2010 m. gegužės 28 d.
Nr. 41
(1826)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Kunigystės fenomenas

Kun. prof. habil. dr. Romualdas
Dulskis iš VDU pristatė temą „Nuo
šamanų iki imperatorių: kunigystės
fenomenas konfucianizme ir daoizme“
Klieriko Danieliaus NARKUNO nuotrauka

Gegužės 8 dieną Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Aš Gerasis Ganytojas“ (Jn 10,11). Kunigystės fenomenas – istorija ir dabartis“, skirta Kunigų metams paminėti. Konferencijoje dalyvavo seminarijos klierikai, ji taip pat buvo atvira kiekvienam besidominčiam šia tema. Konferenciją atidarė ir pranešėjus bei klausytojus pasveikino seminarijos rektorius kun. lic. Ž. Vabuolas.

Pirmojoje sesijoje, kurią moderavo dr. I. E. Laumenskaitė, buvo skaitomi du pranešimai. Kun. prof. habil. dr. R. Dulskis iš Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto pristatė temą „Nuo šamanų iki imperatorių: kunigystės fenomenas konfucianizme ir daoizme“. Pranešėjas kalbėjo apie dvasininkus dviejose pagrindinėse Kinijos religijose. Kun. prof. Habil. Dr. W. Chrostowski (Kardinolo Stefano Višinskio universitetas, Varšuva) pristatė temą „Senojo Testamento kunigystė – istorija ir dabartis. Trečioji šventykla“. Jis pabrėžė, kad Senojo Testamento kunigystė skyrėsi nuo dabartinės tuo, kad buvo kaip profesija, kaip darbas; ji neturėjo pašaukimo dimensijos, buvo paveldima. Viena kunigų užduočių buvo kruvinų aukų aukojimas Jeruzalės šventykloje – skirtingai nuo katalikų kunigų, kurie aukoja nekruvinąją Dievo Avinėlio Auką šv. Mišiose. Kun. dr. W. Chrostowski papasakojo apie šventyklos sugriovimą ir mėginimus ją atstatyti. Jis teigė, kad dabartinis Rabiniškasis judaizmas nėra Senojo Testamento judaizmo tąsa. Anot pranešėjo, iš Senojo Testamento religijos dirvos išaugo dvi naujos religijos – Krikščionybė ir Rabiniškasis judaizmas. Pagrindinis skirtumas tarp jų – pozicija Jėzaus atžvilgiu.

Antrojoje sesijoje, kurią moderavo kun. dokt. D. Dikevičius, perskaityti trys pranešimai. Kun. dr. S. Stasiak (Popiežiškasis teologijos fakultetas, Vroclavas) tema „Palyginimo apie Gerąjį Ganytiją refleksija. (Jn 10, 1-21) „Kunigas, ganytojas ir parapijinės bendruomenės vadovas“ instrukcijos kontekste“. Pranešėjas, remdamasis analizuojama Evangelijos ištrauka, atskleidė Jėzaus santykį su avimis. Seminarijos dėstytoja dr. I. E. Laumenskaitė skaitė pranešimą tema „Moteris Bažnyčioje“. Pirmiausia pranešėja kalbėjo apie vyrų tarnaujančiąją kunigystę. Kunigas turi išgyventi savo kunigystę trimis aspektais: kaip vyras, kaip Bažnyčios sutuoktinis ir kaip tėvas. Pranešėja atskleidė ir Marijos pirmumą bei jos buvimą Bažnyčios Motina malonės plotmėje. Ji sakė, kad dvasinė motinystė Bažnyčioje yra substanciška, o dvasinė tėvystė santykiška. Dr. I. E. Laumenskaitė priminė, kad vyrų vykdoma tarnaujanti kunigystė turi būti atliekama bendrystės ir bendradarbiavimo dvasioje su moterimis, nes taip atsiskleidžia vyro ir moters vienas kito papildomumas. Paskutiniąją temą „Kunigystės tarnystės samprata ir ekumenizmas“ pristatė kun. dr. S. Rumšas OP (Paryžiaus katalikų instituto teologijos fakultetas). Jis kalbėjo apie kunigystę ekumeniniame dialoge. Anot pranešėjo, ekumeninis dialogas veda į gilesnį kunigystės supratimą pačioje Katalikų Bažnyčioje ir į gilesnį kitų konfesijų brolių pažinimą.

VKS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija