Atnaujintas 2008 m. liepos 11 d.
Nr. 53
(1646)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Mons. Alfonsas Svarinskas: „Gyvenime svarbu ir smulkmenos“

Linas ŠALNA

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas
Gintaro VISOCKO nuotrauka

Visi, kas aplanko mons. Alfonsą Svarins­ką, pirmiausia pamato ant sienų kabančius gražiai įrėmintus didžiųjų Lietuvos žmonių paveikslus. Tai ir vyskupo Pranciškaus Rama­nausko, ir krikščionybės istoriko Antano Rubšio, ir kovotojų už Lietuvos laisvę parti­zanų vadų Adolfo Ramanausko bei Jono Že­maičio portretai. Pagaliau tai ir popiežių Jo­no Pauliaus II bei Benedikto XVI portretai. Daugumą šių portretų monsinjoras užsakė ir išplatino (dažniausiai po 500 egz.) pats už sa­vo lėšas. Gaudamas II laipsnio pensiją, 22 me­tus iškalėjęs (iš viso trys įkalinimai) už Lietu­vos ir Bažnyčios laisvę mons. A. Svarinskas iš savo menkų pajamų susimoka ne tik dide­lius mokesčius už butą, bet ir randa pinigų įvairiems labdaros darbams.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija