2010 m. liepos 21 d.
Nr. 55
(1840)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

850 koncertų salėse ir bažnyčiose

Lietuvos mokslų akademijos chorui – 40 metų

Dr. Aldona Kačerauskienė

Birželio viduryje Lietuvos mokslų akademijos choras atšventė 40-ies metų sukaktį. 1969 m. kovo 6 dieną susivieniję trys chorai Miestų statybos projektavimo institute surengė pirmąjį koncertą. Ši data laikoma choro įsikūrimo pradžia. Choro įkūrėjas ir ilgametis jo vadovas buvo Lietuvos nusipelnęs chorvedys doc. Vytautas Četkauskas (1921–2000). Dabar chorui vadovauja Vytautas Verseckas (chormeisterė koncertmeisterė ir dirigentė – Judita Taučaitė). Pusė choro gyvavimo metų praėjo sovietmečiu. Atidavę duoklę komunistų partijos šlovinimui, choristai įvairiomis progomis atlikdavo patriotines ir lietuvių liaudies dainas, dalyvaudavo žymių žmonių minėjimuose. 1982 metais jie koncertavo Maironio 50-ųjų mirties metinių minėjime Vilniuje, 1970–1986 metais surengė koncertus Mokslo dienų renginiuose, vykusiuose Alytuje, Jurbarke, Kaune, Kupiškyje, Panevėžyje ir kt. 1988 metais kelionės į Lenkiją metu giedojo Čenstachavos, Seinų, Punsko bažnyčiose, dainavo Liublino katalikiškajame universitete, Punsko lietuvių licėjuje ir kt.

Nuo pat Atgimimo pradžios joks didesnis renginys neapsieidavo be choro pasirodymų. Jie koncertavo 1989 metais, kai Mokslininkų rūmuose pirmą kartą buvo paminėta Vasario 16-oji, pirmajame Sąjūdžio suvažiavime Sporto rūmuose, nuo 1990 metų gieda Aušros Vartų Gailestingumo Dievo Motinos atlaiduose, dalyvauja dainų šventėse ir kt. Remiant JAV lietuvių Aldonos ir Jono Čingų fondui, net po kelis kartus per metus pabuvoja Pietryčių Lietuvos bažnyčiose, kur toks svarbus lietuviškas žodis; nuo 1995 m. choras dalyvauja Baltijos dainų šventėse. Lietuviškų dainų klausėsi latviai, švedai, norvegai... Išvykos daug duoda patiems choristams. „Susitikimai, geriausių kolektyvų, solistų koncertai, įdomiausių vietovių paminklų lankymas. Prisidainavę, prisiklausę gražiausių kūrinių, dar pakeliaujame po svečią šalį“, – rašoma jubiliejaus proga išleistoje knygelėje.

 Per 40 metų choras parengė per kelis šimtus kūrinių. Tai ne tik lietuvių ir kitų tautų harmonizuotos liaudies dainos, lietuvių ir užsienio kompozitorių originalūs kūriniai, bet ir klasika. Paskutiniuoju metu choras dažnai gieda bažnyčiose, atlieka V. Četkausko Mišias šv. Onos garbei, A. Remesos šv. Mišias Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo garbei ir L. Abariaus Mažąsias mišias Marijos – Kankinių Karalienės garbei. Choras gieda lietuvių ir užsienių kompozitorių kalėdines, velykines, gavėnios, advento giesmes lietuvių ir lotynų kalbomis.

 Neseniai Strūnaičio (Švenčionių r.) Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje choras giedojo per šv. Mišias, paskui surengė koncertą. Nedidelio miestelio bažnyčia aidėjo nuo profesionaliai atliekamų giesmių ir dainų, už kurias nuoširdžiai padėkojo parapijos klebonas kun. Antanas Domeikis. Tai jau 850 choro koncertas, 106 kartus aplankyta bažnyčia.

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija