2010 m. spalio 6 d.
Nr. 72
(1857)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Tauro apygardos partizanų kovų takais

Kazimieras Dobkevičius

Prie paminklo Tauro apygardos partizanams

Rugsėjo 10 dieną LPKTS Marijampolės skyrius  organizavo žygį Tauro apygardos partizanų kovų takais. Malonu, kad šįkart žygyje dalyvavo labai daug jaunimo. Susidarė aštuonių autobusų vilkstinė. Maršruto pradžia – Skardupiai.

*    *   *

1945 m. vasarą Suvalkijoje veikė LLA, Laisvės kovotojų, Kęstučio, Geležinio Vilko kovotojai, tačiau nebuvo vieningos vadovybės. Liepos mėnesį apie Palias veikusių partizanų būrių vadai broliai V. Gavėnas-Vampyras ir Albinas Ratkelis-Oželis užmezgė ryšius su Marijampolės valsčiaus Skardupių klebonu kun. Antanu Yliumi ir pas jį besislapsčiusiu buvusiu Marijampolės aps. policijos viršininko pavaduotoju Jonu Pileckiu. Pokalbiuose išaiškėjo, kad atskirai veikiančios grupės nėra organizacija ir dirba kaip kam patinka, todėl būtina vienytis, sudaryti bendrą vadovybę ir užkirsti kelią savivalei. 1945 m. liepos 19 dieną Skardupių klebonijoje įvyko steigiamasis Tauro partizanų apygardos štabo posėdis, kuriame dalyvavo  V.Gavėnas-Vampyras, A. Ratkelis-Oželis, kun. A. Ylius-Vilkas, kpt. Leonas Taunys-Kovas ir J. Pileckis- Brokas. Rugpjūčio 15 dieną Skardupių klebonijoje  buvo sušauktas jau gausesnis pasitarimas, kuriame dalyvavo Tauro apygardos štabo nariai bei partizanų grupių atstovai: ltn. V. Bacevičius-Vygandas ir plk. Liudas Butkevičius-Luobas, nuo Geležinio Vilko – Lapinskas-Berželis, nuo Alytaus – Lazdijų aps. pasienio kpt. V. Navickas-Perkūnas, nuo Marijampolės – V. Radzevičius-Vaidila ir V. Kulboka-Vytenis, taip pat S. Šačkus-Uosis. Buvo nustatytos Tauro apygardos ribos – Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio, Lazdijų ir dalis Alytaus bei Kauno apskričių, kitaip tariant – Užnemunės teritorija. Numatyta įsteigti penkias rinktines: Vytauto, Perkūno, Stirnos, Patrimpo ir „Geležinio vilko“. Pasitarime nutarta bendrą politinę vadovybę pavesti plk. L. Butkevičiui-Luobui.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija