2010 m. spalio 15 d.
Nr. 75
(1860)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Maldininkus iš visos Lietuvos sukvietė Rožinio šventė

Benjaminas ŽULYS

Praeitą sekmadienį į Kauno rajone, Domeikavoje, esančią Lietuvos kankinių parapijos bažnyčią rinkosi vietos gyventojai ir svečiai iš tolimesnių vietovių. Čia įvyko Švč. Mergelės Marijos Karalienės Rožinio kongresas. Be to, tą dieną parapijoje vyko Švč. Mergelės Marijos Rožančinės atlaidai. Bažnyčioje buvo kalbama Švč. Mergelės Marijos litanija bei Marijos pagerbimo malda Akatistas. Po to šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus – Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčios klebonas kun. Arūnas Kesilis bei Domeikavos parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas.

Svečias iš Vilniaus savo pamoksle tikintiesiems priminė, kad už tai, ką gyvenime patyrėme gero, turime nepamiršti padėkoti Viešpačiui. Tai nuoširdi malda, geri darbai. Tik ar visi suvokiame, ką iš bažnyčios parsinešame į namus, savo šeimą, sakė kunigas. Skambant varpams apie bažnyčią ėjo procesija.

Į Gyvojo rožinio šventę atvyko nemažai tikinčiųjų iš įvairių Lietuvos vietovių. Tai Gyvojo rožinio nariai, savo maldomis ir gerais darbais kasdien garbiną Dievą, Jėzų Kristų, Mergelę Mariją. Maldininkų buvo iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, gretimos Lapių parapijos, kitų vietovių. Po Mišių bažnyčios konferencijų salėje įvyko kongresas. Susirinkusios Rožinio narės dalijosi patirtimi, tarėsi, kaip dar labiau aktyvinti savo veiklą. Antai Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio vadovė Nijolė Gylienė papasakojo, kad kiekviename dekanate veikia Gyvojo rožinio grupės. Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį draugėje meldžiamasi, prašant Švč. Mergelę Mariją užtarimo prieš Dievą ir visokeriopos pagalbos. Visai bendruomenės veiklai vadovauja demokratiškai išrinktas komitetas. Kaip kalbėjo ši ir kitos Gyvojo rožinio narės, grupės finansinės paramos iš niekur negauna, bendrija gyvuoja ir veikia iš savo surinktų aukų, o gyvuoja jau 32-eri metai. Savo veiklą ji pradėjo dar sovietmečiu, o vėliau iš savo aukų padėjo blokados fondui, savo lėšomis pastatė kryžių. Nemažai lėšų iš Gyvojo rožinio surinktų aukų skiriamos šv. Mišioms už mirusiuosius parapijiečius. Be to, Rožinio nariai lanko pasiligojusius savo narius. N. Gylienės nuomone, prie mirusiojo nereikėtų nešti gėlių, geriau padėti artimiesiems materialiai, nes yra nemažai šeimų, kurios gyvena sunkiai. Tad tokia parama joms būtų ženkli (tą mintį susirinkusieji palydėjo plojimais). N. Gylienė pamena, kad per vienas laidotuves buvo prinešta vainikų už milžinišką sumą – mirusiojo artimiesiems tai būtų nemenka parama. Po kurio laiko tie vainikai buvo nunešti į šiukšlių konteinerius. Pakaktų žvakių, vienos kitos kuklios gėlės. „Tada mes meldėmės gėlių kalnui, nes velionio beveik nesimatė…“ – pastebėjo kalbėtoja.

Trys Gyvojo rožinio būreliai veikia Domeikavos parapijoje. Kaip papasakojo būrelio vadovė Stasė Makarevičienė, ir čia yra savos tradicijos. Viena jų – kasdien sukalbėti po vieną rožinio paslaptį. Parapijiečiai padeda tvarkyti bažnyčios aplinką, o Antanas Aleksynas religinių švenčių metu, kaip ir šį kartą, padeda puošti bažnyčią.

120 narių vienija Vilniaus Gyvasis rožinis. Veikia šešios grupės. Jų nariai aukoja lėšų bendruomenės veiklai, lanko ligonius. Ne viena Kongreso dalyvė sakė, kad tikintieji nesistengia susikaupti maldoje, jie kone mechaniškai, skubotai atkalba „kas priklauso“ ir išeina iš bažnyčios. Kongreso dalyviai guodėsi, kad Gyvojo rožinio grupėse labai stinga jaunimo.

Domeikava, Kauno rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija