2010 m. gruodžio 17 d.
Nr. 92
(1877)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Lietuvos Prezidentė susitiko  su Popiežiumi ir Italijos premjeru

Popiežius Benediktas XVI apžiūri
prezidentės Dalios Grybauskaitės
įteiktą dovaną

Gruodžio 10-ąją, penktadienį, prezidentė Dalia Grybauskaitė susitikusi su popiežiumi Benediktu XVI padėkojo už Šventojo Sosto vykdytą Lietuvos aneksijos nepripažinimo politiką sovietinės okupacijos metais ir pakartojo ankstesnį Lietuvos kvietimą Šventajam Tėvui atvykti į mūsų šalį. Su Benediktu XVI prezidentė aptarė Katalikų Bažnyčios vaidmenį valstybės gyvenime, bendražmogiškų vertybių stiprinimą politikoje, aktualius tarptautinės politikos klausimus – migraciją, kovą su korupcija, ekonominę ir socialinę politiką, bendradarbiavimą plėtojant civilizacijų dialogą.


Paminėtas šv. Juozapatas

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Vienuoliai bazilijonai aukoja
šv. Mišias Aušros Vartų koplyčioje.
Iš kairės: t. Pavlo Jachimec,
t. Martynas Chaburskis
ir t. Anastasijus Kabalas

Lapkričio 13 dieną Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje iškilmingai paminėtas Šv. Juozapatas (1580–1623).

Šv. Juozapatas – Ivanas Kuncevičius – gimė 1580 metais Voluinės Vladimire, giliai tikinčių, pasiturinčių miestiečių šeimoje. 1584–1585 metais melsdamasis prieš Nukryžiuotąjį Šv. Praskevijos (Piatnickos) cerkvėje Ivanas pajuto, kad lyg karšta žarija blykstelėjo iš sužeisto Kristaus šono ir, palietusi jo širdį, uždegė jį meile Dievui ir Bažnyčiai.


Popiežiaus adventinės paskatos parapijinei bendruomenei

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas laimina
susirinkusius maldininkus

Evangelizacija turi pasiekti visus

Trečiąjį Advento sekmadienį popiežius Benediktas XVI, kaip Romos vyskupas, aplankė savo vadovaujamos diecezijos Šv. Maksimilijono Kolbės parapiją. Gruodžio 12 dieną vykusio vizito metu, dalyvaujant Romos generaliniam vikarui kardinolui Agostinui Valinui ir vyskupams augziliarams, jis apžiūrėjo Italijos sostinės rytiniame pakraštyje esančios parapijos 2009 metais pastatytą bažnyčią, dedikuotą Lenkijos šventajam pranciškonui, Antrojo pasaulinio karo kankiniui M. Kolbei, ir bendruomenės namus. Popiežius bendravo su sielovadoje dirbančiais kunigais, katalikiškų organizacijų nariais ir gausiai susirinkusiais tikinčiaisiais. Šv. Mišių homilijoje Šventasis Tėvas sakė, kad Advento laikas kviečia pasirengti Viešpaties atėjimui ne tik savo asmeniniame gyvenime ir šeimoje, bet ir bendruomenėje.


Prieškalėdinis susimąstymas

Kun. Vytenis Vaškelis

„Kristaus gimimas buvo toksai“ (Mt 1, 18). Žodis „toksai“ čia reiškia, kad Jėzaus gimimas buvo fenomenalus, kad Dievo Sūnaus pradėjimas nebuvo kilęs iš vienas kitą mylinčių vyro ir moters kūniškos aistros, bet priešingai – Švč. M. Marija tapo nėščia nuo Šventosios Dvasios išsiliejimo. Neturintis analogų įvykis primena svarbų dalyką: kiekvienas žmogus, kuris su tikėjimu meldžia Šventosios Dvasios lietaus, tampa nežemišku dirvožemiu, iš kurio išauga Dievo meile apvaisinti dorybių augmenys.  


Jėzuitas kardinolas buvo „teisingumo mokytojas“

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Urbanas Navaretė Kortezas SJ

Dosni ištikimybė Viešpaties pašaukimui

Popiežius Benediktas XVI išreiškė gilią užuojautą mirus ispanų kilmės jėzuitui kardinolui Urbanui Navaretei Kortezui. Šis žymus Bažnyčios kanonų teisės ekspertas, buvęs Popiežiškojo Grigaliaus universiteto rektorius mirė lapkričio 22 dieną Romos Šv. Petro Kanizijaus slaugos ligoninėje, sulaukęs 90 metų. Jėzaus draugijos generaliniam vyresniajam tėvui Adolfui Nikolasui Pačonui pasiųstoje užuojautos telegramoje Šventasis Tėvas pažymėjo velionio kardinolo pavyzdingą vienuolišką gyvenimą ir nuopelnus ugdant naująsias kunigų kartas bei kompetentingą teisinę paramą Šventajam Sostui, melsdamas, kad būtų Viešpaties priimtas į „amžinąją šviesos ir ramybės karalystę“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija