2010 m. vasario 12 d.
Nr. 12
(1797)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Lietuvos Vyskupų Konferencijoje

Vasario 4 dieną Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta, Jonas Kauneckas, Juozapas Matulaitis, Rimantas Norvila, Jonas Ivanauskas, Juozas Tunaitis, Juozas Preikšas, Juozas Žemaitis ir Apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luidžis Bonacis (Luigi Bonazzi).

Ganytojai apžvelgė Lietuvos katalikiškų centrų 2009 metų veiklos ataskaitas, diskutavo dėl bažnytinių centrų ir kitų Bažnyčios gyvenimo sričių finansavimo perspektyvų.

Posėdžio dalyviams pateikta informacija apie bendradarbiavimą su valdžios institucijomis, apžvelgti įvairūs teisiniai klausimai. Ganytojai pritarė Lietuvos valdžios sprendimui paremti Italijos valdžios pastangas apsaugoti valstybes nares nuo Europos Sąjungos institucijų kišimosi į reikalus, susijusius su vietos religiniu ir tautiniu paveldu bei tradicijomis, kaip atsitiko sprendžiant kryžių ir kitų religinių ženklų buvimo valdžios finansuojamose mokyklose bylą.

Lietuvos ganytojai susipažino su Popiežiškosios šv. Kazimiero kolegijos Romoje veiklos ataskaita. Kolegijos Priežiūros tarybos narį mons. P. Rajič Šventajam Tėvui paskyrus Apaštaliniu nuncijumi, vyskupai į jo vietą išrinko vysk. R. Norvilą. Liturginės komisijos pirmininkas vysk. J. Boruta pristatė parengtą Liturginių valandų I tomą. Ganytojai jį patvirtino ir siųs Šventajam Sostui aprobuoti. Mons. G. Grušas supažindino ganytojus, kaip vyksta pasirengimas kovo pradžioje numatytai konferencijai Seime, kurios metu bus pristatyta naujoji Popiežiaus Benedikto XVI enciklika „Caritas in Veritate“. Į šią konferenciją kviečiami politikos, verslo, bažnytinių organizacijų atstovai iš visos Lietuvos. Posėdžio metu ganytojai trejų metų kadencijai paskyrė naująjį Lietuvos katalikių moterų sąjungos dvasios tėvą kun. V. Rapalį. Vysk. R. Norvila supažindino su rengiamu Našlių asociacijos statutu. Šios bendruomenės misija – padėti vietos vyskupui pastoracijoje. Ganytojai pritarė, kad toks judėjimas savo veiklą pradėtų Vilkaviškio vyskupijoje.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas gegužės 4–6 dienomis Vilniuje.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija