2010 m. spalio 20 d.
Nr. 76
(1861)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Atmintis

Prisiminė partizaną

J. Baltušniko-Vienuolio giminaičiai
(iš kairės): Nijolė Rauduvienė,
Eleonora Grigaliūnienė, Marija
Markevičienė ir Algimantas Baltušnikas

Jono Baltušniko-Vienuolio  95-osioms gimimo metinėms

Bronius VERTELKA

Spalio 8-ąją Panevėžio Kraštotyros muziejaus filiale Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio muziejuje buvo paminėtas partizano Jono Baltušniko-Vienuolio 95-osios gimimo metinės. Medžiagą apie jį surinko muziejininkai Elena Markuckytė ir Donatas Pilkauskas.

Jonas Baltušnikas-Vienuolis gimė 1915 m. spalio 17 dieną Raguvos valsčiaus Vėžiškių kaime, ūkininkų Eleonoros ir Petro Baltušnikų šeimoje. Nuo mažens buvo labai pamaldus, malonus, kalbėdavo mandagiai, ramiai. Partizanas nuo 1944-ųjų, daugiausiai veikė Šilų miške ir jo apylinkėse. Platino atsišaukimus, rūpinosi partizanų apginklavimu, prisidėjo prie Vyčio apygardos laikraščio „Lietuva brangi“ leidimo. Žmonės rėmė ir vertino Vienuolio partizanų būrį. 1949 m. balandžio 20 d. J. Baltušnikas-Vienuolis paskirtas Krikštaponio rinktinės vadu. Žuvo su apygardos štabo pareigūnais Jonu Tumšiu-Kytru ir Kostu Tvaska-Rugeliu 1949 m. liepos 31 dieną Šilų miške, kūnai išniekinti Raguvos miestelyje.

Jonas Karalevičius pasakojo, kaip J. Baltušnikas-Vienuolis su savo bendražygiu jo tėvų sodyboje įsirengė slėptuvę, apie kurią niekas nežinojo. Jis buvo labai pamaldus, su maldaknyge nesiskyrė.

Algimantas Baltušnikas, kuriam J. Baltušnikas-Vienuolis buvo tikras dėdė, į Panevėžį atvyko su savo anūku. Svečias paneigė skleidžiamą gandą, kad į partizanus ėjo tik turtingieji ir pasiturintieji. „Mano senelis turėjo 9 ha ir užaugino būrį vaikų, o mano tėvas 1922–1928 metais buvo Raguvos viršaitis. Kadangi nestojo į tautininkų partiją, jį iš šių pareigų atleido“, – pasakojo buvęs geriausias disko metikas, daugkartinis Sovietų Sąjungos čempionatų nugalėtojas A. Baltušnikas. Jis slapta lankė, vėliau sutvarkė dėdės J. Baltušniko-Vienuolio kapą, atstatė Vienuolio (Krikštaponio rinktinės) bunkerį Šilų miške.

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos pirmininkas, dimisijos pulkininkas Jonas Čeponis sielojosi, jog dar bandoma apjuodinti partizanus, sumenkinti jų vaidmenį kovoje už Lietuvos laisvę.

   Panevėžys
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija