2010 m. gruodžio 17 d.
Nr. 92
(1877)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Kupiškio bažnyčioje skambėjo Peterburgo lietuvių balsai

Svečiai iš Sankt Peterburgo
ir parapijiečiai su dekanu
klebonu kun. dr. Rimantu Gudeliu

Klebonas kun. dr. Rimantas
Gudelis su Rimskio-Korsakovo
konservatorijos prof. Gintu
Želviu ir Sankt Peterburgo lietuvių
bendruomenės choru „Neringa“

Svečius iš Sankt Peterburgo
sveikina kan. Vladas Rabašauskas,
vikaras kun. Nerijus Papirtis
ir dekanas klebonas
kun. dr. Rimantas Gudelis

Lapkričio 28 dieną Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijoje lankėsi ir per šv. Mišias giedojo Sankt Peterburgo lietuvių bendrijos ansamblis „Neringa“. Sovietinės okupacijos metais Sankt Peterburgo lietuvių katalikų bažnyčiose nebuvo giedama lietuviškai. Šis ansamblis tarsi tęsia garsias lietuvių profesionalaus bažnytinio giedojimo tradicijas, nes carinės Rusijos laikais Sankt Peterburge patį stipriausią lietuvišką chorą įkūrė ir jam vadovavo garsus kompozitorius, vargonininkas ir choro dirigentas Česlovas Sasnauskas. Po kelių dešimtmečių pertraukos Sankt Peterburgo kapeliono kun. dr. Rimanto Gudelio ir Sankt Peterburgo lietuvių bendruomenės pirmininko, Rimskio-Korsakovo konservatorijos profesoriaus Ginto Želvio dėka buvo suburtas lietuvių bendrijos ansamblis „Neringa“. Šis ansamblis kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį gieda lietuviškose mišiose, koncertuoja Lietuvoje ir kaimyninėse lietuvių bendruomenių kolonijose Rusijoje – Petrozavodsko, Murmansko, Maskvos miestuose.

Šiais metais Sankt Peterburgo lietuvių bendrijos ansamblis dalyvavo Tarptautiniame kamerinių chorų sakralinės muzikos festivalyje „Cantate Domino“ Kaune ir grįždami aplankė kapelioną Kupiškio dekaną kleboną kun. dr. R. Gudelį bei pamalonino kupiškėnus savo giedojimu. Po šv. Mišių parapijos namų salėje įvyko susitikimas, kuriame kartu su tautiečiais iš Sankt Peterburgo bendravo ir giedojo Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos choras. Sankt Peterburgo lietuvių bendruomenės pirmininkas G. Želvys dėkojo Kupiškio parapijos klebonui kun. R. Gudeliui už tai, kad jis randa laiko aplankyti Šiaurės Vakarų Rusijos lietuvių bendruomenes Murmanske, Petrozavodske ir Sankt Peterburge. Ta pačia proga buvo pagerbti ilgamečiai choristai, daugiau nei dvidešimt metų giedantys Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos chore: Algis Jokubėnas, Petras Stanionis, Povilas Kežionis, Vanda Juknevičienė, Olia Šulcienė, Ona Kukenienė, Bronė Indriliūnienė ir Vilhelmina Elskienė.

Nida KALEINIKOVAITĖ

Kupiškis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija