2010 m. gegužės 28 d.
Nr. 41
(1826)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Tėvynė Lietuva vėl pavojuje…

Lietuvos tikintieji kreipėsi į Lietuvos Respublikos prezidentą Dalią Grybauskaitę, Seimo pirmininkę Ireną Degutienę ir ministrą pirmininką Andrių Kubilių pareiškimu, po kuriuo Vilniuje pasirašė beveik 12 000, o vėliau Kaune – apie 10 000 žmonių. Tikintieji prašė, kad Lietuvos aukščiausia valdžia apgintų Lietuvą nuo homoseksualų, naikinančių valstybės pamatus, invazijos. Adresatams pareiškimai buvo įteikti balandžio 16 dieną.

Seimo pirmininkės sekretoriato atsakyme rašoma: „Seimo pirmininkė Irena Degutienė ne kartą yra pareiškusi, kad ji yra prieš susirinkimus ar reklamines akcijas, kurios sąmoningai provokuoja, kiršina žmones, žeidžia daugumos piliečių jausmus ir dvasines vertybes. Seimo pirmininkei taip pat nepriimtina hedonizmą propaguojanti pasaulėžiūra“. Taip pat atsakyme teigiama, kad ji, remiantis LR Konstitucija, negali atšaukti ar panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės išduodamų leidimų ar kitokių iniciatyvų.

LR ministro pirmininko tarnybos vedėjas Andrius Baronas pranešė, kad „kolektyvinio kreipimosi kopija gauta ir perduota ministro pirmininko sekretoriatui. Dėkojame už kreipimesi išsakytą nuomonę“.

Mūsų, Laisvės kovotojų, kovojusių su ilga, skaudžia ir kruvina sovietų okupacija, tokie atsakymai nepatenkina. Negavę reikiamo atsakymo į mūsų pareiškimą, perduodame į spaudą mūsų aukščiausiems valdžios asmenims siųsto pareiškimo tekstą.

Lietuvos likimu susirūpinę, mes kreipėmės į Lietuvos žmones, prašydami išreikšti savo nuomonę dėl homoseksualų invazijos į Lietuvą gegužės 8 dieną ir surinkome 11 831 parašą. Mūsų akcija buvo iš apačios ir masinės informacijos priemonės mūsų nerėmė. Pareiškiame, kad žmonės labai nuoširdžiai pasirašė po šia peticija. Tikimės, kad ateityje, esant reikalui dėl tautos išlikimo, surinksime dar daugiau parašų, nes žmonės neabejingi Lietuvos likimui.

Peticijos originalą su piliečių parašais perduodame Jums, Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente, o peticijos nuorašus Jums, Seimo Pirmininke ir Premjere.

Pridedame: Druskininkų miesto 45 žmonių pareiškimą ir 136 studentų pareiškimą „Dešimt klausimų homoseksualams ir juos reklamuojantiems“, atsiliepusį į mūsų kreipimąsi.

Kadangi gegužės 8 diena yra labai arti, prašome skubiai atsakyti į mūsų kreipimąsi. Neigiamo atsakymo atveju mes kviesime Lietuvos žmones su šeimomis atvykti į Vilnių ir kalbėti šv. Rožinį, giedoti giesmes, kaip anomis Sausio 13-osios tragiškomis dienomis, prie Vilniaus Arkikatedros, Prezidentūros, Seimo ir Ministrų Tarybos rūmų.

Už Lietuvą paaukota per 700 000 laisvės ir gyvybės aukų, 23 000 partizanų žuvo nelygioje kovoje už Lietuvos laisvę. Kiti partizanai, patekę į nelaisvę, žuvo bolševikų konclageriuose.

Mes ginsime Lietuvą nuo doros ir šeimų, o kartu nuo tautos sunaikinimo. Mūsų kovos šūkis: „Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė, visad arti pagalba varguose!“ (Ps 46)

Laisvės kovotojai


Gegužės 8 dieną, homoseksualų eitynių metu, tikintieji, susirinkę prie uždarų Vilniaus Arkikatedros durų, laikydami rankose kryžių bei Lietuvos vėliavą, meldėsi už Lietuvą pusantros valandos. Padėkojo Vatikano nuncijui Luigi Bonazzi už tvirtą pasisakymą dėl homoseksualų eitynių. Maldas už Lietuvą baigė Lietuvos himnu. Kartu padėkota l. e. p. generaliniam prokurorui Raimondui Petrauskui, kuris mėgino sutrukdyti šią nusikalstamą eiseną. Deja, aukštesni organai jo gerus norus sutrukdė ir jis prarado galimybę užimti LR generalinio prokuroro pareigas.

Seimo narys Kazimieras Uoka ir mons. Alfonsas Svarinskas kreipėsi į Vilniaus merą V. Navicką, kad leistų tikinčiųjų eisenai eiti nuo Vilniaus Arkikatedros iki Seimo rūmų. Grįžę po pamaldų į namus rado neigiamą atsakymą.

Vilniaus policija stebėjo maldininkus prie Katedros ir einančius Gedimino prospekto šaligatviu. Visas prospektas buvo pristatytas palapinių, ant daugelio jų buvo alaus reklama – dideli užrašai „Švyturys“.

Nuėjus pusę prospekto, prisistatė policija ir paaiškino, kad Baltasis tiltas uždarytas ir reikia eiti Žaliuoju tiltu. Policija gražiai praleido per kryžkelę, sustabdydama važiuojančias mašinas. Įdomi detalė: policija pasakė, jog jiems įsakyta nepraleisti vėliavų su ilgais kotais. Vėliava buvo nešama ant ilgo suduriamo koto, todėl mes jį išardėme ir ilgo koto nebeliko.

Priėję iš kitos pusės prie Baltojo tilto, pamatėme, kaip didžiulė metalinė tvora, kaip rašo spauda, skyrė apie dviejų tūkstančių, susirūpinusių Lietuvos likimu, žmonių minią nuo 350 homoseksualų. Tikintieji, susibūrę netoli šios tūkstantinės minios, sugiedojo Marijos litaniją ir Lietuvos himną. Maldos ir himno metu minia nutilo.

Valdžia sukvietė per 500 policijos ir gynė įsiveržėlius homoseksualus nuo tautos. Homoseksualų apsauga nuo tautos valdžiai kainavo daugiau kaip 200 000 litų iš mokesčių mokėtojų kišenės. Šią Lietuvai pražūtingą homoseksualų eiseną pakeitė kita eisena – gegužės 9 dieną, sekmadienį, aikštėje ties Katedra rikiavosi pasipuošęs jaunimas, orkestro instrumentai švytėjo naujumu. Senesnių žmonių buvo nedaug. Grodami dūdomis, išžygiavo iš Arkikatedros aikštės į Antakalnio kapines.

Tuo metu Arkikatedroje vyko pamaldos. Orkestras, grojantis bolševikinę muziką, trukdė laisvoje Lietuvoje katalikams melstis. Teko matyti seną moterį, apsikabinėjusią medaliais visą krūtinę ir net pilvą. Matyt, šioji moteris buvo sovietų kariuomenės virėja. Pasakojama, kai pasibaigdavo koks mūšis su vokiečiais, generolas ar mūšio vadas atsinešdavo pilnas kišenes medalių pagerbti narsius karius. Medalius duodavo be jokių dokumentų. Kai dauguma karių buvo jau žuvę, tada vadas palikdavo medalius virėjoms. Taigi virėjos daugiausia medalių ir turėjo.

Dabartiniai Lietuvos priešai sarkastiškai juokiasi, kad kitais metais Vilniuje žygiuos prostitutės. O dar kitais metais – narkomanai.

Paskutiniuoju metu svetimieji superka spaudos akcijas, Lietuvos žemę, aplaistytą partizanų krauju, ir miestuose didelius namus. Lietuviai jaudinasi dėl Lietuvos svetimiesiems parceliavimo, o svetimieji sako: nenusiminkite, nes jūsų šaligatviai ir gatvės dar neprivatizuotos.

Broliai ir seserys, su Dievo pagalba kovokime su blogio imperija prieš Lietuvos materialinį ir dvasinį naikinimą. Dievui padedant, sunkią kovą laimėsime.

Mons. Alfonsas SVARINSKAS
Kun. Algimantas KEINA
Kun. Petras DUMBLIAUSKAS SDB
Kun. Alfonsas BULOTA

Vilnius, 2010 m. gegužės 23 d., Sekminių šventė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija