2010 m. lapkričio 19 d.
Nr. 84
(1869)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Daug kentėjęs, bet nepraradęs optimizmo

A†A  kun. jubiliatas Jonas Pakalniškis (1923 06 10 – 1948 02 25 – 2010 11 05)

Kun. jubiliatas Jonas Pakalniškis

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ
šventina kapo duobę Veiviržėnų
Šv. apaštalo evangelisto
Mato bažnyčios šventoriuje

Šv. Mišios Veiviržėnų Šv. apaštalo
evangelisto Mato bažnyčioje

Tikintieji per laidotuvių
šv. Mišias Veiviržėnų Šv. apaštalo
evangelisto Mato bažnyčioje

Velionio artimieji prie jo karsto
šalia Veiviržėnų Šv. apaštalo
evangelisto Mato bažnyčios

Lapkričio 5 dieną, eidamas 88-uosius metus, Klaipėdoje mirė kunigas jubiliatas Jonas Pakalniškis.

Velionis gimė 1923 m. birželio 10 dieną Juodupių kaime, Veiviržėnų parapijoje. Vaikystę praleido pas tėvelius žemdirbius. Baigęs Veiviržėnų pradinę mokyklą, mokėsi Švėkšnos gimnazijoje. 1944 m. rudenį įstojo į Telšių kunigų seminariją, čia baigė visą filosofijos kursą ir vienerius metus mokėsi teologijos. 1946 metais uždarius Telšių kunigų seminariją mokslus tęsė Kauno kunigų seminarijoje. 1948 m. vasario 25 dieną Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas jį įšventino į kunigus. Vyskupo paskyrimu dirbo: 1948–1949 metais Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru; 1949–1949 – Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo parapijos vikaru. 1949 m. birželio 7 dieną sovietinio saugumo buvo suimtas ir nuteistas 10 metų kalėjimo. Kalėjo Archangelsko srityje, dirbo įvairiausius darbus: kasė kanalus, pjaustė lentas, ilgiausiai išdirbo elektrinėje. Baigė mašinisto kursus ir dirbo mašinistu prie elektros generatorių. Lageryje išbuvo kiek daugiau kaip šešerius metus. 1955 metais grįžęs iš lagerio paskirtas Tauragės Švč. Trejybės parapijos vikaru; 1956–1961 – Pagramančio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonu; 1961–1963 – Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus Parapijos klebonu; 1963–1965 – Girdiškės Švč. M. Marijos Snieginės parapijos klebonu; 1965–1968 – Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonu; 1968–1972 – Aleksandrijos (Truikinų) Nukryžiuotojo Jėzaus Parapijos klebonu; 1972–1974 – Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijos altaristu su vikaro teisėmis; 1974–1975 – Kvėdarnos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonu; 1975–1976 – Šilutės Šv. Kryžiaus parapijos vikaru; 1976–1977 – Telšių Katedros Šv. Antano Paduviečio parapijos altaristu su vikaro teisėmis; 1977–1980 – Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaru; 1980–1983 – Gardamo Šv. Roko parapijos klebonu; 1983–1986 – Alsėdžių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonu; 1983–1986 – aptarnavo Kantaučių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapiją; 1986 metais aptarnavo Lieplaukės Šv. Jurgio parapiją; 1986–1990 buvo Laukuvos Šv. Kryžiaus parapijos klebonu; 1988–1990 – aptarnavo Požerės Kristaus Atsimainymo parapiją; 1990–1991 dirbo Šilutės Šv. Kryžiaus parapijos altaristu su vikaro teisėmis, aptarnavo klebono teisėmis Saugų Šv. Kazimiero parapiją; 1991–1996 – Šačių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu; 1996–1998 – Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos vikaru, aptarnavo Juozapavo Šv. Simono ir Judo Tado ir Raudėnų Šv. Baltramiejaus parapijas klebono teisėmis; 1996– 1998 metais buvo Telšių kunigų seminarijos auklėtinių nuodėmklausiu; 1998 metais – Telšių kunigų seminarijos prefektu; 1998–1999 – Kvėdarnos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos altaristu; 1999–2000 – Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos altaristu; 2000–2002 – Lenkimų Šv. Onos parapijos klebonu; nuo 2002 metų iki mirties – Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos rezidentu.

Lapkričio 6 dieną kun. J. Pakalniškio palaikai buvo pašarvoti  Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko kriptos koplyčioje. Už mirusį kunigą šv. Mišios buvo aukojamos Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje. Po šv. Mišių gausiai susirinkę tikintieji meldėsi už mirusįjį giedodami Žemaičių Kalvarijos kalnus.

Paskui velionio palaikai buvo pervežti į Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčią. Laidotuvių šv. Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, joms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo 37 kunigai, dalyvavo keturi diakonai ir Telšių kunigų seminarijos klierikai. Už savo kurso draugą šv. Mišias aukojo vienintelis likęs gyvas 1948 metais Kauno kunigų seminariją baigęs kun. jubil. Liudas Serapinas, šiuo metu Palangos parapijos rezidentas.

Telšių vyskupas pakvietė maldai už  ilgus metus ištikimai Dievui ir Bažnyčiai tarnavusį mirusį kunigą, kvietė melsti naujų, kilnių pašaukimų į kunigystę. Pamoksle Telšių vyskupijos ganytojas priminė kunigo J. Pakalniškio gyvenimo kelią, jo ištikimybę Dievui ir Bažnyčiai, daugiau negu 60 kunigystės metų uoliai tikintiesiems skelbiant Dievo žodį, teikiant sakramentus, remontuojant bažnyčias. Po šv. Mišių palaikus apnešus apie bažnyčią velionis buvo palaidotas gimtosios Veiviržėnų parapijos bažnyčios šventoriuje. Prie kapo kalbėjęs Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos, kurioje paskutiniais savo gyvenimo metais dirbo garbusis velionis, klebonas kun. doc. dr. Vladas Gedgaudas sakė, kad kun. jubil. J. Pakalniškis iki pat gyvenimo pabaigos, netgi sunkiai sirgdamas, uoliai klausėsi išpažinčių, sakė pamokslus ir savo kantrybe bei ištvermingumu rodė tikro tikėjimo vyro pavyzdį. Mirusiojo vardu visiems laidotuvių dalyviams padėkojo Telšių vyskupo generalvikaras prel. dr. Juozas Šiurys.

Kun. J. Pakalniškis palaidotas šalia kitų šventoriuje besiilsinčių kunigų, savo paties iniciatyva pasistatęs paminklą. Tebūna Jam Viešpats didžiai maloningas ir tepriima savo ištikimą tarną į amžinojo gyvenimo džiaugsmą.  

Telšių vyskupijos kurija
Klier. Antano ŠNEIDERAIČIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija