2010 m. birželio 18 d.
Nr. 47
(1832)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Apie biblioteką, darbą ir tremtį...

Stasys POVILAITIS

Dėl gausybės ūkio ir buities
darbų tetą sunku būdavo
net nufotografuoti. Teta
Stasė prie savo išaugintų
gėlių Priešpilių namų
kieme Jurbarke, 2007 metais
Autoriaus nuotrauka

Nuvažiavęs į Jurbarką visada užsukdavau į tetos Stasės Jankauskaitės-Priešpilienės namus. Ten mane svetingai sutikdavo teta Stasė, tetėnas Jonas Priešpilis ir jų sūnus Vitas, mano pusbrolis.

Su teta pakalbėdavome ir apie karą, pokarį, tremtį, partizanus ar stribus, nors šiomis temomis teta kalbėjo nenoriai. Matėsi, kad tie prisiminimai jai nemalonūs. Tie pokalbiai truko beveik 5-erius metus, aš juos vis užrašinėjau, vis pildžiau. Deja, šių metų kovo 29 dieną mūsų pokalbiai nutrūko. Prieš pat Velykų šventes teta išėjo amžinybėn. Gruodžio 20 dieną jai būtų sukakę 85 metai.


Papilio bažnyčios statytojas, Sibiro kankinys

Kun. Juozapą Bardišauską (1898 01 18–1925 06 14–1951 05 27),
išdrįsusį palaidoti Pirčiupių kaimo aukas, prisimenant

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Kun. J. Bardišausko portretas
Papilio bažnyčios zakristijoje

Vaikystė ir jaunystė

Juozapas (saugumo bylose rašyta Juozas) Bardišauskas gimė 1898 m. sausio 18 dieną Romancių kaime, Kovarsko valsčiuje, Ukmergės apskrityje, Karolinos ir Motiejaus Bardišauskų šeimoje. Bardišauskų šeimoje išaugo septyni vaikai (trys sūnūs ir keturios dukterys):  Pranas, Stefa, Ona, Julė, Juozapas, Antanas ir Aleksandra.


„Dzūkas – Dainavos partizanas“

Dr. Aldona Kačerauskienė

Lietuvos okupacijos 70-mečio, Gedulo ir vilties dienos renginiai, skirti tragiškoms netektims ir pasipriešinimo atminimui, prasidėjo parodos „Dzūkas – Dainavos partizanas“ atidarymu Seimo parodų galerijoje, minint jo žūties 60-metį. Žodį tarė Seimo nariai Arimantas Dumčius, Algis Kašėta, Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, istorikas Darius Juodis. Prisiminimais dalijosi giminaičiai.


Pagerbti partizanai

Bronislovas Bajorinas,

Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus tarybos narys

Birželio 5 dieną Nemunaičio miestelyje, Alytaus rajone, įvyko iškilmingas Dainavos apygardos partizanų priesaikos priėmimo 65-ųjų metinių minėjimas. Jame dalyvavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, europarlamentaras Vytautas Landsbergis, kariuomenės vadas gen. A. Pocius, LLKS tarybos pirmininkas J. Čeponis, LR Seimo kancleris J. Milerius, LR Seimo nariai: A. Ramanauskaitė-Skokauskienė, R. Kupčinskas, V. Aleknaitė-Abramikienė, G. Songaila, K. Uoka, A. Nedzinskas, Alytaus rajono meras ir kiti garbūs svečiai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija