2010 m. spalio 1 d.
Nr. 71
(1856)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Pagerbtas Dievo Motinos Vardas

Adorantės ir ministrantai
su kunigais (iš kairės) klebonu
kun. Eduardu Steponavičiumi,
kunigu svečiu Vytautu Tamašausku
ir adorančių globėja
Stanislava Sugintiene po atlaidų

Klebono kun. Eduardo
Steponavičiaus dėka
jubiliejinis „XXI amžiaus“
numeris pasiekė ir upyniškius

Upynos parapijos choras

UPYNA. Rugsėjo 12-ąją Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje vyko tituliniai atlaidai. Upynos klebonas kun. Eduardas Steponavičius čia dirba dar tik vienerius metus, tačiau jau spėjo gerai pažinti visas savo „valdas“, pabendrauti su tikinčiaisiais, suprasti jų džiaugsmus, bėdas. Ypač jam rūpi vaikų religinis auklėjimas šeimose. Pasak jo, pirmuosius religinius pagrindus vaikas turi gauti būtent šeimoje, paskui – tikybos pamokose, katechezės metu, kol pagaliau bręstantis jaunuolis pats pradeda norėti eiti bažnyčion. Be pagrindinės Upynos parapijos, klebonui priklauso Girdiškės ir Varsėdžių parapijos. Nemažą dėmesį kun. E. Steponavičius skiria gražiam ir prasmingam atlaidų organizavimui. Pasak jo, į atlaidus atvyksta ir tie tikintieji, kurie retai lankosi bažnyčioje. Todėl iškilmingi, patraukliai suorganizuoti atlaidai, kai juose dalyvauja kunigas svečias, per Votyvą ir Sumą gebantis pasakyti prasmingų homilijų, gali ir abejingą tikintįjį patraukti dažniau apsilankyti bažnyčioje.

Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidams kun. E. Steponavičius pasiruošė: išpuošė gėlėmis bažnyčią, aplinką. Ruošiantis atlaidams daug triūso įdėjo Stanislava Sugintienė, ilgametis šios parapijos zakristijonas Arkadijus Vaitkus. Vargonininkė Renata Beišytė puikiai paruošė jaunimo ir suaugusiųjų chorus. Atlaidams vesti klebonas pasikvietė Šilalės šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vikarą kun. relig. m. mgr. Vytautą Tamašauską. Votyvos šv. Mišias aukojo kun. E. Steponavičius, jam talkino jaunimo choras. Išpažinčių klausė ir homiliją apie nusidėjėlių atsivertimo malonę pasakė svečias kun. V. Tamašauskas, vėliau aukojęs ir atlaidų Sumos šv. Mišias. Buvo pulkas adorančių ir ministrantų. Kun. V. Tamašauskas atlaidų dalyviams pasakė homiliją. Atlaidai baigėsi iškilminga procesija aplink bažnyčią. Po procesijos ir palaiminimo Švč. Sakramentu, klebonas kun. E. Steponavičius padėkojo kun. V. Tamašauskui, Šilalės dekanui kan. dr. Algiui Genučiui už pagalbą vedant šiuos atlaidus ir visiems, prisidėjusiems prie atlaidų organizavimo.

Kun. E. Steponavičius aktyviai propaguoja katalikišką spaudą, ją platina, todėl per atlaidus buvo priminta, kad krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis „XXI amžius“ švenčia savo gyvavimo 20-metį. Atlaidų dalyviai, išeidami iš bažnyčios, turėjo progą įsigyti naujausią „XXI amžiaus“ numerį.

Steponas DIKŠAITIS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija