2010 m. vasario 12 d.
Nr. 12
(1797)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Bažnyčios meilės tarnystė kenčiantiems

Mindaugas BUIKA

Popiežius primena sektinus Evangelijos pavyzdžius

Per Lurdo Dievo Motinos liturginę šventę (vasario 11-ąją) jau aštuonioliktą kartą celebruota Pasaulinė ligonių diena šiemet buvo ypatinga tuo, kad kartu minėtos ir Popiežiškosios sveikatos apsaugos darbuotojų sielovados tarybos įkūrimo 25-osios metinės. Popiežius Benediktas XVI savo kreipimesi Pasaulinei ligonių dienai, kurios tema „Bažnyčia meilės tarnystėje kenčiantiems“, pažymi, jog tai yra dar vienas motyvas dėkoti Dievui už iki šiol nueitą kelią medicinos sielovados srityje. Bažnyčios veikla šiuo atžvilgiu yra dvejopa: tarnavimas ligoniams ir tarnavimas visiems, kurie jais rūpinasi. „Ši tarnystė sudaro integralią Bažnyčios misijos dalį, nes ji priklauso pačiai išganomajai Kristaus misijai“, – pažymi Šventasis Tėvas.

Priminęs Išganytojo kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinį, kuriame ir žmogiškoji kančia įgyja prasmę ir šviesos pilnatvę, popiežius Benediktas XVI kalba ir apie tobulą tarnystės pavyzdį, duotą per Paskutinę vakarienę. Nuplaudamas apaštalų kojas Viešpats Jėzus šiuo gestu paragino savo mokinius įžengti į Jo meilės, dovanojamos mažiausiesiems ir labiausiai jos reikalingiems, logiką. Kitas evangelinis gailestingumo, užuojautos ir slaugos liudijimo pavyzdys yra pasakojimas apie Gerąjį Samarietį, kuris radęs šalikelėje paliktą leisgyvį žmogų jį pasiaukodamas slaugė. Kiekvienas krikščionis yra pašauktas šiuos pavyzdžius asmeniškai išgyventi ir jais sekti savo gyvenime.

„Jėzus ragina mus pasilenkti prie šio pasaulio keliuose sutinkamų daugelio mūsų brolių ir seserų kūno ir sielos žaizdų“, – aiškina Šventasis Tėvas. Jis taip pat primena patį krikščioniškąjį kančios prasmingą priėmimą, kaip „vilties mokyklą“. Enciklikoje apie žmogiškąją viltį „Spe salvi“ popiežius Benediktas XVI rašo: „žmogų gydo ne kančios vengimas, ne bėgimas nuo jos, bet gebėjimas kančią priimti bei per ją bręsti, vienijantis su Kristumi, kuris su begaline meile kentėjo“. Tai savo Kreipimesi į ligonius ir visus kenčiančius priminė ir Vatikano II Susirinkimo tėvai: „Esate kenčiančio Kristaus broliai ir, jei norite, drauge su Juo gelbėjate pasaulį“.

Ligonių sielovada – vaisingas malonės metas

Vatikano II Susirinkimas atkreipė dėmesį į Bažnyčios užduotį rūpintis žmogaus kančia. Kaip rašoma dogminėje konstitucijoje „Lumen gentium“, tuo rūpinimusi „vargdieniuose ir kenčiančiuose ji atpažįsta savo vargdienio ir kenčiančio Steigėjo atvaizdą ir stengiasi palengvinti jų dalią, siekdama patarnauti Kristui“. Priminęs katalikiškų sveikatos apsaugos struktūrų tinklą ir pažymėjęs vienuolijų didžiadvasiškumą slaugos srityje, popiežius Benediktas XVI aiškina, kad dabartiniame gyvenime dar labiau reikia, kad Bažnyčia padėtų ligoniams. Ši užduotis yra susijusi su Evangelijos vertybių perteikimu, siekiant apsaugoti žmogiškąją gyvybę nuo prasidėjimo iki natūralios mirties.

Kreipimosi pabaigoje priminęs dabar celebruojamus Kunigų metus, Šventasis Tėvas juos ragina pasiekti kiekvieną kančios paženklintą žmogų, nes laikas, praleistas šalia tų, kurie patiria išbandymus, pasirodo esąs vaisingas malone visiems kitiems sielovados aspektams. Šia savo prasminga tarnyste kunigai patvirtina, jog yra Kristaus užuojautos ženklai ir įrankiai. Popiežius su meile kreipiasi ir į ligonius, prašydamas jų melstis ir aukoti savo kančias už kunigus, idant jie išliktų ištikimi savo pašaukimui, o jų tarnystė būtų apsti dvasinių vaisių ir naudinga visai Bažnyčiai.

Šiomis dienomis Popiežiškoji sveikatos apsaugos darbuotojų sielovados taryba, koordinuojanti 117 tūkstančių katalikiškų medicinos centrų visame pasaulyje, šventė ketvirčio amžiaus veiklos jubiliejų. Ta proga vasario 9–11 dienomis ši lenko arkivyskupo Zygmunto Zimovskio vadovaujama dikasterija Vatikane surengė tarptautinį kongresą, kuriame dalyvavo šimtai sveikatos apsaugos darbuotojų ir ligonių sielovadininkų iš 35 pasaulio šalių. Ypač iškilmingai Romoje buvo paminėta Lurdo Dievo Motinos šventė: Šv. Petro bazilikoje popiežius Benediktas XVI vadovavo Eucharistijos aukai, vyko didelė procesija su Lurdo regėtojos šv. Bernadetos relikvijomis, susikaupta maldai prie Pasaulinės ligonių dienos pradininko Dievo tarno Jono Pauliaus II kapo.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija