatrė

Iškilminga maldininkų eisena

Gruodžio 28 dieną Vilniuje pirmą kartą iškilmingai pažymėta Erodo nužudytų Betliejaus kūdikių paminėjimo diena. Tą dieną buvo nepaprastai slidu, keliai ir šaligatviai priminė stiklą. Iš anksto organizuotą minėjimą galėjo sužlugdyti blogas oras. Tikriausiai dėl šios priežasties daug kas atsisakė minties dalyvauti minėjime. Bet ar visi? Netikėtai daug dalyvių, pasitikėdami savo Angelais Sargais, o ypač Gyvybės Motina, Aušros Vartų Marija, rankomis susikabinę, atsiremdami į sienas ar lazdas žingsniavo į Šventosios Dvasios bažnyčią, o paskui iškilminga eisena prie stebuklingo Gailestingumo Motinos paveikslo Aušros Vartuose.


Paminėtos buvusio klebono 100-osios gimimo metinės

Kun. Viktoras Šauklys,
MIC, minint 90-metį
Kęstučio SKUJAUS nuotrauka

GIRDŽIAI. Sausio 13 dieną Girdžių Šv. Marijos Magdalieties bažnyčioje minėta ne tik Laisvės gynėjų diena, kurią simbolizavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bei partizanų vėliavos su Šaulių garbės sargyba, bet ir amžinos atminties kunigo Viktoro Šauklio, MIC, 100-sios metinės.

Šv. Mišias aukojo Jurbarko klebonas dekanas kun. Kęstutis Grabauskas, Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Mažosios Bazilikos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC, ir Telšių vyskupijos kurijos sekretorius kun. Ramūnas Norkus.


Atminties šviesa

Kunigai po šv. Mišių prie
prieš 25-erius metus mirusio
prelato L. Pratkelio kapo

LINKUVA. Sausio 7 dieną į Linkuvos Švč. M. Marijos Škaplierinės šventovę rinkosi miestelio žmonės paminėti buvusio parapijos klebono, šviesaus atminimo prelato Leopoldo Pratkelio 25-ųjų mirties metinių. Šv. Mišias koncelebravo Linkuvos parapijos klebonas teologijos licenciatas kun. Saulius Paliūnas su Smilgių klebonu apaštaliniu protonotaru Broniumi Antanaičiu ir Panevėžio Katedros kapitulos kanauninkais: Panevėžio katedros altaristu Vytautu Masiu, Troškūnų klebonu Sauliumi Filipavičiumi, Rokiškio dekanu Juozu Januliu, Rokiškio altaristu Petru Žiukeliu, Kupiškio dekanu Vladu Rabašausku ir Biržų dekanu Povilu Miškiniu.


Tapybos darbų paroda bažnyčioje

Dailininkė Birutė Stankūnienė
ir Paparčių parapijos klebonas
kun. Vidas Bernardas Sajeta

Paparčiai. Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčioje keletą savaičių vyko tapybos darbų paroda „Septyni jausmai pagal Jobo dramą“. Darbų autorė, žiežmariškė Birutė Nomeda Stankūnienė-Aukštuolytė-Kisielytė savo parodą skyrė Paparčių šv. Juozapo vaikų globos namų pašventinimo 10-ies metų jubiliejui. Autorė papasakojo apie kiekvieną paveikslą, jo atsiradimo istoriją ir prasmę. Pasak autorės, ji savo paveikslais bando kalbėti apie jausmus, kuriuos patiria kiekvienas, būdamas nepelnytai įskaudintas ar sužeistas, kada negali suvokti ir suprasti savo patiriamos kančios priežasties ir prasmės. Išreikštas bejėgiškumo ir apleistumo jausmas, kurį patiria vaikai, netekę tėvų meilės, – tokia nenusakoma kančia žaloja vaiko širdį, kai jį atstumia patys artimiausi žmonės – tėvai. Tik suaugęs žmogus gali suprasti, kokia sužeista jo širdis ir kaip jam reikia gydančios meilės, atleidimo bei susitaikymo.


Klebonas – Lietuvos kaimo šviesuolis

„Kaimo dvasininkas“– Pažėrų
ir Veiverių klebonas
kun. Kazimieras Skučas
Nuotrauka iš krs.lt

PAŽĖRAI. Sausio 6 dieną, sekmadienį, šios parapijos klebonas kun. Kazimieras Skučas Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje aukojo Trijų Karalių šventės šv. Mišias. Tai buvo vis dėlto ne eilinis sekmadienis, kadango po šv. Mišių bendruomenė ir Kauno rajono savivaldybės vadovai pagerbė Pažėrų ir Veiverių kleboną kun. K. Skučą, laimėjusį Žemės ūkio ministerijos organizuoto konkurso „Lietuvos kaimo spindulys 2007“ nominaciją „Kaimo dvasininkas“. Jam įteikta liaudies meistro Zenono Skinkio sukurta Pavasario angelų skulptūra. Ši nominacija teikiama už dvasinių ir moralinių kaimo žmonių vertybių stiprinimą. Kauno rajono savivaldybė kun. K. Skučą kandidatu į šią nominaciją pasiūlė už aktyvią bendruomeninę veiklą ir rūpinimąsi parapijiečiais.


Ne dauguma ateitį lemia

Algimantas ZOLUBAS

Nuo seno nei kunigo, nei daktaro, nei mokytojo ponu nevadino, kreipdavosi profesijos pavadinimu. Nevadino todėl, kad jų aukštinti nereikėjo, nes savaime visuomenėje jie užėmė pakankamai aukštą vietą, su jais pažįstami ir nepažįstami sveikindavosi, keldavo kepurę. Iš čia galime daryti išvadą, kokioms sritims buvo teikiama pirmenybė. Tai – dorovė, sveikata, mokslas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija