2010 m. lapkričio 19 d.
Nr. 84
(1869)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Lietuviškos vienuolijos sukaktis

Šventojo Kazimiero kongregacijai – 90 metų

Kazimieras Dobkevičius

Šv. Kazimiero vienuolijos seserys
prie akmens, žyminčio jos įkūrėjos
Kazimieros Kaupaitės-Motinos
Marijos gimimo vietą

Pažaislio vienuolyno kieme kasmet
vyksta festivaliai. Centre –
generalinė vyresnioji sesuo Lidija

Atsikūrus nepriklausomai Lietuvai, Kauno vyskupas Pranciškus Karevičius kreipėsi į kardinolą Mundeleiną, prašydamas atsiųsti į Lietuvą Šv. Kazimiero vienuolijos seseris pradėti čia savo misiją. Kardinolas Mundeleinas pradžioje apie tai nė girdėti nenorėjo, nes vienuolių lietuvių parapijoms trūko ir Amerikoje. Tik tuometiniam popiežiui Benediktui XV tarpininkaujant kardinolas sutiko išleisti seseris kazimierietes į Lietuvą.

1920 metais kardinolas Mundeleinas iš Vatikano gavo Vienuolijų kongregacijos potvarkį, kad kelios Šv. Kazimiero vienuolijos seserys vyktų į Lietuvą ir ten pradėtų savo misionierišką veiklą. Šiai misijai motina Marija (Kazimiera Kaupaitė) paskyrė keturias seseris: Immaculatą Dvaranauskaitę, Aną Mariją Rakauskaitę, Angelą Braškaitę ir Katariną Balčaitytę. Tų pačių metų lapkričio 18 dieną seserys, lydimos motinos Marijos, atvyko į Lietuvą. Vykdamos į šią kelionę seserys gerai žinojo, kokios sąlygos buvo tuo metu Lietuvoje, bet, kaip motina Marija rašė savo užrašuose, keliavo į Lietuvą, dėkodamos Dievui už tą privilegiją, kad galės patarnauti lietuviams Tėvynėje. Lietuvoje joms buvo pasiūlytas Pažaislio vienuolynas. Po pirmojo Pasaulinio karo Pažaislis atrodė kraupiai – bažnyčia be stogo ir be langų, vidus apgriautas, gyvenamosios patalpos taip pat apleistos. Vis dėlto nuspręsta apsistoti Pažaislyje, o ne Kaune, „Saulės“ gimnazijoje. Motina Marija su keturiomis seserimis apsigyveno Pažaislyje, labai sunkiai dirbo tvarkydamos apleistą vienuolyną. Motina Marija čia išbuvo beveik dvejus metus.

Pažaislio ansamblis – vienas gražiausių baroko stiliaus meno paminklų Lietuvoje ir Europoje. Pažaislio vienuolyną įkūrė Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kancleris Kristupas Zygmantas Pacas. Bažnyčia baigta statyti ir pašventinta 1712 m. spalio 15 dieną. Jai suteiktas Švč. M. Marijos Apsilankymo pas šv. Elžbietą titulas. Mirusio vienturčio sūnelio atminimui įamžinti K. Z. Pacas nutarė pastatyti gražiausią Lietuvoje bažnyčią ir įkurdinti vienuolyne vienuolius kamaldulius. Ją puošė įžymūs dailininkai. Iš pradžių vienuolynas vadinosi Monte Pacis (Taikos kalnu), vėliau Kamalduliais ir galiausiai Pažaisliu – nuo toje vietoje į Nemuną įtekančio Žaisos upelio.

Gražiausias Pažaislio vienuolyno ir bažnyčios papuošalas, didžiausias turtas yra Dievo Motinos Gražiosios Meilės paveikslas. 1661 metais popiežius Aleksandras VII padovanojo jį Pažaislio įkūrėjui kancleriui K. Z. Pacui kaip savo palaiminimą už pastatytą gražią šventovę Marijos garbei. Tai garsios flamandų dailininkų mokyklos atstovų kūrinys. Šis paveikslas nuo kamaldulių laikų buvo garbinamas ir gausiai lankomas. Be to, šis paveikslas garsėja ne tik savo menine verte, bet ir stebuklais.

Bėgant metams Pažaislis neteko daug meno vertybių. Daug nuostolių jam padarė 1812 metų Napoleono žygis per Lietuvą ir carų valdžia, įkurdinusi čia stačiatikių vienuolius. Įsikūrus Pažaislyje kazimierietėms, jų rūpesčiu iš Rusijos buvo susigrąžintas stebuklingasis Dievo Motinos paveikslas, kurį išsigabeno traukdamiesi vienuoliai.

1922 metais motina Marija grįžo į Čikagą, palikusi jau gerokai aptvarkytame Pažaislyje keturias merginas, atvykusias iš Amerikos, ir dvidešimt naujokių – Lietuvos merginų. 1927 m. vasarą motina Marija vėl aplankė Lietuvą. Tuo metu Pažaislyje jau buvo apie šimtą seserų. Kazimierietės Lietuvoje įsteigė nemažai įstaigų. Kaune buvo mergaičių gimnazija su pensionu, pradžios mokykla, du vaikų darželiai ir studenčių pensionas; Pažaislyje – pradžios mokykla ir mergaičių pensionas; Petrašiūnuose – vaikų darželis ir senelių prieglauda; Aukštojoje Panemunėje – pradžios mokykla ir vaikų darželis; Žemaičių Kalvarijoje – pradžios mokykla ir vaikų darželis; Telšiuose – mergaičių amatų ir ruošos mokykla, vaikų darželis ir mergaičių pensionas; Vabalninke – mergaičių amatų ir ruošos mokykla ir mergaičių pensionas. Vėliau buvo atidarytos panašios įstaigos Babtuose, Kaune, Panemunėje, Ukmergėje. Seserys apsigyveno Prienuose, Kupiškyje, Rokiškyje ir dirbo valdiškose gimnazijose.

Mergaičių gimnazijoje Kaune buvo sustiprintas užsienio kalbų mokymas. Švietimo ministerijai leidus, nuo 1927 metų joje atsirado lietuvių kalbos ir  literatūros būrelis, prancūzų kalbos, sporto, eucharistininkų, skaučių ir kitos kuopos. Be to, seserys ėmėsi meno, skulptūros, literatūros darbų, vertė iš anglų ir vokiečių kalbų religines ir jaunimui skirtas knygas. Jos dirbo mokytojomis bei auklėtojomis valdiškose mokyklose, vaikų darželiuose, dėstė muziką, vargonavo bažnyčiose. 1933 metais Lietuvos vyriausybė, įvertinusi Šv. Kazimiero vienuolijos seserų veiklą, motiną Mariją apdovanojo LDK Gedimino ordinu. Deja, 1940 m. balandžio 17 dieną motina Marija, sulaukusi šešiasdešimties metų, mirė Čikagoje.

Sovietmečiu seserys kazimierietės buvo išblaškytos, bet ir toliau išlaikė duotus įžadus, meldėsi, teikė paguodą ligoniams. Svarbus istorinis įvykis buvo 1966 m. rugpjūčio 7 dieną popiežiaus Pauliaus VI vienuolijai suteiktas „Dekretum Laudis“ (Pagyrimo dekretas). Juo Bažnyčia oficialiai pripažino vienuoliją kaip apaštalinį institutą. Kartu Bažnyčia pareiškė, jog ji šventina ir laimina vienuolijos steigėjos motinos Marijos darbą.

Šiuo metu visa surinkta medžiaga apie jos gyvenimą ir veiklą, reikalinga beatifikacijos bylai tęsti, yra pristatyta Šventųjų paskelbimo kongregacijai. Motinos Marijos paskelbimui palaimintąja reikia, kad jos užtarimu įvyktų bent vienas  stebuklas. Melskime Dievą, kad šito kuo greičiau sulauktume.

Šv. Kazimiero kongregacija 1907 metais įkurta Čikagoje ir 1920 metais Kaune. Tai vienintelės tokios moterų vienuolijos pasaulyje. Dabartinei Šv. Kazimiero seserų kongregacijai Lietuvoje vadovauja generalinė vyresnioji sesuo Lidija.

Pagaliau Pažaislio architektūrinis ansamblis sulaukė finansinės paramos iš UNESCO fondų. Pažaislyje jau penkiolika metų rengiami klasikinės muzikos tarptautiniai festivaliai, plaukia turistų srautai pamatyti baroko šedevrą, išgirsti tobulos muzikos garsų.

Sveikiname seseles vienuoles su 90-mečiu, meldžiamės ir  tikime, kas Aukščiausiasis laimins jų darbus, teiks stiprybės ir sveikatos juos įgyvendinant.

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija