2010 m. lapkričio 5 d.
Nr. 80
(1865)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Jį gerbė šveicarai ir lietuviai

A†A kun. prof. Jonas JURAITIS (1926 – 1950 – 2010)

Kun. prof. Jonas Juraitis

Sulaukęs kunigystės 60-mečio jubiliejaus, spalio 30 dieną Šveicarijoje, Thermen miestelyje, mirė kunigas profesorius Jonas Juraitis.

Jonas Juraitis gimė 1926 m. gegužės 12 dieną Alvito parapijoje, Vilkaviškio apskrityje. Baigęs mokyklą įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją, tačiau artėjant antrajai sovietinei okupacijai kartu su kitais panašaus likimo žmonėmis pasitraukė į Rytprūsius, manydamas, kad greitai galės sugrįžti atgal. Tačiau dėl karo pabaigos rezultatų J. Juraičiui ilgam teko pasilikti Vakaruose. Daug vargęs, skurdžiai gyvenęs Romoje jaunasis klierikas užbaigė seminarijos mokslus ir 1950 spalio 10 dieną gavo kunigystės šventimus. Kunigas Juraitis nenorėjo išvykti į tolimą šalį, todėl apsigyveno Šveicarijoje, kur jautėsi šiek tiek arčiau namų, o ir klimatas jo nestipriai sveikatai čia buvo palankesnis. Dirbdamas pastoracinį darbą lietuvis kunigas nuoširdžiai tarnavo Šveicarijos tikintiesiems. Persikėlęs gyventi į Thermen miestelį, daugelį metų tiek žiemą, tiek vasarą kasdien keletą kilometrų eidavo pėsčiomis aukoti šventųjų Mišių vienuolyne ar parapijos bažnyčioje Brigo mieste. Net 40 metų kun. prof. J. Juraitis dėstė Šveicarijoje Valis Kantono kunigų seminarijoje ir tenykštėje mokykloje ir tiek pat metų buvo Šveicarijos lietuvių dvasios tėvu. Jį labai gerbė ir šveicarai, ir lietuviai, nes rodė meilę visiems, jautė pagarbą vietinėms tradicijoms ir lietuviškiems tautiniams papročiams, aktyviai bendradarbiavo regiono spaudoje.

Atvykus į Romą gausesniam lietuvių kunigų ir klierikų studentų būreliui, J. Juraitis buvo pakviestas talkinti lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje. Vėliau jis atvyko į Lietuvą, kur tiek teologijos fakultete, tiek seminarijose tuo metu labai trūko kvalifikuotų dėstytojų. Kun. J. Juraitis profesoriavo Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus šv. Juozapo, Vilkaviškio vyskupijos palaimintojo Jurgio Matulaičio bei Kauno kunigų seminarijose. Kaip labai vertinamas profesorius, kun. J. Juraitis buvo išrinktas Vytauto Didžiojo universiteto senatoriumi, katalikų teologijos fakulteto tarybos nariu bei to paties fakulteto doktorantūros komiteto pirmininku. Čia kun. J.Juraičiui buvo įteiktas habilituoto daktaro diplomas.

Kunigas J. Juraitis buvo iškilus profesorius, visų gerbiamas ir vertinamas, tačiau stengėsi būti paprastas ir kuklus, nemėgo būti dėmesio centre. Gyvendamas Lietuvoje, jis jautriai reaguodavo į žmonių problemas, ne vienam ir materialiai pagelbėjo. 2003 m. birželio 25 dieną Valstybės dienos proga už didelius nuopelnus kun. J. Juraitis Lietuvos Prezidento dekretu apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžiumi.

Atsiradus daugiau dėstytojų, kunigas Juraitis vėl išvyko į Šveicariją, tačiau labai domėjosi viskuo, kas vyksta Lietuvoje, gyveno jos rūpesčiais ir laimėjimais. Jį aplankyti atvykę tautiečiai būdavo džiugiai ir šiltai sutinkami Thermen miestelyje, namuose, ant kurių buvo užrašas „Lituania.“

Jis buvo išmintingas, labai apsiskaitęs, mokantis originaliai, bet suprantamai diskutuoti įvairiomis temomis, šiltai ir atvirai bendrauti, labiausiai mėgo, kai kiti į jį kreipdavosi tiesiog „kunige Jonai“. Toks jis išliko daugelio jį pažinojusių atmintyje.

Kan. Kęstutis Žemaitis

P. S. A†A. kun. Jonas Juraitis palaidotas lapkričio 3 d. Šveicarijoje. Jis buvo „XXI amžiaus“ skaitytojas, yra parėmęs jo leidybą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija