2010 m. rugsėjo 17 d.
Nr. 68
(1853)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Nuolat ieškojo Dievo

A†A  kun. teol. lic. Renaldas Reivytis
(1968-04-05 – 1995-07-09 – 2010-09-05)

Kun. teol. lic. Renaldas Reivytis

Laidotuvių šv. Mišiose Telšių
Šv. Antano Paduviečio Katedroje

Vyskupai ir kunigai prie Telšių
Katedros palydint kun. R. Reivyčio
karstą į amžinojo poilsio
vietą Palangos kapinėse

Rugsėjo 5 dieną, eidamas 43-ius metus, Telšiuose mirė kun. teol. lic. Renaldas Reivytis. Velionis gimė 1968 m. balandžio 5 dieną Kretingos rajone, Šlaveitų kaime, Darbėnų parapijoje. 1983 metais baigė Palangos 1-ąją vidurinę mokyklą ir įstojo į Klaipėdos 41 VTPM, kurią baigė 1986 metais, įgijęs staliaus-dailidės specialybę. 1986–1988 metais tarnavo sovietinėje armijoje. Iš jos grįžęs dirbo staliumi Palangos poilsio namuose „Rugelis“.

1989 metais įstojo į atsikūrusią Telšių kunigų seminariją, kurioje mokėsi iki  1991 m. pavasario. 1991 metais filosofijos studijas tęsė Šv. Kryžiaus institute Romoje. 1992–1997 metais studijavo popiežiškame Gregorianiumo universitete Romoje. Jame įsigijo teologijos bakalauro ir biblinės teologijos licenciato laipsnius.

1995 m. liepos 9 dieną Žemaičių Kalvarijos Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikoje vysk. A. Vaičius suteikė jam kunigystės šventimus.

Vyskupo paskyrimu dirbo: 1997 07 30 – 1998 01 06 – Telšių kunigų seminarijos prefektu ir dėstytoju; 1998 01 06  – 2002 08 27 – Palangos parapijos vikaru ir Vydmantų koplyčios kuratoriumi; 2002 08 27 – 2003 09 16 – Telšių kunigų seminarijos dėstytoju, Eigirdžių ir Ubiškės parapijos klebonu; 2003 09 16 – 2007 08 24 – išleidžiamas daktarato studijoms Romoje, bet studijų neužbaigė; 2007 08 24 – Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos Šventojo Rašto ir biblinių kalbų dėstytojas bei Telšių šv. Antano Paduviečio parapijos rezidentas vikaro teisėmis.

Ištiktas staigios ir netikėtos mirties kun. R. Reivytis buvo pašarvotas Telšių Katedroje. Už mirusįjį meldėsi klierikai, buvo giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai. Rugsėjo 8-osios rytą Katedros varpų gaudesys sukvietė visus velionį kunigą šv. Mišiomis palydėti į jam skirtąją amžinojo poilsio vietą Palangos kapinėse.  

Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedroje laidotuvių šv. Mišias už mirusįjį celebravo Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas.

Pamokslo metu Telšių vyskupas ragino, pradedant švęsti Išganymo auką, jungtis visus į bendrą maldą. Homilijoje jis prisiminė, kaip kunigas R. Reivytis nuolat siekdavo pažinti Dievą ir dažnai apmąstydamas Viešpaties kančią Žemaičių Kalvarijoje vienas eidavo kryžiaus kelią. Apie mirusiojo gyvenimo laikotarpį, sutapusį su mūsų Tėvynės atgimimu ir laisvės atgavimu, vyskupas kalbėjo: „Jo kunigiškas pašaukimas prieš dvidešimt metų ir buvo atgautos laisvės subrandintas vaisius.“ Pasak vysk. J. Borutos, jo neeilinius gabumus žlugdė žmogiškasis silpnumas. O ir konfratrų kalbos bei į blogį skatinantys poelgiai neleido dvasininkui visiškai atsitiesti. „Kai kurie netinkamai reiškiame savo draugiškumą ir bičiulystę“, – teigė vyskupas. Ekscelencija su liūdesiu prisiminė, jog savo paskutiniąją gyvenimo dieną velionis buvo kupinas ryžto eiti savo kunigiškas pareigas, tačiau Viešpats tuoj po dvasininko išreikšto pasiryžimo pasišaukė pas save.

Tarsi auditorijoje

Homilijos pabaigoje buvo cituojamas Italijos bendruomenės atsiųstas laiškas: „Mielas kunige Renaldai, dabar atgulei ilsėtis Jo ramybėje, nes Viešpats tikrai tave palydės į amžinąjį džiaugsmą. Keista pagalvoti, kad tu jau nebesi regimai tarp mūsų. Turėjome galimybę, kaip ir daugelis kitų, esančių su mumis, pažinti tave vasaros atostogų metu, kuomet drauge su kitais savo broliais atlikai šventąją tarnystę mūsų parapijoje. Tavo išskirtinis inteligentiškumas lengvai peržengia bendravimo italų kalba barjerą. Neturėjai jokių kalbos problemų. Kalbėjai labai laisvai, o tavo homilijos visuomet būdavo teologiškai pagrįstos, kupinos subtilybių. Po tavo visai savaitei pateiktų orientyrų, iš sekmadienio šv. Mišių visada būdavo išeinama su aiškia gyvenimo vizija. Taip pat ir hebrajų religijos pažinimas, kuris nuolat išryškėjo tau aiškinant Dievo žodį, mums pagelbėjo gerai suprasti sunkiai suprantamus Evangelinius tekstus, nepasilikti tik paviršutiniškume, bet skverbtis vis gilyn. Klausydamiesi tavo homilijų jausdavomės tarsi būtume universiteto auditorijoje su puikiu docentu. Tu mums pagelbėjai pastebėti tikrąjį tikėjimą ir tiesą. Gaila, kad nebesi su mumis ir tarp mūsų. Ilsėkis ramybėje bei prisimink mus visus, kurie tave maldoje nuoširdžiai prisimena“.

Po šv. Mišių mirusiojo kunigo žemiškasis kūnas iškilminga procesija palydėtas į Palangos senąsias kapines. Prie kapo duobės velioniui atsisveikinimo žodį tarė jo kurso draugas kun. teol. dr. Arvydas Ramonas bei Kauno arkivyskupo metropolito augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas.   

Klier. Antanas ŠNEIDERAITIS

Autoriaus ir Mindaugo LINGIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija