2010 m. spalio 22 d.
Nr. 77
(1862)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Vyskupo Vincento Borisevičiaus gyvenimo ir darbų mozaika

Kun. Rytis Baltrušaitis

Pranešimą skaito kan. prof.
habil. dr. Kęstutis Žemaitis

Spalio 6 dieną Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos parodų salėje viešą paskaitą „Vyskupo Vincento Borisevičiaus gyvenimo ir darbų mozaika“ skaitė kan. prof. teol. dr. Kęstutis Žemaitis. Po kamerinio choro „Suvalkija“ (vadovė Virginija Junevičienė) atliktos dainos visus svečius Vilkaviškio vyskupas ordinaras Rimantas Norvila.

Pirmoje vakaro dalyje buvo pristatyta trumpa vyskupo biografija. Šis pristatymas buvo paimtas iš vieno vyskupo tardymo protokolo, kuriame tardytojas prašo vyskupą prisistatyti. Vyskupas V. Borisevičius gimė 1887 m. lapkričio 23 dieną Šunskų parapijoje, Bebrininkų kaime, Vilkaviškio apskrityje. 1909 metais baigė Seinų kunigų seminariją, studijavo teologiją Friburgo universitete, 1910 metais įšventintas kunigu. Vikaravo Kalvarijoje. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo paimtas į carinės Rusijos kariuomenę sunkiai ir rizikingai katalikų kapeliono tarnybai. 1918–1921 metais V. Borisevičius dėstė tikybą ir kapelionavo Marijampolės gimnazijoje, 1922–1926 – dėstė teologiją kunigų seminarijoje Gižuose. Nuo 1926 metų pradėjo dirbti naujai įkurtoje Telšių vyskupijoje, o nuo 1927 m. iki 1940 m. – pirmasis įkurtos Telšių kunigų seminarijos rektorius. 1928 metais popiežius Pijus XI jį pakėlė į prelatus, 1940 metais konsekruotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupo Justino Staugaičio augziliaru. Po Telšių vyskupo J. Staugaičio mirties 1943 metais paskiriamas Telšių vyskupu ordinaru. Telšių vyskupijai vadovavo iki 1946 metų – iki suėmimo. Kalintas, kankintas, 1946 m. lapkričio 18 dieną sušaudytas ir užkastas Tuskulėnuose. Pagrindinė šio nuosprendžio priežastis – atsisakymas būti užverbuotam. Formaliai vyskupą V. Borisevičių apkaltino pagalba partizanams, kadangi jiems atidavė 3 kilogramus kumpio iš savo maisto atsargų ir vieno partizano laiškelį perdavė jo pažįstamam. Nuosprendžiui neturėjo įtakos liudijimai, kad vokiečių okupacijos metais vyskupas padėjo ir žydų tautybės piliečiams, rusų kariams, taigi idėjiniu atžvilgiu skirtingiems žmonėms, nes, pasak jo paties, bet kokia neapykanta nesuderinama ne tik su jo asmeniniu charakteriu, bet visų pirma su katalikų vyskupo padėtimi.


Meilės tarnystė, padedanti pakilti iš nevilties... arba Tarnaujanti lyderystė...

Giedrius Sinkevičius,

MIATLNA programos vykdytojas Vilkaviškio vyskupijoje

Seminaro lektorė Kauno arkivyskupijos
Kurijos sielovados programų
koordinatorė, Jaunimo centro
vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė
pristato seminaro temą

Spalio 6 dieną Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre susirinkusiems skyrių atstovams Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“  organizavo seminarą „Jėzus – karalius (vadovas) ar tarnas?“ Seminarą vedė Kauno arkivyskupijos Kurijos sielovados programų koordinatorė, šios arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.

Kad ir kaip keistai nuskambės, tačiau pirmasis „vadybininkas“ Kūrėjo sukurtoje Žemėje buvo Jėzus. Ir norint tuo įsitikinti daug nereikia... Pakanka tik atidžiau pastudijuoti Šventąjį Raštą. Jėzus nebuvo baigęs jokių vadybos mokslų, net nebuvo verslininkas, tačiau Jo įsteigta „įmonė“, Jo įkurta organizacija – Katalikų Bažnyčia – tapo ir šiandien tebėra sėkmingiausia visų laikų organizacija. Tai daugiau nei 2000 metų gyvuojanti organizacija, išaugusi iki įspūdingo dydžio ir išplitusi po visą pasaulį, vienijanti milijonus lojalių darbuotojų bei savanorių ir pavydėtinai efektyviai gebanti realizuoti savo pačią įvairiausią „produkciją“. Žinoma, Jėzus nebuvo vadybininkas šiuolaikine prasme, nes šiuolaikinė vadyba pasaulį išvydo tik prieš gerą šimtą metų, tačiau esminiai vadybos principai buvo žinomi nuo senų laikų.


Paveikslo karūnavimo metinės

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Šv. Mišioms vadovavo Telšių
vyskupas Jonas Boruta SJ

Spalio 10 dieną Telšių vyskupijos tikintieji rinkosi į Žemaičių Kalvarijos Baziliką, nes tą dieną buvo minimos ketvirtosios stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu – Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslo popiežiškosiomis karūnomis karūnavimo metinės. Pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, kartu su ganytoju šv. Mišias aukojo Telšių vyskupo generalvikaras prel. dr. J. Šiurys, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. mgr. Jonas Ačas, vicerektoriai kan. lic. R. Saunorius ir kun. lic. V. Ačas, prefektas kan. lic. A. Sabaliauskas, Telšių vyskupijos licėjaus direktorius kun. mgr. A. Mačius, Telšių vyskupijos kurijos vicekancleris kan. lic. D. Gatautas, sekretorius kun. mgr. M. Ramanauskas. Šv. Mišiose kartu su gausiai susirinkusiais tikinčiaisiais meldėsi Telšių kunigų seminarijos ir Telšių vyskupijos licėjaus auklėtiniai. Šv. Mišių pradžioje Telšių ganytojas priminė, kaip 2006 m. spalio 8 dieną garsusis paveikslas buvo vainikuotas popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis, ir kvietė melstis už popiežių Joną Paulių II, kuris suteikė Žemaičių Kalvarijos bažnyčiai Bazilikos titulą ir leido pradėti procesą Paveikslo karūnavimui pasiruošti, taip pat ir už dabartinį mūsų popiežių, kuris pašventino karūnas ir įpareigojo Telšių vyskupą J. Borutą karūnuoti paveikslą. Pamokslo metu Telšių ganytojas kalbėjo tikintiesiems apie Rožinio maldos svarbą ir būtinybę ją praktikuoti einant dvasinio augimo keliu ir trokštant nuolat apmąstyti Jėzaus Kristas išganomąją misiją ir jo meilę žmonėms. Ganytojas pristatė popiežiaus Jono Pauliaus II mokymą apie Rožinio maldą ir kvietė kalbėti Rožinį namuose, bendruomenėse, bažnyčiose, susirinkus į būrelius. Kvietė aktyviai jungtis į gyvojo Rožinio grupes parapijose, kalbėjo apie prasidedančią metinę parapijinę katechezę, kvietė tikinčiuosius likti ištikimais maldai ir nuolat prašyti Dievo Motinos, Marijos  Krikščioniškų Šeimų Karalienės, užtarimo ir globos šeimoms ir jaunajai kartai. Po šv. Mišių aplink Baziliką buvo einama eucharistinė procesija, dėkojant Dievui už visas nepaliaujamai teikiamas malones.


Šv. Teresėlės globotinių susitikimas

Stasys POVILAITIS

Kunigai Vytautas Norbutas,
Tomas Žlibinas, Marius Venskus,
Andriejus Sabaliauskas,
Kęstutis Timofejavas, Virginijus
Būta, Mindaugas Nausėda,
Aivaras Pudžiuvelis, Juozas
Deveikis Palangos bažnyčioje
Autoriaus nuotrauka

Spalio 10-osios vakare Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje šv. Mišias aukojo net dešimt kunigų. Čia jie susirinko paminėti savo kurso globėjos šv. Teresėlės šventę. Iš tikrųjų šv. Teresėlė pagerbiama spalio 1 dieną, tačiau dėl svarbių priežasčių susitikimas ir globėjos minėjimas buvo nukeltas. Šis Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos kursas studijas baigė 2003 metais. Tų pačių metų vasarą visi dešimt jaunų diakonų vyko į Romą susitikti su popiežiumi Jonu Pauliumi II. Šventasis Tėvas šiltai sutiko žemaičius ir lietuviškai juos pasveikino: „Garbė Jėzui Kristui!“ Romoje tąkart patirti įspūdžiai ir gauta palaima jaunuosius kunigus tebelydi iki šiol.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija