Atnaujintas 2008 balandžio 23 d.
Nr.31
(1624)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Gyvenęs ir dirbęs Lietuvai

Ambasadorius Algirdas Žemaitis
kovo 9 dieną šventė 75-metį

Bernardas ŠAKNYS

Ambasadorius
Algirdas Žemaitis

Lietuva didžiausia vertybė

Ambasadorių Algirdą Žemaitį sutikau Vilniuje, ką tik grįžusį iš Romos. Vasarą jis gyvena Italijoje, o žiemą ir pavasarį grįžta į Vilnių, kur su žmona žemaite Jadvyga, pagimdžiusia ir išauginusia penkis vaikus, yra įsikūręs sostinės senamiestyje. Jaunatviškai nusiteikęs, žvalus ambasadorius pabrėžia: „Lietuva man, kaip ir žemaitei žmonai Jadvygai bei penkiems mūsų vaikams – brangi Tėvynė, kurios niekada neišsižadėjome, saugojome kaip didžiausią vertybę“.

Žvilgsnis į praeitį

Gimė Algirdas Žemaitis 1933 metais Šalniškiuose, Kazlų Rūdos urėdijoje, Marijampolės apskrityje. Karo verpetai Žemaičių šeimą nubloškė į Vakarus. Algirdas vidurinę mokyklą baigė Vokietijoje, studijavo tarptautinę teisę Bonos universitete, vėliau Oksfordo universitete gavo bakalauro ir magistro laipsnius ekonomikos, politikos ir filosofijos srityse. Jis buvo pirmas lietuvis, tapęs pilnateisiu šio pasaulinio garso universiteto studentu.

Gabus ekonomistas JAV pramonėje užėmė vadovaujančius vietas. Nuo 1966 metų dirbo JAV Valstybės departamente, o nuo 1968 metų Pasaulinėje maisto ir žemės ūkio organizacijoje (FAO) Romoje. Jis vadovavo šios organizacijos projektams daugelyje arabų kraštų. 1983-1986 metais buvo šios organizacijos ambasadorius – atstovas Pietų Sudane. 1991 metais Algirdas Žemaitis paskirtas Lietuvos atstovu prie Maltos ordino Didžiojo Magistro ir šias pareigas ėjo iki 1994 metų. 1992 metais Lietuvos Vyriausybės prašomas A. Žemaitis, dar nesulaukęs pensijos, iš FAO atsistatydino ir sutiko dirbti Lietuvai už ketvirtį iki tol gaunamo atlyginimo. Jam vienam iš pirmųjų buvo suteiktas LR Nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus rangas, jis buvo paskirtas Lietuvos Respublikos nuolatiniu atstovu prie FAO Romoje.

Išeivijoje A. Žemaitis užėmė vadovaujamas pareigas daugelyje už Lietuvos nepriklausomybę kovojančių organizacijų ir ypač aktyviai reiškėsi ateitininkų veikloje, buvo Sendraugių sąjungos centro valdybos narys. Pasižymėjo Vidurio Europos krikščionių demokratų bei Pasaulinėje unijoje ir daugelyje kitų krikščioniškų organizacijų. Jis, kaip ir tėvas Vincas, mokytoja motina Bronė, brolis Kęstutis visur ir visada pasisakė už laisvą Lietuvą, rėmė jos kovą dėl nepriklausomybės.

Lietuvai tapus nepriklausoma, Algirdas Žemaitis ištiesė savo kaip politiko, diplomato ekonomisto ranką. 1992-1999 metais A. Žemaitis iš FAO Lietuvos ekonominėms galioms stiprinti parengė bei talkino parengiant daugybę vertingų projektų, susijusių su žemės ūkiu bei mityba. Jų vertė – apie 14 milijonų litų. Tuo tarpu per minėtą laikotarpį kukliai išlaikoma ambasada, įskaitant A. Žemaičio atlyginimą, kainavo 3,5 mln. litų. Buvęs užsienio ministeris Algirdas Saudargas paskyrė A. Žemaitį neetatiniu konsultantu prie Lietuvos ambasados Italijoje neribotam laikui, norėdamas nors iš dalies atsidėkoti Lietuvos sūnui. Tačiau Užsienio reikalų ministerijai pradėjęs vadovauti Antanas Valionis A. Saudargo paskyrimą be jokios priežasties ir paaiškinimo pripažino „netekusiu galios“.

Draugauja su mokykla

Algirdas Žemaitis su žmona Jadvyga buvo išvykę į Vilkaviškio rajono Klausučių seniūnijos Žaliosios. Čia, miestelį neprivažiavus miestelio, yra jo širdžiai ypač brangus Andriškių kaimas – jo tėvo gimtinė. Žaliosios pagrindinė mokykla pavadinta Vinco Žemaičio vardu – taip įamžintas Lietuvai žinomo miškininkystės specialisto, garsaus etnologo, publicisto Vinco Žemaičio vardas.

„Į šventę buvo pakvietusi Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos direktorė Grita Laurikonienė. Mat neeilinė proga: vasario 15 dieną sukako 25-eri metai nuo tėvelio mirties. Be to, šioje mokykloje jaučiuosi savas – ne kartą lankiausi. Čia viešėjo ir mano brolis kunigas Kęstutis iš Klivlendo. Mudviem labai brangi ši mokykla, nes joje mokėsi tėvelis“, – sakė A. Žemaitis. Mokyklos direktorė G. Laurikonienė ambasadorių A. Žemaitį į mokyklą pakvietė ne tik Vasario 16-osios minėjimo proga, bet ir mokyklos muziejaus, skirto mokslininko V. Žemaičio atminimui, atidarymo iškilmėms. Anksčiau mokykla turėjo tik kuklų kabinetą, kuriame atsispindėjo V. Žemaičio plati ir prasminga veikla, o dabar įrengė atskirą kambarį su daug turtingesniais eksponatais apie V. Žemaičio veiklą, kūrybą.

Per susitikimą su A. Žemaičiu mokiniai išgirdo daug įdomių liudijimų apie žmogų, kurio vardu pavadinta mokykla. Kalbėdamas svečias ne kartą pabrėžė, jog jo tėvas visą gyvenimą skyrė Lietuvos valstybės įtvirtinimui, išlikimui. O po sovietų okupacijos pasinėrė į etnologijos mokslo pasaulį, paskelbė daug vertingų Lietuvos istorijos tyrinėjimų. A. Žemaitis, švenčiantis 75-metį, tikisi ateityje įsijungti į šviečiamąją veiklą. Norėtų padėti skautams, jauniesiems šauliams, kitoms patriotinėms organizacijoms, kurių dar mažoka. A. Žemaičio autoritetas ir sukaupta pasaulinė patirtis praturtins mokyklas ir bus reali pagalba Lietuvai.

„Tėviškės žiburiai“

(2008, Nr. 12)

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija