2010 m. spalio 22 d.
Nr. 77
(1862)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Telšiųvyskupijoje

Šilalės  dekanate

Tituliniai atlaidai

Atlaidų Sumos šv. Mišias
aukoja kun. Narsutis Petrikas

Iškilmingoje procesijoje
Autoriaus nuotraukos

ŠILALĖ. Spalio 3-ąją parapijos tikintieji, susirinkę į savo gražią gotikinio stiliaus bažnyčią švęsti titulinių Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidų, buvo maloniai nustebinti vos prieš pusantro mėnesio pradėjusio Šilalėje klebonu dekanu dirbti kan. bažn. t. dr. Algio Genučio atliktais darbais ir pasirengimu atlaidams.

Šilališkių pamėgti Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai prasidėjo Votyvos šv. Mišiomis. Jas gausiai susirinkusiems tikintiesiems aukojo vikaras kun. Vytautas Tamašauskas. Homiliją pasakė Šilalėje gimęs ir užaugęs, Šilalės bažnyčią lankęs uolus ministrantas, dabar Šilalės dekanato Kaltinėnų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas kun. Narsutis Petrikas. Jis padėkojo kan. klebonui dr. A. Genučiui, kad pakvietė į vaikystės bažnyčią, dabar jau kaip kunigą, vesti titulinių šv. Pranciškaus  atlaidų.

Iškilmingas atlaidų Sumos šv. Mišias aukojo kun. N. Petrikas, padovanojęs dar vieną homiliją, susietą su tos dienos Šventojo Rašto skaitiniais ir šv. Pranciškaus Asyžiečio gyvenimu. Gražiai ir darniai liejosi Šilalės bažnyčios choro (vadovas Antanas Kazlauskas) giesmės, iškilmingoje procesijoje aplink bažnyčią dalyvavo daug vaikų ir jaunimo.

Pasibaigus atlaidams dekanas klebonas kan. dr. A. Genutis padėkojo atlaidų vedėjui kun. N. Petrikui ir visiems, prisidėjusiems prie atlaidų organizavimo, – ir aptarė būsimus darbus. Pasak klebono kan. dr. A. Genučio, laukia didelis darbas – renovuoti Šilalės „Caritui“ priklausančio pastato vidų. Daug kan. A. Genutis kalbėjo apie patį svarbiausią dalyką – žmonių, o ypač jaunimo maldingumą, ragindamas kas sekmadienį aktyviai dalyvauti šv. Mišiose. Komentuodamas vyskupo Jono Borutos SJ laišką apie Rožinio kalbėjimo svarbą, klebonas kan. A. Genutis kvietė parapijiečius pradėti kalbėti Rožinį – ne tik spalio mėnesį, bet ir visą laiką. Planuojama sudaryti Šventojo Rašto studijų grupeles, kad žmonės, o ypač jaunimas, geriau jį suprastų. Šilališkius džiugina ir vakarinėse pamaldose kunigų A. Genučio ir V. Tamašausko trumpos homilijos, tikinčiųjų įtraukimas į giedojimą šv. Mišių metu. Raiškiai Šventojo Rašto skaitinius skaito ir gražiai intarpus tarp jų pagieda pradėjęs dirbti diakonas Justinas Palubinskas. Jis pasiryžęs aktyviai veiklai su jaunimu.

Taigi šilališkius pradžiugino ne tik nuostabūs tituliniai šv. Pranciškaus atlaidai, bet ir naujai  paskirtų kunigų pastangos, jų veiklumas vardan gilesnio ir prasmingo tikėjimo.

Vytautas ŠATEIKIS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija