Atnaujintas 2008 m. liepos 11 d.
Nr. 53
(1646)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio minėjimas

Renata STADULIENĖ

Kun. Hermanas Šulcas bendrauja
su atlaidų maldininkais

Parodos atidarymas

Liepos 5 dieną, šeštadienį, parodos, skir­tos palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Ma­tulaičiui, atidarymu prasidėjo visą savaitę vyksiantis minėjimas, kurio moto Tuo keliu, kurį mums šv. Povilas rodo (Užrašai 1910 10 23). Įžanginį žodį tarė K. Griniaus muziejaus direktorius Vytautas Grinius.

Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC, atkreipė dė­mesį, kad ši paroda yra pernai vykusios pa­rodos tęsinys. Aptardamas eksponatus, jis at­kreipė susirinkusiųjų dėmesį į beatifikacijos bylos informacinio proceso dokumentus, ku­riuose atskleista, jog Jurgis Matulaitis turė­jo ypatingas dvasines dorybes, į knygą Pra­nešimas dėl stebuklo, kurioje užfiksuotas ste­buklas, pripažintas Bažnyčios. Paminėjo, jog vertingiausias eksponatas - ant pergamento surašytas dokumentas (Arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacijos dekretas, paskelbtas popiežiaus Jono Pauliaus II), kuriame kon­statuojama, kad Jurgis Matulaitis vertas, jog būtų iškeltas į altorių garbę ir paskelbtas pa­laimintuoju. Parodoje taip pat demonstruo­jama filmo ištrauka, kurioje užfiksuotas 1987 metais Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vy­kęs palaimintojo palaikų perkėlimas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija