2011 m. sausio 5 d.
Nr. 1
(1881)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Nelaukime trečiojo pasaulinio karo

Edmundas  Simanaitis

Totalitarinės pseudomokslinės teorijos

Žiniasklaidoje pasirodė piktokų straipsnių, kuriuose peikiamas tikras ar tariamas Holokausto neigimas. Vien Holokausto vertinimas nėra priimtinas nei teisiniu, nei istoriniu pobūdžiu. Pirmojoje demokratinėje nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje (1918–1940) ir  dabartinėje 1990 m. atsikūrusioje Antrojoje Respublikoje nei rasiniu požiūriu, nei už  įsitikinimus piliečiai nebuvo persekiojami. Lygiai taip pat nei vidaus, nei užsienio politikoje nebuvo remiamasi nei  komunizmo, nei rasizmo pseudomokslinėmis teorijomis.

Diktatūra neatsiejama nuo genocido politikos

Galima  pagrįstai teigti, kad Lietuva tuo požiūriu iš esmės skyrėsi nuo didžiųjų kaimynų. Autoritarinis prezidento A. Smetonos režimas iš principo niekuo nesiskyrė nuo Latvijos prezidento Ulmanio ir Estijos prezidento Petso valdymo stiliaus. Kita vertus, būtų nusikalstamai naivu manyti, kad didžiųjų valstybių totalitarinių režimų apsuptoje Lietuvoje galėjo klestėti  tobula demokratija. Mūsų valstybės istorija skaudžiai pamokanti. Iš didelės valstybės  liko tik pusketvirto  milijono  gyventojų,  o iš milžiniško baltų genčių gyvenamojo ploto liko tik dvi nedidelės  Lietuvos ir Latvijos valstybės.  Bolševikų diktatūros Sovietų Sąjungoje ir nacių režimo Vokietijoje „demokratiškumą“ geriausiai ir išsamiausiai apibūdina savo šalyse ir okupuotose teritorijose vykdyta  masinio genocido politika.

Agresoriai vertintini tuo pačiu masteliu

Pasigirsta balsų esą negalima lyginti komunistinio režimo su nacionalsocialistiniu. Verta priminti, kad abiejų režimų vadeivos 1939 m. rugpjūtį slaptu  suokalbiu Kremliuje lengvai  sutarė, kaip pasidalinti Rytų Europos nepriklausomų valstybių teritorijas ir  tai įvykdė. Vėlesnis suokalbininkų susirėmimas tarpusavyje, Reicho pralaimėjimas ir  Vakarų remiamos sovietijos pergalė  nepateisina ir nepanaikina suokalbio pasekmių. Buvusių agresorių istorikai rašo istoriją pagal šeimininkų užsakymą – nesipeikdami ir daugiau mažiau pasigirdami. Abiejų režimų vykdyta agresija mažesnių ir  karine prasme silpnesnių valstybių atžvilgiu  tiesmukai rodo  tokios pačios grobikiškos imperinės politikos tikslus.  

Aktualu lyginti agresorių užmačias

Dviejų režimų palyginimas  keliais požiūriais itin aktualus. Kompartijos generalinio sekretoriaus ir fiurerio kultas buvo būtinoji vidaus politikos, kaip partinės religijos, ašis. Nesusivokėlių „perauklėjimui“  buvo sukurtos Vorkutos ir Dachau tipo mirties stovyklos. Komunizmo ir nacionalsocializmo utopijos  rėmėsi ir  vadovavosi savo „šventraščiais“:  „Trumpu VKP (b) kursu“ ir  Adolfo Hitlerio knyga „Mein Kampf  („Mano kova“, vok.).  Visam politiniam, visuomeniniam,  kultūriniam, socialiniam gyvenimui  smulkmeniškai vadovavo tik viena  politinė jėga: sovietijoje – kompartija, Vokietijoje – nacionalsocialistų partija. Buvo ir esminių skirtumų, pavyzdžiui, sovietijoje turtas buvo suvalstybintas, o Vokietijos reiche – veikė apkarpyti rinkos dėsniai.

Dviejų pasaulinių karų išvada

Du pasauliniai karai, vykę XX amžiuje, ir  masinio naikinimo ginklų  arsenalai, kuriuose sukaupta keletą kartų daugiau atominių bombų, nei reikėtų sunaikinti visiems  Žemės rutulio gyventojams ir, žinoma, visai gyvūnijai, privertė politikos lyderius susimąstyti apie civilizacijos išlikimą  mūsų planetoje. Globalinė katastrofa gali įvykti įžiebus branduolinį gaisrą. Bet kuriuo atveju, trečiame  pasauliniame jau  branduoliniame kare laimėtojų nebūtų. Taigi, peršasi viena išvada – civilizacijos išlikimas yra didžiųjų valstybių politikos  klausimas.  Būtų didelė klaida piliečiams likti nuošalyje. Štai kodėl minėtus ir  čia neįvardintus režimus, valdančius masinio naikinimo ginklų arsenalus, būtina vardinti ir lyginti.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija