2010 m. spalio 6 d.
Nr. 72
(1857)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Popiežiaus mokymo politinis pripažinimas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI Didžiosios
Britanijos premjerui Deividui
Kameronui pristato jį lydinčius
Vatikano dvasininkus

Prioritetas ištikimybė sąžinei ir atsakomybei

Popiežiaus Benedikto XVI mokymas apie būtinumą išsaugoti krikščioniškąsias šaknis Didžiojoje Britanijoje neliko neišgirstas. Tą patvirtino ir šalies vyriausybės vadovas Deividas Kameronas. Konservatorių partijai nuo 2005-ųjų vadovaujantis ir šiemet po laimėtų parlamento rinkimų premjeru tapęs politikas atsisveikinimo kalboje Šventajam Tėvui patvirtino, kad „tikėjimas yra mūsų šalies visuomeninio audinio dalis: visuomet toks buvo ir visuomet bus. Kaip jūsų Šventenybė sakėte, tikėjimas nėra problema, kurią įstatymdaviai turi spręsti, bet mūsų nacionalinių debatų gyvybinga dalis. Ir mes tuo didžiuojamės.“

D. Kameronas, rugsėjo 19 dieną palydų metu kalbėdamas Birmingemo oro uoste, pripažino, kad popiežiaus Benedikto XVI apsilankymas Jungtinėje Karalystėje buvo „tikrai istorinis“ ir jį susidomėjusi stebėjo visa tarptautinė bendruomenė. Pasak premjero, ypač svarbus buvo vizito eigoje išsakytas Šventojo Tėvo raginimas visuomenės veikėjams sekti savo sąžine ir teikti prioritetą ne garbei ir teisėms, bet atsakomybei, klausiant ne ką gali padaryti sau, bet ką gali atlikti kitiems. Taip mokė ir Šventojo Tėvo palaimintuoju paskelbtas kardinolas Džonas Niumenas, kuris aiškino, jog didesnį tikėjimą liudija tas, kuris padeda vargšams ir ligoniams ir atleidžia priešui, nei tas, kuris tik gražiai pamokslauja ir puikuojasi Šventojo Rašto žinojimu.

Ne kartą pabrėžęs savo susirūpinimą dėl švietimo problemų, D. Kameronas paminėjo ir palaimintojo Dž. Niumeno nuopelnus mokyklų vystymui XIX amžiuje, suvokiant juos kaip asmens platesnį ugdymą gyvenimui. „Ir tai yra šerdis naujosios socialinės atsakomybės kultūros, kurią mes norime kurti Britanijoje“, – kalbėjo premjeras, pabrėždamas, kad būtent tikėjimo žmonės yra šios naujosios kultūros didieji architektai. Čia yra svarbus ir popiežiaus Benedikto XVI socialinis mokymas, nes „mes visi galime dalintis jūsų raginimu darbuotis bendrajam gėriui ir jausti pareigą vienas kitam, mūsų šeimoms ir mūsų bendruomenėms“, – kalbėjo D. Kameronas išlydėdamas Šventąjį Tėvą.

Dalydamasis pastarojo meto brangiais prisiminimais, premjeras prisiminė gimusią dukrelę (su ketvirtojo kūdikio gimimu jį neseniai asmeniškai pasveikino popiežius Benediktas XVI) ir tėvo palydėjimą į amžinybę. Laikydamas šeimą didele vertybe, D. Kameronas dabar stebimą tradicinių sutuoktinių ryšių suirimą įvardijo kaip vieną pagrindinių Didžiosios Britanijos socialinių nelaimių. Taip pat ir Šventojo Tėvo mokyme iškeltoje „bendruomeniškumo dvasioje aš regiu paskatas begalei gerų darbų, kurie kasdien yra atliekami draugų ir kaimynų naudai“, – sakė vyriausybės vadovas. Jis dar kartą priminė kardinolą Dž. Niumeną, kuris Birmingeme kilus choleros epidemijai gelbėjo ligonius ir vargšus. Todėl jo laidotuvių dieną į vieno didžiausių Anglijos pramoninių miesto gatves išsiliejo minios varguolių, kurie lydėjo palaikus karste, ant kurio buvo užrašytas Dž. Niumeno ganytojiškas devizas „Širdis kalba širdžiai“.

Vatikano ir Didžiosios Britanijos bendradarbiavimas

Vertindamas popiežiaus Benedikto XVI vizito metu vykusių Šventojo Sosto ir Jungtinės Karalystės vyriausybinių delegacijų derybų rezultatus, premjeras D. Kameronas pažymėjo, kad ir šioje bendradarbiavimo plotmėje, ypač sprendžiant tarptautinės politikos klausimus, vyrauja bendrojo gėrio tikslas. Kaip teigiama po derybų paskelbtame komunikate, Vatikanas ir Didžioji Britanija sutaria, kad, įgyvendinant vadinamąją Tūkstantmečio pažangos tikslų programą (Jungtinėse Tautose patvirtintą 2000–2015 metams), būtina įveikti badą, epidemijas ir neraštingumą. Tokiu būdu, „rodant pagarbą vietinių bendruomenių etosui“, bus skatinama visų teisė į gyvybę, maistą, sveikatą ir pažangą. Pripažinta, kad šiuo atžvilgiu, kaip ir siekiant visuotinės taikos įtvirtinimo, yra svarbus ir skatintinas visų tikybų dialogas. (D. Kameronas yra anglikonas, tačiau noriai bendrauja su katalikais, netgi skelbia savo straipsnius Anglijos katalikų spaudoje.)

Šventojo Sosto ir Jungtinės Karalystės derybų komunikate taip pat pažymėtas neatidėliotinas poreikis imtis veiksmų klimato kaitos akivaizdoje. Šie veiksmai, pradedant vyriausybiniu lygmeniu ir baigiant individualios atsakomybės skatinimu, turi siekti sumažinti vadinamųjų šiltnamio dujų emisiją ir pereiti prie globalinės ekonomikos, kurioje vis mažiau liks vietos anglies produktams. Šiose permainose yra svarbu padėti neturtingoms ir pažeidžiamoms šalims, kurios yra mažiausiai atsakingos už dabartinę ekologinę krizę, tačiau sunkiausiai adaptuojasi prie klimato kaitos poveikio pasekmių.

„Aš karštai tikiu, kad mes turime toliau teikti paramą vargingoms šalims – netgi mums patiems sunkiu ekonominiu metu, – pažymėjo kalboje Popiežiui premjeras D. Kameronas. – Gilėjanti praraja tarp turtingų ir vargšų būtų labiau pavojinga ir mažiau saugi mums visiems.“ Patvirtinęs šį paramos pažadą, Didžiosios Britanijos vyriausybės vadovas nurodė būtinumą, kad šiai paramai skirti pinigai pasiektų tuos, kuriems to labiausiai reikia, o ne atsidurtų korumpuoto valdančiųjų pareigūnų „elito“ sąskaitose, kaip dar dažnai pasitaiko. Jis pasidžiaugė, kad Šventasis Sostas laikosi tokios pat nuostatos ir yra pasirengęs kartu aktyviai veikti.

„Jūsų Šventenybe, Jūsų buvimas čia buvo didelė garbė mūsų šaliai. Dabar mus paliekate ir turiu viltį su gerais įspūdžiais, – atsisveikindamas su išvykstančiu Popiežiumi kalbėjo D. Kameronas. – Kai pagalvosite apie mūsų šalį, prisiminkite ją ne tik kaip branginančią tikėjimą, bet ir kaip tą, kuri yra giliai, bet tyliai užjaučianti.“

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija