2010 m. liepos 2 d.
Nr. 50
(1835)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ
RĖMĖJAS

 

Šiame numeryje:

Dėl krikščioniškų
religinių simbolių
naudojimo
viešojoje erdvėje

Solidarumas
tikėjimo broliams
Artimuosiuose
Rytuose

Evangelizuoti
save ir kitus  

Kvietimas į
didžiuosius atlaidus
Žemaičių Kalvarijoje

Netekome A. M. Brazausko

Lietuvos prezidentas
Algirdas Mykolas Brazauskas

Šeštadienį mirė pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas. Vakar jis palaidotas Antakalnio kapinėse, naujai įrengtame Prezidentų memoriale. A. Brazauskas per savo gyvenimą užėmė ne vieną svarbų postą – sovietinės okupacijos metais ėjo Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto (LKP CK) pirmojo sekretoriaus pareigas, buvo Seimo pirmininkas, pirmasis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos prezidentas, vėliau vadovavo Vyriausybei.


Kunigų metų užbaigimas Truskavoje

Kazimieras Dobkevičius

Iš kairės: Truskavos klebonas
kun. Simas Maskvytis, Panevėžio
vyskupas Jonas Kauneckas,
Kauno arkivyskupijos augziliaras
vyskupas Jonas Ivanauskas,
kancleris mons. Adolfas Grušas

Truskavoje birželio 16 dieną vyko Panevėžio vyskupijos kunigų metų užbaigimo iškilmė, kuri prasidėjo šv. Mišiomis Šventosios Dvasios bažnyčioje. Liturgijai vadovavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, kartu koncelebravo Kauno vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, monsinjoras Adolfas Grušas ir apie septyniasdešimt Panevėžio, Šiaulių bei Kaišiadorių vyskupijų kunigai. Šv. Mišiose kartu su parapijiečiais ir svečiais meldėsi Kėdainių rajono savivaldos atstovai, Truskavos seniūnas.


Atgimimo kelias ar vergovės takeliai

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Prieš keletą savaičių Lietuvoje buvo minimos 1940 metų SSSR okupacijos metinės. Tai įvyko 1940 metų birželio 10-17 dienomis. Sovietinė okupacija labai pakenkė mūsų krašto žmonėms, šimtai tūkstančių jų žuvo. 1991-1999 metais Rusiją valdžiusi prezidento B. Jelcino administracija pripažino šią okupacijos žalą, bet nuo 2000 metų įsigalėjęs V. Putino režimas pradėjo kitokios politikos erą. Po 2000 metų ir daugelyje kitų buvusių sovietinių respublikų prasidėjo prieštaringi procesai– korumpuotų režimų įsigalėjimas, Rusijos emisarų įtaka.


„Dorybių mokyklėlė“ baigė ketvirtuosius  metus

Komisijos nariai Šv. Angelų Sargų
parapijos kun. Vytautas Mazirskas,
globos namų auklėtojos Liudmila
Prokofjeva bei Regina Lietuvininkienė
atidžiai stebėjo jauniausių
moksleivių darbą egzamino metu

Alytuje, Viešojoje „Dienos namų“ įstaigoje veikianti „Dorybių mokyklėlė“ baigė ketvirtąjį veiklos sezoną. Baigiamąjį egzaminą išlaikė per keturiasdešimt neformalaus ugdymo programos lankytojų, visi jie – Alytaus valstybinių vaikų globos namų auklėtiniai.

Programą, kurios paskirtis – ugdyti laisvos demokratinės valstybės piliečius, remiantis krikščioniškosios kultūros tradicijomis ir Katalikų Bažnyčios mokymu, lavinti moksleivių socializacijos įgūdžius, skatinti meninę saviraišką bei artimo meilės darbus, šiemet lankė ir grupė, suformuota iš mažųjų, žengiančių pirmuosius žingsnius mokslo ir gyvenimo vertybių įsigijimo keliu.


Šventė mokyklos sukaktį

Atnašas neša mokyklos direktorius
Antanas Jacikas ir moksleivių
prezidentas Mantas Zubrickas

Gegužės viduryje Gargždų  „Minijos“  vidurinė mokykla šventė 65 metų  veiklos sukaktį. Seniausia  Gargždų miesto vidurinė mokykla šiemet išleido jubiliejinę – šešiasdešimtąją – abiturientų laidą.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Gargždų  bažnyčioje. Mokytojai, moksleiviai, lydimi Gargždų vaikų muzikos mokyklos dūdų orkestro su mokyklos ir Lietuvos vėliavomis iškilmingai atžygiavo Gargždų miesto gatvėmis į bažnyčią. Šv. Mišias koncelebravo keturi kunigai. Du iš jų – Gargždų „Minijos“ vidurinės mokyklos  auklėtiniai: kun. prof. teol. dr. Andrius Narbekovas ir kun. relig. m. mgr., teol. lic. Andrius Vaitkevičius. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo kun. A. Vaitkevičius, prasmingą pamokslą pasakė kun. prof. A. Narbekovas. Mokyklos direktorius, mokytojai, moksleivių atstovai  iškilmingai atnešė atnašas. Mišiose giedojo Gargždų ateitininkų organizacijos mergaičių ansamblis.


Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Atgijusi parapija

Medingėnų jaunimas kalba
Švč. Jėzaus Širdies litaniją

MEDINGĖNAI. Parapijos tikintieji stebisi, kad pastaruoju metu labai atgijo jų parapija. Visą gegužės mėnesį atnaujintoje, gėlėmis išpuoštoje Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčioje vyko gegužinės pamaldos. Jas nuoširdžiai vedė iš Rietavo atvažiuojantis ir Medingėnų parapiją aptarnaujantis kunigas Arvydas Mačiulis. Iš pradžių buvo kiek neįprasta, kad vakarais iš Rietavo atvažiuoja kunigas ir čia, Medingėnuose, veda gegužines pamaldas. Juolab kad kaimiečiai turi darbo savo ūkiuose. Tačiau kun. A. Mačiulis ir Rietavo parapijos klebonas kun. Antanas Gutkauskas, pasikalbėję su šios nuošalios parapijos žmonėmis, greitai įtikino medingėniškius, kad nelengvą kaimiečio darbą turi lydėti ir kasdieninė malda. Tad visą gegužės mėnesį medingėniškiai gana gausiai rinkosi į jiems neįprastas gegužines pamaldas. Pamaldos patiko ir jaunimui, kuris kartu su suaugusiais gana aktyviai jose dalyvavo.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Pagerbė šv. Antaną Paduvietį

Telšių vyskupijos tribunolo
oficiolas kun. dr. Marius Venskus
ir Upynos klebonas kun. Eduardas
Steponavičius aptaria atlaidų eigą

UPYNA. Nors šios parapijos bažnyčia yra tituluota Švč. Mergelės Marijos Vardo titulu, tačiau čia populiarūs ir šv. Antano Paduviečio atlaidai. Juolab kad ir Antanų, Antaninų Upynos parapijoje esama išties nemažai. Tad ir šioje parapijoje pirmus metus klebonu dirbantis kun. Eduardas Steponavičius, žinodamas, kad upyniškiai mėgsta šiuos atlaidus, pasistengė tinkamai jiems pasiruošti. Rūpestingas ir ilgametis šios bažnyčios zakristijonas Arkadijus Vaitkus, dar seniau Upynos bažnyčioje „pročkele“ triūsianti Stanislava Sudintienė, pasitelkę į pagalbą parapijiečius, gražiai sutvarkė bažnyčios aplinką, jos vidų išpuošė baltų kaspinų juostomis bei žalumynais papuoštomis girliandomis. Vargonininkė Renata Beišytė su bažnyčios choristais pakoregavo giesmių repertuarą, pritaikydama jį šv. Antano atlaidų iškilmei.


Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Parapijos dienos

Kan. Vladas Rabašauskas pasakoja
apie kunigą Antaną Jušką

PALĖVENĖ. Parapijoje jau tapo tradicija melstis už žmones, dalį savo gyvenimo ir šilumos atidavusius mūsų parapijai. Šiais metais meldėmės už amžinos atminties kunigą vienuolį Pranciškų Masilionį, kurio dėka ir šiandien baltuoja Palėvenės šv. Dominyko bažnyčia. Tai jis atstatė bažnyčią po gaisro.

Gegužės 30 dieną šv. Mišias už amžinos atminties kunigą Antaną Jušką aukojo kan. Vladas Rabašauskas ir kunigai Nerijus Papirtis bei Povilas Svirskis. Bažnyčioje veikė fotografijų paroda apie kun. A. Juškos gyvenimą ir nuveiktus darbus, buvo išleistas bukletas. Po šv. Mišių vyko knygos pagal jo parašytą rankraštį „Mano žemiškoji kelionė“ pristatymas visuomenei. Parapijos skaitovai skaitė knygos ištraukas. Ant kapo Panevėžio kunigų kapinėse buvo uždegtos žvakutės.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija