2010 m. spalio 6 d.
Nr. 72
(1857)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Tauro apygardos partizanų kovų takais

Kazimieras Dobkevičius

Prie paminklo Tauro apygardos partizanams

Apie Tauro apygardos partizanus
pasakojo Aldona Vilutienė

Igliaukos mokyklos moksleiviai
skaitė patriotines eiles

Petras Kubertavičius įdomiai
pasakojo apie Žuvinto
kautynes su okupantais

Skardupiuose įsiamžino Kalvarijos
gimnazijos moksleiviai

Riečiuose prie paminklo partizanams

Tarp renginio dalyvių –
šv. Mišias už partizanus
aukojęs Skardupių klebonas
kun. dr. Algirdas Kanapka

Apie Šilavoto partizanus pasakojo
dim. kpt. Antanas Lukša (viduryje)

Šio pastato antrame aukšte
įvyko Tauro partizanų apygardos
steigiamasis posėdis

Paminklas Mikališkėse
žuvusiems partizanams

Rugsėjo 10 dieną LPKTS Marijampolės skyrius  organizavo žygį Tauro apygardos partizanų kovų takais. Malonu, kad šįkart žygyje dalyvavo labai daug jaunimo. Susidarė aštuonių autobusų vilkstinė. Maršruto pradžia – Skardupiai.

*    *   *

1945 m. vasarą Suvalkijoje veikė LLA, Laisvės kovotojų, Kęstučio, Geležinio Vilko kovotojai, tačiau nebuvo vieningos vadovybės. Liepos mėnesį apie Palias veikusių partizanų būrių vadai broliai V. Gavėnas-Vampyras ir Albinas Ratkelis-Oželis užmezgė ryšius su Marijampolės valsčiaus Skardupių klebonu kun. Antanu Yliumi ir pas jį besislapsčiusiu buvusiu Marijampolės aps. policijos viršininko pavaduotoju Jonu Pileckiu. Pokalbiuose išaiškėjo, kad atskirai veikiančios grupės nėra organizacija ir dirba kaip kam patinka, todėl būtina vienytis, sudaryti bendrą vadovybę ir užkirsti kelią savivalei. 1945 m. liepos 19 dieną Skardupių klebonijoje įvyko steigiamasis Tauro partizanų apygardos štabo posėdis, kuriame dalyvavo  V.Gavėnas-Vampyras, A. Ratkelis-Oželis, kun. A. Ylius-Vilkas, kpt. Leonas Taunys-Kovas ir J. Pileckis- Brokas. Rugpjūčio 15 dieną Skardupių klebonijoje  buvo sušauktas jau gausesnis pasitarimas, kuriame dalyvavo Tauro apygardos štabo nariai bei partizanų grupių atstovai: ltn. V. Bacevičius-Vygandas ir plk. Liudas Butkevičius-Luobas, nuo Geležinio Vilko – Lapinskas-Berželis, nuo Alytaus – Lazdijų aps. pasienio kpt. V. Navickas-Perkūnas, nuo Marijampolės – V. Radzevičius-Vaidila ir V. Kulboka-Vytenis, taip pat S. Šačkus-Uosis. Buvo nustatytos Tauro apygardos ribos – Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio, Lazdijų ir dalis Alytaus bei Kauno apskričių, kitaip tariant – Užnemunės teritorija. Numatyta įsteigti penkias rinktines: Vytauto, Perkūno, Stirnos, Patrimpo ir „Geležinio vilko“. Pasitarime nutarta bendrą politinę vadovybę pavesti plk. L. Butkevičiui-Luobui.

*    *   *

Tądien Skardupių Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių pagalbos, bažnyčioje šv. Mišias už žuvusius Tauro apygardos partizanus aukojo bažnyčios klebonas, moralinės teologijos dr. kun. Algirdas Petras Kanapka. Jis išvardijo du šimtus partizanų, žuvusių už Lietuvos laisvę, pavardžių.

Po šv. Mišių prie paminklo Tauro apygardos partizanams įvyko mitingas laisvės kovotojams. Garbės sargybon prie paminklo sustojo partizanai, Marijampolės LPKTS kultūros centro choras „Godos“ (vadovė Laimutė Venclovienė) atliko keletą patriotinių dainų. Susirinkusiuosius pasveikino LPKTS Marijampolės skyriaus pirmininkas Viačeslavas Agurkis, sveikinimo žodį tarė kun. A. P. Kanapka. Apie Tauro apygardos partizanų kovas, žūtis, praradimus ir išdavystes papasakojo Aldona Vilutienė. Šalia paminklo stovi mūrinis kelių aukštų pastatas, išdaužytais langais, kurio antrame aukšte įvyko Tauro apygardos partizanų steigiamasis posėdis. LLKS Marijampolės skyriaus vadas Vytautas Raibikis kalbėjo apie pasiaukojamą partizanų kovą ir vylėsi, kad valdžia išsaugos istorinį pastatą ateinančioms kartoms.

Iš Skardupių automobilių kolona vyko į Riečių bažnytkaimį prie Žuvinto ežero. Čia, ežero prieigose, ežere, jo salose taip pat vyko žiaurūs, įnirtingi mūšiai. Tikriausiai mažai kas Lietuvoje girdėjo apie Žuvinto ežere plaukiojančias salas. O tokių salų yra ne viena. Jose auga medžiai, krūmokščiai, žolė. Visa augmenija savo šaknimis taip susipynusi, jog sudaro tvirtą žemės ir šaknų „pynę“. Tokia sala per parą  nepastebimai nukeliauja kelis ir daugiau kilometrų. Partizanai mažomis valtelėmis keitė savo dislokacijos vietą. Priešui pastebėjus partizanus vienoje saloje, pastarieji valtele tyliai nuplaukdavo į kitą, o sovietiniai kareiviai manydami, jog saloje susitelkę partizanai, atidengdavo į ištuštėjusią salą uraganišką ugnį ir nieko nepešdavo.

Riečiuose prie paminklo partizanams susirinko žygio dalyviai. Čia Lietuvos Trispalvę pakėlė buvęs partizanas Vyčio kryžiaus ordino kavalierius J. Revulis, buvo sugiedotas himnas. Apie mūšius Žuvinto ežere įdomiai papasakojo šių kovų dalyvis Petras Kubertavičius. Gudelių seniūnijos mokyklos moksleiviai atliko meninę programą, o Gudelių seniūnas Algirdas Gudauskas padėkojo visiems dalyvavusiems pagerbiant partizanus.

Mikališkėse prie paminklo partizanams LLKS Marijampolės skyriaus vadas V. Raibikis papasakojo apie šiose apylinkėse vykusias nuožmias kautynes su sovietų okupantais, gražią programą parodė Igliaukos vidurinės mokyklos moksleiviai.

Paskui kolona patraukė prie memorialo žuvusiems Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanams.  Trisdešimt dvi tonas sveriantis granito akmuo gražiai dera Šilavoto bažnyčios papėdėje. Aplink šį akmenį išdėstytos plokštės su žuvusiųjų pavardėmis (o jų čia keli šimtai). Kalbėjo LPKTS valdybos pirmininkas, „Geležinio vilko“ rinktinės partizanas dim. kpt. Antanas Lukša. Jis pasakojo apie mūšius, pasalas, slėptuves ir kovos bendražygių skaudžią netektį. Paskui žygio organizatoriams padėkojo LPKTS pirmininkas Povilas Jakučionis ir pakvietė į būsimą žygį – po Aukštaitiją, Algimanto partizanų apygardą. Trimis šautuvų salvėmis buvo pagerbtas partizanų atminimas. Šilavoto mokyklos mokiniai atliko programą. Paskui Šilavoto mokyklos stadione buvo vaišinamasi kareiviška koše ir arbata.

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija