2010 m. lapkričio 19 d.
Nr. 84
(1869)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Užkrečiantys pavyzdžiai

Labiau linkę darbus daryti nei daug kalbėti

Bronius VERTELKA

Alančių kaimo kryžius

Nedideliam Alantės kaimui privalumų suteikė  Panevėžio –Vilniaus automagistralė. Nors čia nėra  mokyklos, pašto ir netgi parduotuvės, tačiau gyvenimas šiame Panevėžio rajono kampelyje neatrodo kaip stovintis vanduo.

Alantės kaimo sodybos išrikiuotos palei  asfaltuotą gatvę, kaimo rimtį saugo ąžuolinis kryžius, darytas iš čia kilusio medžio meistro. Įsišaknijo  tradicija Alantėse rengti gegužines pamaldas, o Šeštinės tapo tikra kaimo švente, į kurią susirenka ne tik čia gyvenantys. Pernai ji buvo ypač įspūdinga: atvyko rajono meras Povilas Žagunis, koncertavo prof. Donato Katkaus vadovaujamas Vilniaus Šv. Kristoforo  kamerinis orkestras, pasirodė Vadoklių kultūros centro meno kolektyvai. Garbingu šventės svečiu buvo  kun. dr. Rimantas Gudelis, davęs žodį prikelti Alantės dvarą (jis jau atgaivino Bistrampolio dvarą).


Bendruomenėse

Perdažyta bažnyčia

Robertas BUCKUS

Riečių Švč. Trejybės bažnyčia
prieš perdažymą
Kazimiero DOBKEVIČIAUS nuotrauka

Maždaug už 11 kilometrų į šiaurę nuo Simno ir pusantro kilometro į rytus nuo Žuvinto ežero yra įsikūręs mažas Riečių bažnytkaimis, kuriame ant kalniuko stovi 1919 metais pastatyta liaudies architektūros formų stačiakampio plano Švč. Trejybės bažnyčia su bokšteliu ir zakristija. Tai ne tik maldos namai, bet ir istorinis paminklas. Jos šventoriaus tvora – su mūriniais vartais, o į bažnyčią veda aukšti laiptai. 1924 metais čia įkurta parapija, dabar joje – tik 120 gyventojų. Parapiją aptarnauja iš kitur atvykstantys kunigai. Dabar – Krokialaukio klebonas kun. Gintautas Romualdas Steponaitis, čia atvykstantis nuo 2002 metų. Visai nublukusi bažnyčia jo rūpesčiu neseniai buvo baigta perdažyti. Darbus atlikusios UAB „Fildingas“ vyrai su rankiniais prietaisais pakaitinę nuėmė net keturis sluoksnius senų dažų. Ilgiausiai užtruko šis paruošiamasis darbas, o paskui bažnyčia buvo perdažyta kraštovaizdžiui derančia žalsva spalva, kurią parinko architektė Reda Marcinkevičienė. Statybininkai taip pat restauravo kryžių, pakeitė kai kuriuos langus, padarė naujus vartus į šventorių. Lėšų perdažymo ir kitiems darbams atlikti skyrė Marijampolės rajono savivaldybė. Beje, prieš keletą metų ji skyrė lėšų bažnyčios stogui ir langams pakeisti.


Atmintis

Prisiminė kunigą

Kun. Bronislovo Jarecko mirties 30-osioms metinėms

Dr. Aldona Kačerauskienė

Iš dešinės: mons. Lionginas
Vaičiulionis, kun. Albinas Pipiras,
Joniškėlio parapijos klebonas
kun. Ričardas Banys ir patarnautojai
prie kun. B. Jarecko kapo

Prieš 30 metų mirė ilgametis Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. Bronislovas Jareckas. Ši sukaktis spalio 30-ąją buvo paminėta Joniškėlio bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo velionį gerai pažinoję dvasininkai: mons. Lionginas Vaičiulionis ir kun. Albinas Pipiras. Po Mišių giminės ir parapijiečiai aplankė šventoriuje esantį kun. B. Jarecko kapą, paskui bažnyčioje dideliame ekrane buvo rodomos nuotraukos, kurias komentavo dukterėčia doc. dr. Stasė Jareckaitė.


Pamaldos naujojoje kapinių koplyčioje

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Visų šventųjų šv. Mišias
naujojoje koplyčioje
aukoja kun. Arvydas Mačiulis

Maždaug prieš pusantrų metų Rietavo parapijoje pradėjo darbuotis trys kunigai: klebonas Antanas Gutkauskas, jo pagalbininkai kunigai Arvydas Mačiulis ir Gediminas Jazbutis. Kun. Arvydui Mačiuliui patikėta už maždaug 20 kilometrų nuo Rietavo esanti Medingėnų parapija, todėl šis jaunas energingas kunigas, padedant klebonui kun. A. Gutkauskui, iš karto ėmėsi darbų. Su Medingėnų parapijos tikinčiųjų, Medingėnų seniūnijos (seniūnė Salomėja Čėsnienė), Rietavo savivaldybės (meras Antanas Černeckis) pagalba per pusantrų metų „kadenciją“ Rietave spėjo pilnai atnaujinti Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčios išorę bei jos vidų: nudažė lubas, sienas, grindis, atnaujino presbiteriją. Miela ir malonu pažvelgti į šios šventovės išorę bei jos vidų. Nors viskuo rūpinosi klebonas kun. A. Gutkauskas, bet jis didžiuojasi ir kun. A. Mačiulio nuveiktais darbais. „Kunigas Arvydas tikrai nuoširdžiai darbuojasi Medingėnų parapijoje, randa bendrą kalbą su parapijiečiais, o tai ir yra vaisingo darbo rezultatas ne tik atnaujinant bei gražinant Medingėnų bažnyčią, bet ir aktyvinant šios parapijos parapijiečių veiklą“, – apie kun. A. Mačiulį sako klebonas kun. A. Gutkauskas. Be to, gegužės ir birželio mėnesiais kunigas A. Mačiulis vakarais iš Rietavo atvažiuodavo vesti Gegužinių pamaldų ir drauge su Medingėnų parapijos tikinčiaisiais giedoti Švč. Mergelės Marijos litaniją.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija