2010 m. vasario 12 d.
Nr. 12
(1797)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Lietuva turi naują vyskupą

Vyskupas nominatas
Arūnas Poniškaitis
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis su džiaugsmu ir dėkingumu Šventajam Tėvui sutiko žinią, kad Benediktas XVI Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru paskyrė monsinjorą Arūną Poniškaitį. Numatoma, kad vyskupo nominato konsekracija vyks Vilniaus Arkikatedroje per Lietuvos Globėjo šventojo Kazimiero iškilmę.

Vyskupas augziliaras arba (arki)vyskupijos ordinaro pagalbininkas talkina (arki)vyskupui Ganytojo darbe. Vyskupus pagalbininkus įprasta skirti į diecezijas, kuriose platus sielovados ir administracinės veiklos laukas. Nuo 1991 metų Vilniaus arkivyskupijos vyskupo augziliaro pareigas eina vyskupas Juozas Tunaitis, sulaukęs garbingo amžiaus.

Pagal Kanonų teisę kiekvienam konsekruojamam dvasininkui turi būti pavesta vyskupija, todėl vyskupai augziliarai skiriami į vadinamuosius titulinius vyskupų sostus. Tai istorinės vyskupijos, kurių išlikęs tik vardas (titulas), nes įkurtos pirmaisiais krikščionybės amžiais, jos vėliau nunyko, tapusios kitų tikėjimų išpažinėjų teritorija. Daugiausia tokių vyskupijų yra dabartinėje Turkijoje, Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje. Monsinjoras Arūnas Poniškaitis nominuotas tituliniu Sinos (Sinna) vyskupu. Ši vyskupija buvo dabartiniame Tunise, žemėse, kurios kelis amžius prieš Kristų buvo žinomos kaip Kartagina. Nukariautos Romos imperijos ankstyvosios krikščionybės laikais jos tapo svarbiu evangelinio tikėjimo židiniu. Ankstesnis titulinis Sinos vyskupas buvo a. a. apaštalinis nuncijus Graikijoje arkivysk. Paulas Fouadas Tabetas.

Arūnas Poniškaitis gimė 1966 m. rugpjūčio 1 dieną uoliai praktikuojančių katalikų šeimoje, pakrikštytas Griškabūdžio bažnyčioje. Pirmuosius ketverius metus gyveno tėviškėje, Žvirgždaičių parapijos Vyšpinių kaime (Šakių rajonas), vėliau – Vilkaviškyje, kur 1984 m. baigė 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar – „Aušros“ gimnazija). Po privalomosios tarnybos sovietinėje armijoje, 1987 metais buvo priimtas į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigęs 1992 m. gegužės 31 dieną Marijampolėje iš vysk. Juozo Žemaičio MIC rankų gavo kunigystės šventimus ir paskirtas Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaru. Teologijos studijas tęsė Popiežiškajame šv. Grigaliaus universitete Romoje, 1997 metais įgijo teologijos licenciato, o 2001 – teologijos daktaro laipsnį. Grįžęs į Lietuvą ėjo Alytaus šv. Kazimiero parapijos klebono, 2001–2004 m. – Vilkaviškio vyskupijos Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijos Marijampolėje dvasios tėvo pareigas. 2001–2009 metais dėstė fundamentinę teologiją Vytauto Didžiojo universitete, kursus Marijampolės kunigų seminarijoje ir Marijampolės kolegijoje. 2003 metais kun. Arūnas Poniškaitis buvo paskirtas Vilkaviškio vyskupijos kurijos notaru, o 2004 – Vilkaviškio vyskupo generalvikaru. 2005 metais jam suteiktas Šventojo Tėvo kapeliono – monsinjoro – titulas. Pastarąjį dešimtmetį jis taip pat buvo Vilkaviškio vyskupijos kunigų tarybos nariu ir konsultoriumi, Marijampolės „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės kapelionu, Vilkaviškio vyskupijos atstovu leidinyje „Bažnyčios žinios“, Ateitininkų federacijos Marijampolės vietovės valdybos dvasios vadu.

Artimiausiu metu vyskupas nominatas Arūnas Poniškaitis persikels į Vilnių ir rengsis konsekracijai, susipažins su arkivyskupijos gyvenimu bei institucijomis.

Vilniaus arkivyskupijos kurija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija