2010 m. gruodžio 31 d.
Nr. 95
(1880)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Bendruomenėse

Tvirti išradingumu

Bronius VERTELKA

Bendruomenės pirmininkė Virginija
Umantienė – buvusi Budraičių
seniūno Benedikto Andrulio mokinė

Nacionaliniame bendrovių konkurse „Tikime laisve“, skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui, Kelmės rajono Budraičių bendruomenė pelnė nominaciją „Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui“.

Verti pagyrimo

Tai padarė entuziastai, negailintys laiko. Vieni savo darbu prisideda, o kurie negali, paremia finansiškai. Taip budraitiškiai savo pinigais ir  jėgomis įsirengė bendruomenės namus.


Paminėtas Merkinės puolimas

Dr. Aldona Kačerauskienė

Partizaninis karas prieš okupantus apėmė visą Lietuvą, į jį įsitraukė visų sluoksnių gyventojai. Bene labiausiai okupantams priešinosi Pietų Lietuva. Merkinės kalnelyje, Laisvės kovų memoriale, matome iš vieno kamieno išaugusius du, tris ar net penkis kryžius – po tiek žmonių pokario kovose neteko šeimos.

Niekada nebus užmirštas Merkinės puolimas, įvykęs 1945 gruodžio 15 dieną. Pasakoja vienas iš nedaugelio likusių gyvų to įvykio dalyvių Juozas Jakavonis, kurio tėvų sodyboje įrengtame partizanų bunkeryje (dabar atstatytame) buvo planuojamas Merkinės puolimas. 1945 m. gruodžio 2 dieną netoli Merkinės esančiame Mardasavo kaime buvo nušauti keturi partizanai. Žmonės pastebėjo upe plaukiančią vieno jų maldaknygę. Partizanų vadai Kazimieraitis ir Vanagas kaip atsaką į partizanų nužudymą nutarė pulti Merkinę. Mūšyje dalyvavo apie 200 Merkio rinktinės partizanų. Jiems pasisekė užimti milicijos, pašto, valsčiaus pastatus. Buvo paimti ten rasti svarbūs dokumentai, ginklai, rašomosios mašinėlės. Deja, daboklėje įkalintų vyrų išlaisvinti nepasisekė. Merkinės mūšis istorikų vertinamas kaip viena didžiausių partizaninio karo puolamųjų operacijų Lietuvoje. Puolimui vadovavo buvęs mokytojas, partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Priešai užsibarikadavo bažnyčios ir cerkvės bokštuose, vykdė kovinius veiksmus ir laukė atvykstant pagalbos iš Alytaus ir Druskininkų. Partizanai šventovių nepuolė. Atvykus enkavedistų iškviestam pastiprinimui partizanai atsitraukė. Žuvo penki partizanai: Senovaitis, Putinas, Milžinas, Siaubas ir Šviedrys. Apie juos buvo sukurtos dainos, kurias dainavo visa Dzūkija. Buvo nukauta penkiolika okupacinės kariuomenės kareivių ir du stribai. Puolimui sumaniai vadovavęs A. Ramanauskas-Vanagas partizanų vadovybės buvo apdovanotas Narsumo juostele.


Tarybos posėdyje prisiminti geri monsinjoro darbai

Vytautas Bagdonas

Gruodžio 16-ąją neeiliniame Anykščių rajono savivaldybės posėdyje buvo svarstomas mons. Alfonso Svarinsko prašymas atleisti jį nuo mokesčio už žemės sklypą, esantį Kavarsko miestelyje. Prašymą atleisti nuo 216 litų mokesčio garbaus amžiaus kunigas motyvavo tuo, kad tą žemės sklypą jis įsigijo ne savo asmeniniams poreikiams, bet siekdamas ten įamžinti kovotojų už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę atminimą. Prašymų atleisti nuo žemės mokesčio rajono savivaldybės taryba sulaukia nuolat. Tačiau dažniausiai tie prašymai nepatenkinami – reikia labai svarbios priežasties, kad gyventojai sulauktų prašomos paramos. Monsinjoro atvejis – išskirtinis.


Bendruomenėse

Gerumas vienijo ariogališkius

Akcijos dalyviai

Gruodžio 1 dieną startavo tradicinė „Lietuvos Caritas“ ir vyskupijų „Caritas“ centrų organizuojama vargstančiųjų paramos akcija „Gerumas mus vienija“. Prie akcijos gali prisidėti kiekvienas, įsigijęs specialią Lietuvos „Caritas“ žvakutę bažnyčiose ir „Caritas“ skyriuose, taip pat paskambinęs trumpaisiais akcijos numeriais 1406 (auka 5 litai) ir 1407 (auka 10 litų). Akcijos metu surinktos lėšos skiriamos padėti skurstančioms šeimoms, vaikams, jaunimui, prekybos žmonėmis aukoms, seniems bei vienišiems žmonėms.


Angelų  suėjimas muziejuje

Renginio dalyviai prie Adomo
Petrausko muziejaus Uoginių kaime

Gruodžio 8 dieną  Kupiškio rajone, Antašavos parapijoje, Uoginių kaime esančiame Adomo Petrausko  muziejuje vyko Advento vakaras „Angelų suėjimas“. Muziejuje surengtą sakralinio meno ekspoziciją papildė Subačiaus gimnazijos mokinių angelų kolekcija iš molio bei popieriaus (mokiniams vadovavo Genutė Vaičekauskienė). Į renginį atvyko Kupiškio muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, Kupiškio dekanas kun. Rimantas Gudelis, Kupiškio seniūnas Julius Vytautas Semėnas, Antašavos parapijos Gyvojo rožinio būrelių nariai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija