2009 m. lapkričio 13 d.
Nr. 80
(1772)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Panevėžio vyskupijoje

Anykščių dekanate

Paminėjo partizanus

Prie paminklo Algimanto apygardos
partizanams Troškūnuose kalba
mons Alfonsas Svarinskas

Troškūnai. Partizanų vado Antano Slučkos-Šarūno ir Algimanto apygardos vadovybės 60-ųjų žūties metinių minėjimas praėjusį ketvirtadienį prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Trejybės bažnyčioje. Jas aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir partizanų kapelionas mons. Alfonsas Svarinskas. Pamokslo metu vyskupas perskaitė paskutinį partizano laišką ir priminė, kad partizanų pralietas kraujas, jų drąsa, ryžtas, pasiaukojimas ir meilė Tėvynei – tai pamatas, ant kurio buvo statoma Lietuvos Nepriklausomybė. Po šv. Mišių Nepriklausomybės aikštėje, prie paminklo Algimanto apygardos partizanams, vyko minėjimas. Buvęs partizanas, atkurtosios Algimanto apygardos vadas Jonas Kadžionis su didžiule pagarba prisiminė savo bendražygius, tarp kurių buvo ir čia žuvęs A. Starkus-Montė. J. Kadžionis pakvietė visus apsilankyti jo atstatytame bunkeryje, pabūti po žeme, tamsoje, šaltyje, drėgmėje ir mirtinoje tyloje pamąstyti, kokiomis sąlygomis gyveno partizanai. Minėjime kalbėjo s. Nijolė Sadūnaitė, rajono meras Sigutis Obelevičius, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio pirmininkas Jonas Čeponis, monsinjoras Alfonsas Svarinskas ir kiti, dainavo folklorinis ansamblis „Malmaža“.


Panevėžio vyskupijoje

Anykščių dekanate

Kiekvienam nors po žodį paskyrė...

Svėdasai. Visų Šventųjų diena šiemet čia paminėta ypač iškilmingai. Lapkričio 1-ąją vykusį renginį „Nebučiuos tau balto veido saulės spindulėlis“ organizavo Anykščių kultūros centro Svėdasų skyrius su Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonu kun. Vydu Juškėnu. Kapinių koplyčioje šv. Mišias aukojo Svėdasų parapijos klebonas kun. V. Juškėnas ir kun. Ričardas Banys. Kapinių teritorija buvo įgarsinta, todėl šv. Mišių aukoje galėjo dalyvauti ir į koplyčią susirinkę svėdasiškiai, ir prie savo artimųjų kapų parimę žmonės. Po šv. Mišių vyko susikaupimo valanda – poezijos posmus skaitė Ramunė Lapienytė ir Irma Deguckienė, Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus folkloro ansamblis (vadovė Rožė Lapienienė) atliko Vėlinėms skirtas lietuvių liaudies dainas bei gerai visiems žinomas giesmes ir maldas. Specialiai šiam sakraliniam renginiui buvo papuoštas simbolinis medis su keliomis degančiomis žvakelėmis, skirtomis tragiškai žuvusių, savo noru išėjusių iš gyvenimo, mirusių nekrikštytų vaikų vėlėms. Ir šie žmones buvo prisiminti, ir už jų sielas buvo pasimelsta.


Šiaulių vyskupijoje

Radviliškio dekanate

Buvęs klebonas, statęs gyvąją Bažnyčią

SIDABRAVAS. Spalio 10 dieną miestelyje buvo minimos kun. Pranciškaus Masilionio 29-osios mirties metinės. Sidabrave kun. P. Masilionis klebonavo nuo 1977 metų, čia, bažnyčios šventoriuje, jis ir palaidotas.

Sidabrave uolaus kunigo darbo vaisiai vis dar matomi. Kun. Pranciškus ne tik nuoširdžiai darbavosi savo parapijose. Jis periodinėje katalikų spaudoje skelbė religinės tematikos straipsnius, vedė rekolekcijas įvairiose parapijose, katekizavo vaikus ir jaunimą. Tarybinės okupacijos metais slapta vedė rekolekcijas kunigams, klierikams, vienuolėms, 1947 metais įkūrė Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaciją. Buvo pogrindinio kunigų Eucharistinio sąjūdžio iniciatorius; subūrė kunigų grupę, kuri vėliau aktyviai gynė tikinčiųjų teises.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Paminėti kunigai

Simnas. Spalio 18 dieną Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje vyko čia dirbusių kunigų atminties valanda. Renginį organizavo klebonas kun. Gediminas Bulevičius, pranešimą apie čia dirbusius kunigus skaitė Kauno medicinos universiteto profesorius Arvydas Šeškevičius. Jis papasakojo, kad Simno kapinėse yra palaidoti miestui nusipelnę net keturi kunigai: klebonas Ambraziejus Glovackis, Simne klebonavęs 41 metus (1845–1886), Sebastijanas Valentinas (1887–1897), Vincentas Martynas Vaičiūnas (1897–1909) ir Jonas Valaitis (1904–1911). Daug kam buvo nežinoma, kad du kunigai palaidoti ties Simno bažnyčios didžiosiomis durimis – Juozas Ivanavičius ir Mikalojus Miškauskas. Ne taip seniai Simne mirė ir šventoriuje palaidoti du kunigai: Juozapas Matulevičius, kuris dirbo 18 metų (1967–1985 m.), ir Vytautas Vaitauskas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija