Atnaujintas 2008 m. lapkričio 28 d.
Nr. 90
(1683)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Mirė Telšių vyskupas emeritas

A†A vyskupas Antanas Vaičius
(1926 – 1950 – 1982 – 2008)

Vyskupas Antanas Vaičius
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Lapkričio 25 dieną, antradienį, ligoninėje mirė Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius.

Antanas Vaičius gimė 1926 m. balandžio 5 dieną Šačių parapijos Geidučių kaime (Skuodo r.) tradicijas išlaikiusioje ūkininkų šeimoje, kurioje dar augo keturios seserys ir brolis. 1934-1938 metais mokėsi už kelių kilometrų  buvusioje Šačių pradžios mokykloje, o 5-6 skyrių lankė Mosėdžio pradžios mokykloje. 1940-1943 metais mokėsi Skuodo gimnazijoje. Nors vaikystėje svajojo būti Lietuvos kariuomenės karininku, tačiau kai tik galėjo, 1943 metais išvyko studijuoti į Telšių kunigų seminariją. Sovietų valdžiai 1946 metais ją uždarius, persikėlė į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Vyskupo Kazimiero Paltaroko kunigu įšventintas 1950 m. rugsėjo 24 dieną.

Vysk. A. Vaičiui teko dirbti įvairiose Telšių vyskupijos parapijose: 1951-1952 – Plungės vikaru, 1952-1954 – Klaipėdos vikaru, 1954-1959 – Žygaičių (Tauragės r.), 1959-1962 – Salantų (Kretingos r.), 1962-1965 – Lauko Sodos (Telšių r.) klebonu, 1965-1973 – Akmenės klebonu ir Viekšnių dekanato vicedekanu, 1973-1975 – Telšių Katedros klebonu ir Telšių vyskupijos kurijos kancleriu. 1975 m. spalio 3 dieną išrinktas Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros kapituliniu vikaru, 1982 m. liepos 5 dieną nominuotas tituliniu Sulekto vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros apaštaliniu administratoriumi. 1982 m. liepos 25 dieną Kauno Arkikatedroje Bazilikoje vyskupo Liudviko Pavilionio, asistuojant vyskupams Julijonui Steponavičiui, Vincentui Sladkevičiui ir Romualdui Krikščiūnui,  konsekruotas vyskupu. Nuo 1989 metų vyskupas ordinaras.

Vysk. A. Vaičius buvo švelnus ir taktiškas, mokėjo su visais sugyventi, ypač buvo atidus buvusiems gimnazijos mokslo draugams. Tačiau pasižymėjo principingumu gindamas tikėjimo ir Bažnyčios reikalus sovietmečiu. Kai buvo paskirtas Salantų klebonu, buvęs agitatorius, kompartijos Kretingos rajono sekretorius pakvietė jį į to komiteto posėdį ir ėmė diskutuoti tikėjimo klausimais. A. Vaičius taip vykusiai atsikirsdavo, kad sekretorius net iš kabineto išbėgo, o likę komiteto nariai ėmė šypsotis. Anuo metu ne sykį buvo šantažuojamas sovietinio saugumo. Tačiau jis nujausdavo saugumiečių kėslus, tuoj duodavo suprasti, kad žino, kieno jie yra atsiųsti.

Dirbdamas vikaru ir klebonu ypač rūpinosi jaunimu ir vaikais, o būdamas klebonu organizavo bažnyčių remontus, pats dirbo kartu su darbininkais. Ankstesnės vietos parapijiečiai jo neužmiršdavo –  net ir nukeltą į tolimą vyskupijos kampą aplankydavo.

Būdamas vyskupu A. Vaičius ėjo įvairias pareigas: 1986-1999 – Dvasininkijos kongregacijos narys, 1988-1993 – Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko pavaduotojas, buvo Kunigų gyvenimo ir pašaukimų komisijos pirmininkas ir Visuomenės informavimo priemonių komisijos narys. 1989 metais atkūrė Telšių kunigų seminariją, įšventino 66 jos auklėtinius. Iš viso yra įšventinęs 111 kunigų. 1994 metais atkūrė Telšių mažąją kunigų seminariją. 1997 metais vyskupui buvo suteiktas Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardas, o 1998 metais buvo apdovanotas  III laipsnio Gedimino ordinu.

2001 metais vyskupas Antanas Vaičius, sulaukęs 75 metų amžiaus, pagal bažnytinės teisės nuostatus įteikė Popiežiui atsistatydinimo raštą. Tuometinis popiežius Jonas Paulius II priėmė jo atsistatydinimą ir paskyrė laikinai valdyti Telšių vyskupiją, kol bus paskirtas naujas vyskupas. 2002 m. sausio mėn. 5 dieną popiežius Jonas Paulius II paskyrė naują Telšių vyskupą dr. Joną Borutą, SJ, ir vyskupas Antanas Vaičius išėjo į tikrai užtarnautą poilsį, tapo Telšių vyskupu emeritu. Tačiau visą laiką gyvai domėjosi Lietuvos religiniu, kultūriniu ir visuomeniniu gyvenimu.

Juozas Ambrazevičius knygoje „Lietuvos rašytojai“, išleistoje 1938 m. Kaune, apie vyskupą Motiejų Valančių rašė: „(...) jėga veržės į dangų su visais ganomaisiais: priimk, Viešpatie, visus, be jų dangus man nebūtų mielas... Viešpatie, ne tik tuos, kurie eina sykiu su manim, bet ir tuos, kurie dar iš paskos ateis“. Šie žodžiai labai tinka ir velioniui vyskupui Antanui Vaičiui.

Telšių vyskupijos kurija

Laidotuvės lapkričio 28 d., penktadienį, 12 valandą Telšių Katedroje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija