2010 m. kovo 19 d.
Nr. 22
(1807)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ
RĖMĖJAS

 

Šiame numeryje:

Sakramentinė
išpažintis ir Dievo
gailestingumas

Pasaulis jau kitas

Stiprinkime laisvų
ir orių žmonių
valstybę

Laisvės ir brolybės
ilgesys buvo slaptoji
versmė

Valstybė turėtų
didžiuotis tais, kurie
lieka gimtinėje

Bolševikai dabar
puola kitaip

Kaip kėlėme vėliavą

Vasario 16-oji
ir šimtametis

Kaip paminėsime
Žalgirio mūšį

Seimo nariui nerūpi
tautines ir dvasines
vertybes skleidžianti
spauda

Gavėnios
įprasminimas

Mažai ir retai
meldžiamės. Argi?..

Popiežiškieji Gavėnios svarstymai Romos parapijoje

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI laimina
mažąjį maldininką per apsilankymą
Romos Šventojo Kryžiaus Jono parapijoje

Atsivertimas laukiant gailestingumo

Gavėnios tema, kuri dabar dažnai aptariama popiežiaus Benedikto XVI kalbose, vyravo ir homilijoje, sakytoje per Eucharistijos šventimą savo diecezijos parapijinėje bažnyčioje. Trečiąjį Gavėnios sekmadienį, kovo 7 dieną, Šventasis Tėvas atliko vizitą į Romos šiauriniame pakraštyje 1989 metais įkurtą Šventojo Kryžiaus Jono parapiją, kurios maldos namai buvo pašventinti vos prieš aštuonerius metus. Parapija, dabar jungianti apie tris tūkstančius šeimų, nuolat auga, kadangi romiečiai, kaip ir kiti didmiesčių gyventojai, noriai keliasi į erdvesnius miesto pakraščius.


Prasminga Kovo 11-oji

Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
ir Lazdijų rajono savivaldybės meras
Artūras Margelis, įteikęs ganytojui
rajono garbės piliečio regalijas

Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 20-metį, kovo 11-ąją Lazdijuose buvo aukojamos šv. Mišios Šv. Onos bažnyčioje. Kartu su klebonu kun. Gintaru Urbštu jas aukojo Seirijų ir Krikštonių klebonas kun. Vytautas Juozas Insoda, kuris ta proga pasakė pamokslą. Pilnoje bažnyčioje buvo nemažai ir jaunimo. Šventės kulminacija tapo Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pagerbimas Lazdijų kultūros rūmuose įteikiant rajono garbės piliečio regalijas.


Taikiai subyrėjusios imperijos taikiai atsigauna

Gintaras Visockas

Tarp konferencijos dalyvių –
Rusijos disidentas Sergejus
Kovaliovas (antras iš kairės)

Kovo 11-ąją Seimo Konstitucijos salėje buvo surengta tarptautinė konferencija „Imperijos griūtis“, kuriai vadovavo istorikas Egidijus Aleksandravičius ir buvęs Estijos politikas Martas Tarmakas. Konferencijoje kalbėjo Rusijos disidentas Sergejus Kovaliovas, buvęs Latvijos liaudies fronto lyderis Dainis Ivansas, Lenkijos istorikas, publicistas Adamas Michnikas, Kovo 11-osios signatarai Audrius Butkevičius, Nikolajus Medvedevas, Rūta Gajauskaitė. Taip pat būta svečių iš Ukrainos, Švedijos, Didžiosios Britanijos. Įdomių įžvalgų tądien pateikė visi be išimties konferencijos dalyviai, pradedant politologu, istoriku, knygos „Naujasis šaltasis karas“ autoriumi Edvardu Luku ir baigiant buvusiu Lietuvos premjeru Aleksandru Abišala.


Nepriklausomybės jubiliejus Himalajuose

Vytautas Bagdonas

„Gojaus“ šokėjai Himalajų kalnų
apsuptyje Kovo 11-osios rytmetį

Tądien, kai visoje šalyje iškilmingai buvo minimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-metis,  Anykščių rajono savivaldybę pasiekė elektroninis laiškas iš tolimojo Nepalo, kur yra išvykęs Anykščių kultūros centro tautinių šokių ansamblis „Gojus“, vadovaujamas Jūratės Uselienės. Šio ansamblio dalyvis Vilniaus pedagoginio universiteto  Istorijos fakulteto studentas Mindaugas Nefas, pasveikinęs anykštėnus ir Lietuvos gyventojus prasmingos šventės proga, džiaugėsi, kad kovo 11-ąją ansamblio nariai didingų Himalajų kalnų apsuptyje, plaikstantis Trispalvei, sugiedojo „Tautinę giesmę“ ir taip paminėjo brangią širdžiai šventę. M. Nefas atsiuntė ir keletą nuotraukų iš egzotiškojo Nepalo, kur matyti pakiliai nusiteikę anykštėnai.


Lankėsi užsienio lietuvių sielovados vadas

Bronius VERTELKA

Ligoninės koplytėlėje (iš kairės):
mokytoja Onutė Aleknavičienė,
prelatas Edmundas Putrimas,
s. Dolorita Butkus ir Mišelė Garas

Kovo 5-ąją Utenos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje lankėsi užsienyje gyvenančių lietuvių  sielovados vadas prelatas Edmundas Putrimas. Garbingąjį svečią sutiko ligoninės direktorė Žaneta Valiulienė, vyr. slaugytoja Nijolė Neliupšienė, nuoširdi ligoninės bičiulė Dauniškio gimnazijos mokytoja Onutė Aleknavičienė, pranciškonės vienuolės Dolorita Butkus ir Mišelė Garas. Prelatą į Uteną atvežė  jo krikštasūnis Karolis.


Gyvenimas – nuolatinis bėgimas

Gintarė Martinaitienė

Rima Rauktienė, gavusi Šakių
rajono „Draugo“ laikraščio
„Metų žmogaus 2009“ apdovanojimą

Šakių rajono laikraštis praėjusių metų pabaigoje ragino skaitytojus rinkti „Metų žmogų“ atsižvelgiant į nuveiktus darbus, įgyvendintus siekius ir siūlyti veiklius, entuziastingus, darbščius, vertus šios nominacijos žmones. Daugiausiai skaitytojų balsų surinko ir „Metų žmogumi“ tapo Savivaldybės tarybos sekretorė, Moterų veiklos klubo narė ir viena jo įkūrėjų, Zanavykų teatro aktorė, daugelio renginių organizatorė ir dalyvė Rima Rauktienė. Tikriausiai ne vienam kyla klausimas, kaip ši moteris visur spėja. Tačiau R. Rauktienė sako, kad be nuolatinio bėgimo, spartaus gyvenimo tempo bei įvairios veiklos neįsivaizduoja savo gyvenimo, o spėti norėtų dar daugiau.


Procesija pagerbtas šv. Kazimieras

Kazimiera Sipienė

Procesija Vėžaičių miestelio gatvėmis

Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčia yra viena seniausių Lietuvoje šiam šventajam skirtų bažnyčių. 2007 m. rugpjūčio 26 dieną Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčią paskelbė diecezine Šv. Kazimiero lietuvių jaunimo šventove.

Kovo 6 dieną čia rinkosi jaunimas, tikintieji, kunigai, atvyko Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. relig. m. mgr.  Jonas Ačas su klierikais bei Žemaičių Kalvarijos propedeutinio kurso klierikai, grupė jaunimo iš Akmenės šv. Onos parapijos, šventiškai pasipuošę  Gargždų ateitininkai su kuopos vėliava. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas. Pamoksle vyskupas priminė neblėstantį šv. Kazimiero gyvenimo pavyzdį šių dienų žmonėms.


Paminėtas buvęs klebonas prel. Juozas Laukaitis

Rolana Čepononytė

Mons. Alfonsas Svarinskas (kairėje)
su seirijiškiais

Kovo 14 dieną Seirijų Švenčiausios Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje mons. Alfonsas Svarinskas aukojo šv. Mišias už 1930–1940 metais Seirijuose dirbusį prelatą Juozą Laukaitį, kuris 2009 m. lapkričio 17 dieną (po mirties) Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretu buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi. Prelatas kartu su monsinjoru A. Svarinsku kalėjo lageryje, buvo aktyvus lietuvybės ir lietuviškos spaudos puoselėtojas, partizanų rėmėjas, politinis kalinys, besąlygiškai mylėjęs savo tėvynę ir visą gyvenimą atidavęs Lietuvai ir gimtajai kalbai.


Garbingi apdovanojimai

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Iš kairės: E. Burokas, kun. R. Grigas,
„Eskizų redaktorius“ V. Česnaitis,
G. Šiaulienė, A. Saijeva ir R. P. Šaulys

Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmetį Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos Karininkų ramovėje vykusiame renginys dalyvavo daug iškilių asmenybių, Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai.

Pažiūrėję filmą ir pasinėrę į 1990 metų kovo įvykius šventės dalyviai, paraginti kunigo Roberto Grigo, sukalbėjo maldą ir klausėsi jo prasmingų žodžių. „Tu vienas, Dieve, žinai, kiek kartų Lietuvos istorijos kelionėje turėjome ginti savo žmoniškąjį orumą ir tautinę laisvę didžiausių aukų, skausmo ir praradimų kaina. Psalmės žodžiais tariant, Tu tebesaugai odmaišiuose surinktas naikinamųjų Sibiro tremčių ašaras, Rainių, Medininkų, Vilniaus ir Tėvynės giriose pralietą kraują... Tikime, kad Tavo malone iš šio pasiaukojimo ir kraujo prieš 20 metų vėl prisikėlė Nepriklausoma Lietuva“, – sakė dvasininkas ir padėkojo Viešpačiui už atgautos laisvės dovaną.  

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija