Atnaujintas 2008 m. liepos 11 d.
Nr. 53
(1646)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

KAS KIENO KIŠENĖJE SĖDI

Petras KATINAS

žinomas žurnalistas ir publi­cistas Virgis Valentinavi­čius, kaip ir jo kolega buvęs „Ame­rikos balso" lietuviškos redakcijos vadovas Romas Sakadolskis, drįs-tantys atvirai ir be užuolankų at­skleisti ne tiktai jau dvejus metus gyvuojančios ir vedančios „į šviesią ateitį" G. Kirkilo Vyriausybės, bet ir jos kišenėje sėdinčios preziden­tūros ir paties Prezidento ir jo pa­tarėjų korpuso manipuliacijas, ta­po rakštimis neaiškiai valdančia­jai grupuotei. Tiesiog šoką Dau­kanto aikštės rūmų šeimininkui sukėlė, arba bent jau turėjo sukel­ti, Virgio Valentinavičiaus kalba, pasakyta vis dar tebegyvuojan­čios, prieštaringai vertinamos „Santaros-Šviesos" suvažiavime Alantoje birželio 28 dieną. Savo kalboje jis pasakė visą tiesą apie ar-tėjantį prie kadencijos pabaigos prezidentą Valdą Adamkų, kuris faktiškai sėdi G. Kirkilo, „Dujote-kanos" ir ORGANU tapusio „Lie­tuvos ryto" kišenėje. Ir ne tik jų vie­nų. Pasak V Valentinavičiaus, rinko­me prezidentą vakarietį, tačiau ypač antrojoje kadencijoje V. Adamkaus vakarietiškumo beveik nebeliko, ir nepajutome, kaip deklaruota lais­vė paskendo nekaltai atrodančioje trijų sprindžių gylio baloje, kuri va­dinasi švogerių respublika Lietuva.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija