2010 m. liepos 16 d.
Nr. 54
(1839)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Švč.  Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos pagerbimas

Konferencijos lektoriai
dvasininkai R. Baltrušaitis,
P. Dumbliauskas, V. Mazirskas

Gražiausias giesmes ir poezijos
posmus Dievo Motinai skyrė
Šv. Benedikto gimnazijos ateitininkai

Šiemet miesto gimtadienio šventėje pagausėjo tikinčiųjų poreikius tenkinančių renginių – be tradicinių šv. Mišių, vyko konferencija, skirta 15-osioms Alytaus patikėjimo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos globai ir saugojimui metinėms.

Miesto šventėje prisiminti bei pagerbti Dievo Motiną, turinčią ir Marijos Krikščionių Pagalbos titulą, giliau pažvelgti į Motinos vietą Bažnyčios mokyme bei vaidmenį tikinčiųjų bendruomenėje – Alytaus dekano kan. Arūno Užupio ir „Dienos namų“ direktorės Kristinos Bondarevos idėja.

Aldona KUDZIENĖ

Prisiminė ir sukalbėjo paaukojimo aktą

Šv. Angelų Sargų bažnyčioje Mišias už Alytaus miesto bendruomenę koncelebravo Alytaus dekanas kun. A. Užupis su svečiais bei vietiniais dvasininkais: kun. Petru Dumbliausku SDB, kun. Rimantu Baltrušaičiu, kun. Arūnu Simonavičium, teol. lic. Kun. Miroslavu Dovda,  kun. Valdu Simanaičiu ir vikaru Vytautu Mazirsku.  Šventojo Rašto mintis skaitė Šv. Benedikto gimnazijos pedagogė Nijolė Prieskienienė. Mišiose dalyvavo miesto meras Česlovas Daugėla, vicemerė Rima Rakauskienė, miesto savivaldybės Tarybos sekretorius Dobilas Kurtinaitis, šv. Mišias transliavo Marijos radijas.

Pamokslo metu salezietis kun. P. Dumbliauskas su gilia pagarba prisiminė laisvės kovotojus – Lietuvos karininką Antaną Juozapavičių, savanorį Artūrą Sakalauską, paaukojusius savo gyvybes dėl tėvynės laisvės. Prisiminė ir iškilius dvasininkus – Juozapą Jakštį, Vincentą Akelį, sovietmečio pogrindžio „Aušros“ leidėją ir redaktorių poetą publicistą kun. Lionginą Kunevičių. Visi šie tautos sūnūs savo kilniais darbais parodę alytiškiams įsimintinus pavyzdžius dabar ilsisi bažnyčios šventoriuje.

Dekanas kan. A. Užupis pakvietė visus prisiminti ir maldoje atnaujinti 1995 m. birželio 15 dieną patvirtintą Dievo Motinos globai skirtą Alytaus miesto Patikėjimo aktą. Istorinį dokumentą, kuriuo Švč. Mergelė Marija Krikščionių Pagalba buvo paskelbta ypatingąja mūsų miesto Globėja ir Saugotoja, pasirašė Alytuje tarnavęs Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos garbės klebonas salezietis kunigas Pranas Gavėnas ir tuometiniai vadovai.

Po šv. Mišių prasidėjo Dievo Motinos garbei skirta konferencija, kurioje dalyvavo Šv. Benedikto gimnazijos direktorius Vytautas Bigaila, pavaduotoja Teresė Langienė, kapelionas teol. lic. kun. Miroslavas Dovda, kiti gimnazijos pedagogai, Alytaus Marijos radijo koordinatorė Regina Pakalnienė, vietiniai dvasininkai bei tikinčiųjų bendruomenės atstovai.

Pradžioje Šv Benedikto gimnazijos ateitininkai, paruošti mokytojos metodininkės Janinos Aleknavičienės, Švč. Mergelei Marijai skyrė poezijos posmus bei giesmes. Konferencijoje dalyvavęs miesto Tarybos sekretorius D. Kurtinaitis prisiminė susitikimus su prieš 15 metų Alytuje dirbusiais saleziečiais kunigais P. Dumbliausku ir P. Gavėnu bei įteikė padėkos raštus tuo laikotarpiu sielovados tarnystę atlikusiems Alytuje kunigams P. Dumbliauskui ir R. Baltrušaičiui.

Siūlė mokytis iš maldos žodžių

Konferencijoje Šv. Angelų Sargų bažnyčios kunigas Vytautas  Mazirskas kalbėjo apie Vatikano II Susirinkimo mokymo apie Švč. Mergelę Mariją sintezę, pasakojo apie tai, ką Bažnyčios ir II Vatikano Susirinkimo dokumentai sako apie Jėzaus Kristaus Motiną, gilaus tikėjimo bei pasiaukojančios meilės pavyzdį mums.

Kunigas P. Dumbliauskas plačiau aptarė Švč. Mergelę Mariją, kaip Krikščionių pagalbą. „Išganytojas nuo kryžiaus savo testamentu naujai įsteigtai Bažnyčiai mylimo mokinio Jono asmenyje pavedė Mariją gerbti kaip Motiną ir Mokytoją. Savo motiną pats Kristus įpareigojo būti visų tikinčiųjų Motina. Apsireikšdama įvairiose mūsų žemės vietose, ji savo perspėjimais bei paraginimais ateina žmonėms į pagalbą. Pavyzdžiui, 1608 metais Šiluvoje Ji apsireiškė kritiniu katalikams periodu, kai vyravo protestantai, o katalikų dvasininkų Lietuvoje buvo likę tik septyni kunigai. Po Dievo Motinos, kaip Krikščionių Pagalbos, apsireiškimo pradėjo tvirtėti katalikų tikėjimas“, – kalbėjo pamokslininkas, akcentuodamas, kad joks žmogus negali  gerumu, išmintimi bei gailestingumu pralenkti Švč. M. Marijos. Dvasininkas linkėjo tikintiesiems gyventi taip, kad neįskaudintumėme Marijos Krikščionių pagalbos, nepadarytumėme gėdos savo miestui, kraštui, tėvynei.

Plačiau apie Dievo Motinos vaidmenį Katalikų Bažnyčios bendruomenėje kalbėjo kunigas R. Baltrušaitis. „Iki skausmo žinome maldą „Sveika, Marija“, bet kadangi taip gerai žinome ir prie jos pripratome, tai dažnai maldos žodžiai širdies nepaliečia. Kodėl toks svarbus šis pasisveikinimas? Dievo pasiuntinys arkangelas Gabrielius, apsireiškęs Mergelei Marijai, sveikindamas ją, pasakė daug gražių žodžių. „Atėjęs pas ją, angelas tarė: Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ [Lk 1, 28].

O kaip sveikinamės mes, sutikę savo pažįstamus, bičiulius, draugus, ko linkime? Neretai girdisi: „Tu nevykėlis, tau nepasiseks, tu to nevertas, per tave visos mūsų bėdos...“ Angelas savo žodžiais suteikia Marijai stiprybės, o mes kartais neapgalvotais žodžiais tik pasėjame blogą nuotaiką, skausmą“, – teigė prelegentas.

Konferencijos pabaigoje „Dienos namų“ direktorė K. Bondareva ir kun. A. Užupis pasidalinti įspūdžiais svečius ir parapijos aktyvistus pakvietė prie vaišių stalo.

K. Bondarevos nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija