2009 m. birželio 12 d.
Nr. 46
(1738)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Pergalės
ar pralaimėjimai

Saugokime
lietuvių kalbą

Kęstučio apygardos
partizanų paminklas
nuvylė

Kai parduodama
demokratija

Katalikai, išlaikykime
savo laikraštį!

Devintinių procesija

Popiežiaus susitikimas su mažaisiais misionieriais

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI šiltai
bendravo su vaikais ir atsakinėjo
į jų klausimus

Brangūs vaikystės prisiminimai

Sekminių išvakarėse, gegužės 30 dieną, įvyko popiežiaus Benedikto XVI susitikimas į kurį susirinko daugiau kaip 7 tūkstančiai vaikų, priklausančių Popiežiškajai Šventosios Vaikystės asociacijai. Susitikimas vyko Pauliaus VI didžiojoje audiencijų salėje. Patvirtindamas, kad yra puikus komunikatorius, popiežius Benediktas XVI maloniai bendravo su jaunaisiais katalikais, atsakinėdamas į jų klausimus, prisiminė savo vaikystę.


Kunigų metų inauguracijai artėjant

Mindaugas BUIKA

Dvasininkijos kongregacijos prefektas
kardinolas Klaudijus Umešas, OFM

Bažnyčia didžiuojasi savo dvasininkais

Vienos svarbiausių Šventojo Sosto dikasterijų – Dvasininkijos kongregacijos – vadovybė paragino prasmingai ir plačiai celebruoti popiežiaus Benedikto XVI paskelbtus Kunigų metus, kurių tema –„Kristaus ištikimybė, kunigo ištikimybė“. Ta proga paskelbtame Dvasininkijos kongregacijos prefekto kardinolo Klaudijaus Umešo kreipimesi raginama Kunigų metus „plačiai švęsti visame pasaulyje – vyskupijose, parapijose, kiekvienoje vietinėje bendruomenėje, įtraukiant mūsų katalikišką tautą, neabejotinai mylinčią savo kunigus ir trokštančią matyti juos kasdieniniuose apaštalavimo darbuose laimingus, šventus ir džiugius“.


Priekaištai seniūnui už žmogiškumą tęsiasi

Gintaras VISOCKAS

Miroslavo seniūnas Jonas Juravičius,
gavo pranešimą apie tarnybinį nusižengimą
už tai, kad savo nuosavu katafalku
į paskutinę kelionę veždavo velionius
ir už tai neimdavo jokio atlygio

Įsivaizduokime situaciją, kuri gali nutikti kiekvienam pačiu netikėčiausiu, nepalankiausiu metu. Miršta artimas žmogus. Jo karsto su palaikais nugabenimas į bažnyčią, o paskui ir į kapines specialiuoju automobiliu kaštuoja apie 300 litų (bent jau taip kalba miroslaviškiai). Miroslavo seniūnas Jonas Juravičius tokį automobilį turi ir laiko jį savo sodybos kieme, nes tai – jo asmeninė nuosavybė. Prieš 25-erius metus pagamintą „Cadillac Royale“ nesenai jam iš Amerikos pargabeno sūnus. Pagalvokite, kaip privalo elgtis seniūnas, jei jo seniūnijos teritorijoje rengiamos laidotuvės? Doras, sąžiningas, pareigingas seniūnas privalėtų pagelbėti bėdos ištiktai šeimynai. Tačiau pagelbėti gali tik dviem atvejais: arba pats seniūnas J. Juravičius laidotuvėse vairuoja specialųjį automobilį, arba tą automobilį paskolina nelaimės ištiktai šeimai, kad jai nereikėtų samdytis „katafalku“ vadinamo automobilio iš Alytaus.


Demokratija ir vertybės

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Paskutiniu metu daugiausia dėmesio Lietuvoje sulaukia kelios problemos – „Leo LT“ energetinės monopolijos klausimai, skandalinga aukštojo mokslo reforma bei dirbančiųjų teisių klausimai. Vėl atnaujinama pulkininko V. Pociūno žūties byla. Birželio 9-ąją Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį tęsti V. Pociūno žūties tyrimą ir atmetė Generalinės prokuratūros skundą. Tyrimą atnaujinti reikalavo ir kelios pilietinės organizacijos. O Konstitucinis teismas (KT) priėmė sprendimą dėl Darbo partijos atsakomybės. KT nutarime skelbiama, kad partija, kaip juridinis asmuo, gali būti teisiama, jei jos vadovai vykdė nusikaltimus, veikdami partijos vardu. Nuosprendis nepalankus Darbo partijai, nes ji gali būti uždrausta.


Stelmužėje oš ąžuoliukų giraitė

Jonas PETRONIS

Zarasų miškų urėdijos urėdui
Rimantui Jurevičiui įteikta fondo
padėka. Autoriaus nuotrauka

Zarasiškius ir jų svečius į Stelmužėje vykstantį  renginį, skirtą Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui ir Tarptautinei šeimos dienai, prie unikalaus šimtamečio ąžuolo pakvietė M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas. Šventės dalyviai turėjo progos dalyvauti tautodailininkų mugėje, kurią organizavo Zarasų krašto muziejus. Susirinkusiems buvo pasiūlyta nusifotografuoti prie ąžuolo – Lietuvos vardo tūkstantmečio gyvo liudininko fotoalbumui „Tūkstantmetis su Stelmužės ąžuolu“ .


Pirmieji seniūnaičiai

Vytautas Bagdonas

Iš kairės: Kurklių seniūnas Algimantas
Jurkus, ką tik išrinktas Kurklių II
seniūnaitijos seniūnaitis Leonas Leščius,
Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius
ir rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas Valentinas
Patumsis

Nuo gegužės 11-osios dienos prasidėjo Anykščių rajono mero Sigučio  Obelevičiaus ir jo vadovaujamos „komandos“ vizitai po rajono seniūnijas. Šiųmetinių išvykų, kurios tęsis iki liepos pabaigos, metu seniūnijų gyventojai taip pat turės progos pabendrauti su rajono meru ir kitais atsakingais savivaldybės darbuotojais, pateikti rūpimus klausimus, išsakyti savo nuomones. Tokių vizitų metu, be kita ko, bus lankomasi neseniai sudarytose seniūnaitijose, kuriose vyks seniūnų visuomeninių padėjėjų – seniūnaičių – rinkimai.


Šv. Antano globojama parapija

Benjaminas ŽULYS

Šv. Antano Paduviečio parapijoje
dirbantys kunigai: Antanas Milašius,
Vidmantas Balčaitis, vyskupas Juozas
Preikšas, klebonas Vytenis Vaškelis,
Juozas Čepėnas, Juozas Indriūnas
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Birželio 13-ąją, nužydėjus sodams, ateina metas šv. Antano Paduviečio atlaidams. Mūsuose jie populiariai vadinami Antaninėmis. Šie atlaidai ateinantį sekmadienį bus švenčiami ir Kauno šv. Antano Paduviečio parapijos bažnyčioje Radvilėnų plente.

Bažnyčia iškilo per vasarą

Nežinia, ar Lietuvoje rasime dar vieną tokią didingą, puošnią mūrinę bažnyčią, kuri būtų pastatyta per stebėtinai trumpą laiką – vieną vasarą.  Jau iš tolo matyti bažnyčios sienoje įmūryta atminimo lenta, kurioje iškalti žodžiai liudijantys, kad „Ši bažnyčia šv. Antano pagalba pastatyta 1936 m. IV–X mėn. tikinčiųjų aukomis, žmonių ir arklių jėgomis, nes technikos nebuvo. Architektas Antanas Bistrickas, statė kan. Juozas Želvys“. 1933 metais šiam jaunam, darbščiam, pareigingam ir uoliam Kristaus vynuogyno darbininkui buvo pavesta Kaune, Ąžuolyne, įkurti šv. Antano parapiją ir pastatyti bažnyčią. Kaip teigia dabartinis parapijos klebonas kun. Vytenis Vaškelis, čia sužydėjo jauno kunigo organizaciniai sugebėjimai. Per trumpą laiką buvo suderintas projektas, dokumentacija, supirktos medžiagos, surasti statybininkai ir iškilo nauja bažnyčia.


Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Garbingai paminėtos kunigystės sukaktys

Po šv. Mišių su svečiais kunigais

Gargždai. Parapijoje svečių būna dažnai, tačiau tiek daug kunigų, kiek buvo  gegužės 25 dieną – gal ir pirmą kartą. Tą dieną suvažiavo kunigai, susiję su Gargždų parapija bei klebonu kanauninku Jonu Paulausku.  Vieni čia atlikę diakono praktiką, kiti dirbę vikaro pareigose, buvę paskirti rezidentais, Gargždų bažnyčioje priėmę kunigystės šventimus, kilę iš Gargždų parapijos. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo kun. Egidijus Arnašius, grįžęs atostogų iš Dublino, dalyvavo Popiežiškosios šventojo Kazimiero kolegijos Romoje rektorius monsinjoras Petras Šiurys. Veiviržėnų klebonas Česlovas Degutis pamoksle prisiminė, kad prieš 21 metus čia paskirtam klebono pareigoms kun. Jonui Paulauskui teko sunki užduotis – pradėti bažnyčios statybą, kuri nors vis dar nebaigta, bet jau tapo pagrindiniu Gargždų miesto akcentu. Teko ne tik statyti Gargždų bažnyčią, bet ir aptarnauti Jokūbavo parapiją ir rūpintis ten pradėtos bažnyčios statyba  ir užbaigimu, kapitališkai atnaujinti aptarnaujamas Vėžaičių, Mikoliškių bažnyčias. Telšių vyskupo Jono Borutos, SJ, dekretu gegužės mėnesį įsteigtas Gargždų dekanatas ir kanauninkas J. Paulauskas paskirtas dekanu.


Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Sekminių atlaidai, bažnyčios jubiliejus ir gegužinė

Sekminių šventės dalyviai eina ąžuolų
kalnelio link. Priekyje – Kėdainių
dekanas kun. Gintaras Pūras
ir rajono merė Nijolė Naujokienė
Autoriaus nuotraukos

Paberžė. Paskutiniąją pavasario dieną Paberžėje buvo švenčiami didieji Sekminių atlaidai ir paminėtos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios 150 metų bei prieš 110 metų čia vykusių pirmųjų gegužinių sukaktys. Į pusantro šimtmečio senumo medinę bažnyčią netilpo visi tikintieji. Paberžės klebonas kun. Skaidrius Kandratavičius padėkojo aktyviausiems bažnyčios rėmėjams ir paskelbė Sekminių šventės programą. Šv. Mišias aukojo Kėdainių dekanas kun. Gintaras Pūras, kuris sakė pamokslą apie meilę ir žmonių santykius. Iškilmingą procesiją apie bažnyčią pagyvino vaidilutėmis apsirengusios merginos. Baigdamas Mišias dekanas šventės dalyviams suteikė  asmeninį palaiminimą.


Kauno arkivyskupijoje

Jurbarko dekanate

Parapijos 80-mečio šventė

Sekminių procesija Juodaičių
bažnyčios šventoriuje

JUODAIČIAI. Gegužės 31-oji čia buvo neeilinis sekmadienis. Varpo garsai žmones kvietė ne tik į Sekminių šv. Mišias, bet ir į parapijos 80-metį. Šiai sukakčiai parapijiečiai ruošėsi iš anksto: buvo pataisyta sena akmeninė bažnyčią juosianti tvora, nudažyti mediniai kryžiai šventoriuje.

Šventiškai nusiteikę tikintieji rinkosi į Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčią. Gausus būrys parapijiečių atvyko ir iš aplinkinių kaimų: Skapiškių, Kilupių, Pamituvio, Pagausančių, Gricių. Pamaldos prasidėjo iškilminga Sekminių procesija, kurioje mielai dalyvavo ir  daug jaunimo. Klebonas kun. Žygintas Veselka prieš šv. Mišias padėkojo visiems, kurie prisidėjo rengiant šią šventę.                        


Sekminių kermošius

Rūta Averkienė

Sekminių kermošiuje –
medžio dirbiniai
Autorės nuotrauka

Sūrių kaimu tituluojami Dargužiai priešpaskutinę pavasario dieną šiemet penktą kartą pakvietė į bendruomenės šventę „Sekminės sūrių sostinėje“. Čia buvo galima ne tik paskanauti ir nusipirkti įvairiausių karvės ir ožkos sūrių, šviežio medaus, naminės giros ir pyrago, įsigyti medinių dirbinių ir šluotų, įvairiausių gėlių, bet ir pamatyti, kaip kaimo bendruomenė ir gausūs svečiai ne tik iš visos Lietuvos, bet ir Prancūzijos, linksminasi ir pramogauja. Šventę organizavo Dargužių kaimo bendruomenė, sūrių gamintojų ir valgytojų asociacija „Viva Sol“ ir judėjimas „Už gamtą“. Prie mokyklos įsikūrusioje palapinėje buvo demonstruojami su gamtosauga, ekologišku ūkininkavimu susiję filmai, vyko diskusijos.


Maldos akcija prie redakcijos

Akcijos dalyviai kalba rožinį
Autoriaus nuotrauka

Antradienio rytą Panevėžyje prie Klaipėdos gatvės 64-ojo namo, kur įsikūrusi laikraščio „Sekundė“ redakcija, vyko protesto akcija. Dorus miesto katalikus papiktino straipsnis, kuriame aprašoma apie   Kristaus Karaliaus Katedros klebono kun. Tomo Skrudupio ir tris kartus teisto Sigito Ivanovo konfliktą. Nors apie tai daug kas rašė, tačiau būtent „Sekundėje“ kunigas labiausiai kaltinamas. Priekaištauta, kad nuolat kaltinami kunigai. Akcijos dalyviams paprašius pakviesti straipsnio autorę Ingą Kontrimavičiūtę, buvo pasakyta, kad ji serga. „Sekundės“ atstovė aiškino, kad straipsnis rengtas pagal teismo pateiktą medžiagą ir neprasilenkta su žurnalisto etika. Priešais redakciją, kad ji daugiau taip neberašytų, grupė tikinčiųjų kalbėjo rožinį ir linkėjo visiems Dievo malonės.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija