2010 m. spalio 15 d.
Nr. 75
(1860)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Bendrystės ir liudijimo sąsajos

Šventasis Tėvas atidarė Vyskupų Sinodą

Mindaugas BUIKA

Artimiesiems Rytams skirtos
Vyskupų Sinodo asamblėjos atidarymo
šv. Mišios Šv. Petro bazilikoje

Artimuosiuose Rytuose – bažnytinių tradicijų gausa

Pradėdamas Artimiesiems Rytams skirtą Vyskupų Sinodo asamblėją (ji truks tik dvi savaites, nors paprastai panašūs susitikimai tęsiasi visą mėnesį) popiežius Benediktas XVI pabrėžė, kad nors jos uždavinys yra pastoracinis, bet būtina apžvelgti ir kitus regiono krikščionių gyvenimo aspektus.  Spalio 10 dieną Šventasis Tėvas aukojo asamblėjos inauguracijos šv. Mišias, kurias Romos šv. Petro bazilikoje koncelebravo 177 Sinodo tėvai (19 kardinolų, 9 patriarchai, 72 arkivyskupai, 67 vyskupai ir 10 kunigų) bei 69 bendradarbiai. Pabrėžiant dalyvių bažnytinių tradicijų ir apeigų įvairovę pamaldų liturgija buvo atliekama lotynų, graikų ir arabų kalbomis.


Ganytojiški palinkėjimai žurnalistams

Mindaugas BUIKA

Čilės žurnalistai popiežiui
Benediktui XVI įteikė
nacionalinę vėliavą su gelbėjamų
šachtininkų parašais

Virtualaus pasaulio pavojai

Audiencijoje priėmęs Romoje vykusio pasaulinio katalikų spaudos darbuotojų kongreso dalyvius popiežius Benediktas XVI jiems kalbėjo apie tiesos ieškojimo prioritetus. Spalio 4–7 dienomis Popiežiškosios socialinių komunikacijų tarybos surengtame susitikime dalyvavo apie 230 žurnalistų bei nacionaliniuose episkopatuose už žiniasklaidą atsakingų asmenų iš 85 šalių, kurie svarstė iššūkius katalikų periodikai bei jos perspektyvas. Lietuvos bažnytinei spaudai suvažiavime atstovavo žurnalo „Artuma“ vyriausias redaktorius Darius Chmieliauskas.


Dažnai melskis kasdienybėje

Kun. Vytenis Vaškelis

Šio sekmadienio Evangelijos ištrauka – tai Jėzaus palyginimas apie nepaliaujančią maldą (Lk 18, 1 – 8). Kai kas galbūt ironiškai šyptels ir sau tars: „To dar betrūko, kad aš kaip koks vienuolis atsiskyrėlis nuolatos melsčiausi. Jau ir taip skęstu įvairiuose rūpesčiuose ir darbuose, todėl papildomų maldų kryžius mane nugramzdintų į dugną!“

Tačiau juk Jėzus mūsų nemoko dėl maldos atsisakyti visų darbų ir gyvenimo reikalų tvarkymo. Atvirkščiai. Su maldos dvasia, plevenančia širdyje, įprasminame visus tuos darbus, kuriuos mums būtina atlikti, o tų, antraeilių, kurie jau ne pagal mūsų pečius, krūvį mažiname arba nuo jų visai atsiribojame. Dar daugiau. Prieš pradėdami bet kokį darbą ar užsiėmimą kreipiamės trumpa ir maldinga mintimi į visur Esantįjį ir mus visada Matantįjį. Tai retsykiais darome ir užsiėmimo, pavyzdžiui, pokalbio metu. Po atliktų darbų taip pat Dievui padėkojame. O kiek dar daug yra kitų progų – tūkstančius kartų – Aukščiausiajam padėkoti ir Jį širdimi bei mintimis pagarbinti!


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija