2010 m. gegužės 7 d.
Nr. 35
(1820)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ
RĖMĖJAS

 

Šiame numeryje:

Mylime,
nes esame pamilti

Šventoji Kristaus
kančios ikona

Melskimės už
Lietuvos išgelbėjimą

Ar gėjai
„okupuos“ Lietuvą

Kalbėkime lietuviškai

Atviras laiškas
Prezidentei Daliai
Grybauskaitei,
Seimo pirmininkei
Irenai Degutienei,
Vyriausybės vadovui
Andriui Kubiliui
ir Vilniaus miesto
merui Viliui Navickui

Kad Lietuva
taptų pavyzdžiu

Studentams –
apie Romos kuriją
ir jos struktūrą

Kada Lietuva
sugriovė kaimą?

Geras pavyzdys
patraukia

Krikščioni, pamąstyk!

Kam gyventi
blogoje šaly?

Viešas laiškas visiems
geros valios žmonėms

„Rašto aiškintojai“
pamina patį Raštą

Šuniški
pašmaikštavimai
šunų madų tema

Knyga apie tarnystės
meilę Alantos
bažnyčiai

Kalba –
gyvoji tautos dvasia

Piligriminė kelionė
su kryžiumi
pėsčiomis Lurdas –

Popiežiškoji šventosios Drobulės meditacija

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas iš Turino arkivyskupo
Severino Polečio priima plokštelę
su Drobulės atvaizdu

Didžiojo šeštadienio slėpinys

Pagrindiniu maldininku, aplankiusiu Turino šv. Jono Krikštytojo katedroje dabar išstatytą Bažnyčios didžiąją relikviją – šventąją Drobulę, be abejonės, buvo popiežius Benediktas XVI. Praėjusį sekmadienį per pastoracinį vizitą į šį šiaurės Italijos miestą Popiežius centrinėje Šv. Karolio aikštėje gausiems piligrimams aukojo šv. Mišias ir susitiko su jaunimu. Gegužės 2 dieną Šventasis Tėvas nuvyko į katedrą, čia trumpoje adoracijoje pasimeldęs prie Švč. Sakramento, nuėjo pagarbinti ant centrinio altoriaus eksponuojamą šventąją Drobulę, į kurią, kaip tikima, buvo suvyniotas nuo kryžiaus nuimto Jėzaus Kristaus kūnas.

Susirinkusiems šventovėje skaitytoje meditacijoje, kurios tema buvo „Didžiojo (Velykų) šeštadienio slėpinys“, popiežius Benediktas XVI pirmiausia dėkojo Dievui už piligrimystės dovaną. Jis sakė, kad, kaip apaštalo šv. Petro įpėdinius, širdyje atsinešė visą Bažnyčią ir netgi visą žmoniją. Popiežius priminė Evangelijos pasakojimus apie nukankinto Atpirkėjo palaidojimą uoloje iškalto kapo rūsyje, prieš tai kūną pagal judėjišką tradiciją įvyniojus į audeklą. Jis pažymėjo, kad Jėzaus mirties laikas iki prisikėlimo „chronologiniu atžvilgiu buvo trumpas (pusantros paros), tačiau savo verte ir prasme neaprėpiamas, tiesiog begalinis“.


Kai orumą praranda ne auka, bet agresorius

Opus Dei regioninis vikaras Baltijos
šalims mons. dr. Andres Lavinas

Lietuvoje šiandien daug netikrų pranašų, klastingų apsišaukėlių, paslaptingų mistikų, tvirtinančių, jog jų tiesos – pačios tikriausios. Kaip atskirti tikrą religinę bendruomenę nuo religinės sektos? Kaip išsilavinusiam, padoriam, valstybės ateitimi besirūpinančiam piliečiui derėtų vertinti tokias knygas kaip „Da Vinčio kodas“? Kaip Bažnyčia turėtų elgtis auklėdama jaunimą? Kaip jaunimą išmokyti pažinti gėrį ir tiesą išvengiant dogmatizmo, primityvumo? Kodėl tiesa ir teisybė dažnai nėra tokia įdomi ir patraukli kaip melas ar falsifikatas? Šiais klausimais su Opus Dei  regioniniu vikaru Baltijos šalims mons. dr. Andres Lavinu kalbasi „XXI amžiaus“ žurnalistas Gintaras VISOCKAS.


Ko šeima tikisi iš kunigo šiandien?

Kun. teol. lic. Andrius Vaitkevičius,

Telšių vyskupijos šeimos centro reikalų vedėjas

Lietuvos šeimų centrų konferencijos
dalyviai su vyskupais Jonu Boruta
SJ ir Arūnu Poniškaičiu bei kunigais

Balandžio 17 dieną Žemaičių Kalvarijoje įvyko metinė Lietuvos šeimų centrų konferencija, kurioje buvo svarstoma, ko šeima tikisi iš kunigo šiandien. Nuomones šiuo klausimu išsakė abi pusės – tiek šeimos, įvardijusios, ko šeima tikisi iš kunigo, tiek dvasininkai, įvardiję, ko kunigas tikisi iš šeimos. Konstruktyvaus dialogo metu iškeltos mintys, tikimasi, pasitarnaus naujo požiūrio kūrimui ir bendradarbiavimui tarp šeimų ir kunigų, kurie būdami vienos Dievo tautos nariai savo gyvenimuose turi tą patį tikslą – eiti asmeninio tobulėjimo (šventėjimo) keliu. Konferenciją pasveikinimo žodžiais atidarė vyskupai Jonas Boruta SJ ir Arūnas Poniškaitis.


Pristatyta daktaro disertacija

Arūnas Kalpakovas

Kun. dr. Žydrūnas Kulpys

Balandžio 14 dieną Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje kun. dr. Žydrūnas Kulpys pristatė savo mokslinę disertaciją „Krikščioniškoji kūno teologija: vedybinė kūno prasmė“. Disertacijos tyrimo objektas – atliktas tyrimas, kaip santuokoje pasireiškia vedybinė kūno prasmė.

Darbą sudaro dvi dalys – teorinė ir praktinė. Teorinėje dalyje atskleidžiama, kad tik santuokos vienume ir neišardomume gali išsiskleisti vedybinė kūno prasmė. Kun. dr. Ž. Kulpys teigė, kad gimtoji nuodėmė ir geismai apsunkina žmogaus supratimą, jog jis yra dovana kitam, ir skatina vartoti, o ne mylėti, ne dovanoti. Mylėti žmogų įgalina Kristaus Atpirkimo malonė, o skaistumas padeda suvaldyti geismus. Kunigas kalbėjo, kad meilė – tai rūpinimasis kitu, savęs dovanojimas, valios veiksmas, sąmoningas pasirinkimas mylėti; meilė – tai kryžius: Jėzus Kristus ant kryžiaus pilnai atskleidė, kas yra meilė – agapė.


Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Šventė parapijos ir klebono jubiliejus

Atšventinimo 20-metį švenčianti
Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia

MARIJAMPOLĖ. Balandžio 25 dieną, sekmadienį, Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje buvo švenčiami parapijos įkūrimo septyniasdešimties, bažnyčios atšventinimo dvidešimties ir parapijos klebono Vilkaviškio vyskupijos kanclerio mons. Juozo Pečiukonio šešiasdešimties metų amžiaus jubiliejai. Iškilmės prasidėjo Eucharistijos šventimu, kuriai vadovavo Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, 1990 m. balandžio 29 dieną atšventinęs bažnyčią bei prisaikdinęs dabartinį kleboną. Šv. Mišias drauge su juo koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Elko (Lenkija) vyskupas Jerzy’s Mazur’as bei jo sekretorius kun. Wojciech’as Kotarski’s, svečias iš Elko prel. Zygmunt’as Sędziak’as, Vilkaviškio vyskupo generalvikaras kun. Gintautas Kuliešius, Vilkaviškio Katedros klebonas prel. Vytautas Gustaitis, prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, vyskupijos Katedros kapitulos pirmininkas Liškiavos klebonas kan. Valius Zubavičius, svečias iš Vokietijos prel. Jan’as Pawlik’as, kun. prof. dr. Andrius. Narbekovas, Gargždų dekanas kan. Jonas Paulauskas, Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Bazilikos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC. Iškilmėse taip pat dalyvavo Seimo, Marijampolės apskrities ir Savivaldybės atstovai bei gausiai susirinkę parapijiečiai.


Užkrečiantys pavyzdžiai

Su dvasininkais aptartos socialinės atskirties mažinimo galimybės

Rūta Averkienė

Varėnos rajono dvasininkai su meru
ir socialinių paslaugų darbuotojais

Varėnos savivaldybėje vyko rajono vadovų susitikimas su dvasininkais „Ištieskime rankas“, kurio metu diskutuota apie dvasinių vertybių sklaidą, paramą dvasinius sukrėtimus išgyvenantiems žmonėms, apie socialinės atskirties mažinimą bendruomenėse. Po diskusijos rajono dvasininkai aplankė Varėnos socialinių paslaugų bei Varėnos kultūros centrus, susipažino su jų veikla.


Užkrečiantys pavyzdžiai

Mokslinė konferencija provincijos mokykloje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Iš dešinės: Lukšių seniūnas Vidas
Cikana, Šakių rajono savivaldybės
tarybos sekretorė Rima Rauktienė,
Vilkaviškio vyskupijos religinio
švietimo centro koordinatorius
kun. Rytis Baltrušaitis, VPU rektorius
akademikas Algirdas Gaižutis,
Šakių rajono meras Juozas Bertašius
ir Šakių dekanas Kudirkos Naumiesčio
klebonas kan. Donatas Jasulaitis.
Trečioje eilėje dešinėje – bendrijos
„Lemtis“ narys Tadas Kvasilius

2004 m. balandžio 14 dieną Šiaulių universitete įvykusia konferencija „Meninio ir dvasingo ugdymo paralelės“ pradėtas konferencijų ciklas „Dvasingumo sklaida meninio ugdymo realybėje“ (pagrindinis visų konferencijų iniciatorius ir organizatorius prof. habil. dr. Jonas Kievišas). Antroji konferencija (2006 m.) vyko Šiaulių ir Vilniaus pedagoginiame universitetuose, trečioji (2008 m.), be minėtų universitetų, vyko ir Kuršėnuose.


Užkrečiantys pavyzdžiai

Miesto parke – dešimt medinių Rūpintojėlių

Bronius VERTELKA

Miesto parke – dešimt
medinių Rūpintojėlių

Balandžio 24-ąją Aukštaitijos sostinės parke Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas pašventino dešimt medžio skulptūrų. Rūpintojėlius iš ąžuolo medžio meistrai išskobė pernai Miežiškiuose vykusio plenero, kurį globojo vietos klebonas kun. Rimantas Visockis, metu. Parke turėtų iškilti popiežiaus Jono Pauliaus II vardu pavadinta Santarvės šventovė.

Į šventinimo iškilmes susirinko gausus būrys žmonių: atėjo nemažai kunigų, tarp kurių buvo ir šį rudenį gyvenimo 100-metį švęsiantis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros altaristas mons. Petras Kuzmickas. Iškilmėse kalbėjo Seimo nariai Egidijus Vareikis ir Petras Luomanas, miesto meras Vitalijus Satkevičius, kuris pranešė, kad artimiausiu metu miesto Taryba svarstys žemės sklypo nuomos 99 metams bei atleidimo nuo žemės mokesčio klausimus. Po jo pasisakė evangelikų reformatų ir evangelikų liuteronų kunigai Tomas Šernas bei Arvydas Malinauskas, Panevėžio rusų, žydų, karaimų, latvių bendruomenių atstovai Konstantinas Chruškovas,  Michailas Grafmanas,  Jurijus Charčenko, Ausma Palujanskienė, besikuriančios lenkų bendrijos vardu kalbėjo Irena Ramanauskaitė. Gimtąja totorių, lietuvių ir rusų kalbomis į susirinkusius kreipėsi Panevėžio totorių bendrijos pirmininkas Islamas Bogatovas.


Užkrečiantys pavyzdžiai

Giedojo mergaičių choras

Bronius VERTELKA

Mergaičių choras su vadove
Sandra Juzėnaite, vargonininku
Jonu Grubliausku ir kun. Rimantu
Kauniečiu prie Švč. Trejybės bažnyčios

Motinos dieną Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje gausiai susirinkusiems tikintiesiems šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė kun. Rimantas Kaunietis, giedojo Vaikų muzikos mokyklos mergaičių choras (vadovė ir dirigentė Sandra Juzėnaitė).

S. Juzėnaitė pasakojo, jog giedoti į chorą ją pakvietė bažnyčios vargonininkas Jonas Grubliauskas, buvęs jos dėstytojas. Tapo aišku, jog moksleivės dainuoja ne vien dėl plojimų ar garbės, bet ir iš širdies.


Užkrečiantys pavyzdžiai

Koncertas mamytėms

Susirinkusiuosius sveikina
kun. Arvydas Liepa

Balandžio 29 dieną Kalvarijos kultūros ir laisvalaikio centre vykusį renginį, skirtą Motinos dienai, organizavo Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ Kalvarijos vaiko dienos centro „Žiniukas“ darbuotojos Renata Sinkevičiūtė, Reda Kubilienė, Daiva Martimjanovienė bei centrą lankantys vaikai.

Į šventę susirinko gausus būrys mamyčių, tėvelių, artimųjų, kun. Arvydas Liepa, dienos centro direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė, koordinatorė Rima Kukalienė, vienuolė Daivutė Staskevičiūtė ir Kalvarijos klebonas kan. Raimondas Žukauskas.


Užkrečiantys pavyzdžiai

Paminėjo savivaldos 20-metį

Rūta Averkienė

Iškilmingo posėdžio dalyviai

Varėnos rajono savivaldybės Taryba surengė neeilinį posėdį, skirtą paminėti rajono savivaldos 20-mečiui. Į posėdį susirinko daugiau kaip septyniasdešimt šešių kadencijų Tarybos narių. Politikai prisiminė nuveiktus darbus, kalbėjo apie dabar rajone įgyvendinamus projektus.

Susirinkusius į šventinį posėdį liaudiška daina „Už jūrių marių, už vandenėlių“ pasveikino Varėnos muzikos mokyklos mišrus kvartetas. Kiekvieno tarybos nario atlapai pasipuošė ženkleliais su Varėnos herbu, jie pagerbti gėlėmis.


Meilės ir dosnumo pavyzdys

A†A apaštalinis protonotaras, profesorius, bažnytinės teisės habilituotas daktaras, jubiliatas  Vincas Jonas BARTUŠKA (1917 10 21–1942 05 10–2010 04 29)

Pirmadienį Marijampolėje
buvo palaidotas apaštalinis
protonotaras, profesorius,
bažnytinės teisės habilituotas
daktaras, jubiliatas
Vincas Jonas Bartuška

Balandžio 29 dieną eidamas devyniasdešimt trečiuosius metus mirė Vilkaviškio vyskupo vikaras apašt. prot. prof. bažn. t. hab. dr. jubil. Vincas Jonas Bartuška, beveik 68-erius metus vykdęs kunigišką tarnystę. Velionis gimė 1917 m. spalio 21 dieną Kazliškių kaime, Šunskų parapijoje, Marijampolės rajone. Mokėsi Tursučių pradinėje mokykloje ir Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje. 1935 metais įstojo į Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminariją. 1942 m. gegužės 10 dieną vyskupas Antanas Karosas įšventino kunigu ir paskyrė vikaru į Šakius. 1944 m. rugsėjo 8 dieną artinantis sovietų armijai drauge su kunigais Juozu Domeika ir Antanu Kardausku bei rašytoju Vytautu Tamulaičiu, jo žmona ir dukrele pasitraukė į Vokietiją. Vėliau nuvyko į Austriją, čia Sankt Piolteno vyskupas jį paskyrė vikaru į Sankt Leonard am Hornervaldo parapiją. Čia rado tik kleboną, nes visi jaunesni kunigai buvo paimti į karo liginės tarnybą arba kapelionais. Vikaras lietuvis padėjo nuo karo kenčiančių žmonių pastoracijoje. Po kurio laiko pasitraukė į Vokietiją, Augsburgo vyskupiją, dirbo Kisingo prie Augsburgo bei Augsburgo parapijose. Čia irgi tarnavo karo negandas patiriantiems vokiečiams, aukodavo šv. Mišias ir lietuviams pabėgėliams.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija