2009 m. lapkričio 13 d.
Nr. 80
(1772)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Sugrįžo į gimtąją žemę

Bronius VERTELKA

Meškalaukio kapinėse (iš kairės):
Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas,
Joniškėlio klebonas kun. Saulius
Černiauskas ir Jono Čingo artimieji

Lapkričio 7-ąją Pasvalio rajono Meškalaukio kaimo kapinėse buvo palaidotas JAV miręs Jonas Činga. Žymaus išeivijos lietuvių veikėjo gyvenimo siūlas nutrūko peržengus 94 metų slenkstį.

Iš Amerikos į Lietuvą parskraidinti J. Čingos palaikai buvo pašarvoti Panevėžyje. Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčioje už velionį šv. Mišias aukojo vyskupas Jonas Kauneckas, dalyvavo kunigai Kostas Balsys, Algirdas Dauknys ir Saulius Černiauskas, mirusiojo artimieji ir giminės, nemažas ateitininkų būrys, vienuolės, Joniškėlio parapijos žmonės. Pamoksle vyskupas pažymėjo, kad Jonas Činga gyveno viltimi, kad mūsų tauta išsivaduos iš sovietinio jungo. Pamokslininkas paminėjo geruosius velionio darbus, priminė, kad jis visada rėmė Lietuvos jaunimo organizacijas. Be to, išaugino dvi dukras, sulaukė nemažo būrelio vaikaičių ir provaikaičių.


Adomas Stankevičius – kunigas, rašytojas, baltarusių atgimimo veikėjas

Vytautas Žeimantas

Rusino ir lenkino

1947 metais kun. Adomas Stankevičius (Adam Stankievič) į savo dienoraštį įrašė šias eilutes: „Baltarusių  tautos tragedija: lenkai apskritai nemėgo baltarusių, ypač pravoslavų, vadindami juos maskoliais, o rusų bolševikai, ir su jais dauguma pravoslavų baltarusių, dažnai taip elgdavosi su baltarusiais katalikais, vadindami juos lenkais. Baltarusiai, gyvenę Vakarų  Baltarusijoje, dabar dėl savo nežinojimo identifikuoja Baltarusijos SSR su bolševizmu, kuriam visa širdimi jaučia neapykantą, nuo kurios net stena“.


Prie kunigo tėviškės slenksčio

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Lietuvos katalikių moterų sąjungos Pasvalio skyrius (pirmininkė Aldona Petkevičienė) vasaros pabaigoje surengė konferenciją, skirtą Dievo tarno kunigo kankinio Alfonso Lipniūno (1905–1945) atminimui. Konferencija prasidėjo Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros šventoriuje, kur 1989 metų rudenį iš Štuthofo koncentracijos stovyklos buvo pervežti ir perlaidoti kun. A. Lipniūno palaikai. Kalbėjo mons. Juozapas Antanavičius, kun. A. Lipniūno palaikų iš Pucko (Lenkija) į Lietuvą perkėlimo organizatorius. Jis papasakojo ir apie kitą Štuthofo kalinį Mykolą Pečeliūną, artimą kun. A. Lipniūno bičiulį, 1945 metais Pucko ligoninėje į palatą nešusį visiškai nusilpusį kunigą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija