2010 m. gruodžio 17 d.
Nr. 92
(1877)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Rūpinasi religiniu švietimu

Ši kunigo Mykolo Petrausko, padedant
jauniesiems pagalbininkams, surūšiuota
katalikiška spauda ir literatūra
tuoj pasieks Pajūrio, Tenenių
ir Didkiemio parapijų tikinčiuosius

Šilalės dekanato Pajūrio, Tenenių ir Didkiemio parapijas aptarnaujantis klebonas kun. Mykolas Petrauskas įsitikinęs, kad tikram katalikui neužtenka vien maldaknygės, rožinio ir dalyvavimo sekmadienio šv. Mišiose. Pasak jo, būtinas ir religinis tikinčiojo švietimas, paties tikinčiojo savišvieta. Tik iš ko ir kaip šviestis, jeigu šeimoje tėra vienintelis dar iš Pirmosios Komunijos laikų užmestas mažytis vaikiškas maldynėlis?.. O ir rožinio reikėtų ilgai paieškoti. Kaip nepasimes, jeigu mama, pirkdama savo sūnui ar dukrai rožinį Pirmosios Komunijos proga, išdrįsta paprašyti: „Gal turite paprastą, vienkartinį rožančėlį, nes mums reikia Pirmosios Komunijos šventei...“

Prisiminęs šį tikrą, pusiau anekdotišką atvejį, kun. M. Petrauskas su širdgėla sako: „Tas „vienkartinis“ rožinis – tipiškas nūdienos „kataliko“ pavyzdys: priėmė Pirmąją Komuniją, atliko katalikišką „prievolę“ ir tuo viskas baigėsi. Geriausiu atveju iki tol, kol prireiks tuoktis arba kai jau mirusį veš kapuosna... Tuomet vėl bus prisiminta, kad esąs katalikas, arba kiti primins... Tada ir vėl bus reikalingas Dievas... Gal irgi – „vienkartinis“...

Kun. M. Petrauskas, gerai pažindamas ir mylėdamas visų trijų parapijų tikinčiuosius, trokšta, kad jo „ganomos avelės“ ne tik dalyvautų šv. Mišiose, melstųsi, bet ir stengtųsi sąmoningiau ir giliau pažinti Dievą, priartėti prie Jo. Pasak kun. M. Petrausko, tam gali pasitarnauti katalikiška spauda, religinė literatūra. „Jeigu tikinčiojo namuose ant stalo yra katalikiškas laikraštis, žurnalas, Šventasis Raštas, viena kita katalikiška knygelė, o ant sienos kabo Kryžius ir šventas paveikslas – tokie namai nėra bedvasiai. Juose gyvena tikri, o ne vien į sąrašus įrašyti katalikai“, – įsitikinęs kun. M. Petrauskas. Klebono rūpesčiu Pajūrio, Tenenių ir Didkiemio parapijų tikintieji savo bažnyčiose gali įsigyti „XXI amžių“, „Artumą“, katalikiškų knygelių, Šventąjį Raštą.

Šiuo metu vyksta kalėdojimas. Ta proga kun. M. Petrauskas pasiūlo parapijiečiams įsigyti religinių knygelių: „Šv. Mišios. Jų begalinė vertė ir nauda“, „Kaip atlikti išpažintį“, „Ant Amžinybės slenksčio“ (mintys susimąstymui ir maldos už mirštančiuosius), Glorijos Polo „Aš stovėjau prie Dangaus ir pragaro vartų“. Jaunoms šeimoms kun. M. Petrauskas pasiūlo religinių knygelių apie šeimyninį gyvenimą, tarpusavio meilę ir supratimą, religinį vaikų auklėjimą ir pan.  Ypač stengiasi religine spauda aprūpinti ligonius ir senatvės prie lovos prikaustytus žmones.

Labiausiai kun. M. Petrauską džiugina tai, kad jau patys parapijiečiai kreipiasi į jį prašydami parinkti kokią knygelę paskaityti ilgais žiemos vakarais... Pasak klebono, tokių atsiranda tik vienetai, nes įpratinti, o juolab patiems įprasti skaityti religinę literatūrą arba katalikišką spaudą – nelengva. Belieka pasikliauti mintimi, jog lašas po lašo ir akmenį pratašo...

Vytautas ŠATEIKIS

Pajūris, Šilalės rajonas
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija