2011 m. sausio 19 d.
Nr. 5
(1885)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Faksimilinis K. Donelaičio „Metų“ leidinys – dovana Lietuvos mokykloms

Juozas Jacevičius,

XXVII knygos mėgėjų draugijos narys

Faksimilinis 1818 metų K. Donelaičio
„Metų“ leidinys išleistas ir įrištas
taip, kad atrodo tarsi autentiškas

2010 metais  Lietuva minėjo  Kristijono Donelaičio 230-ąsias ir kalbininko, „Metų“ leidėjo bei vertėjo į vokiečių kalbą  Liudviko Rėzos 170-ąsias mirties metines.

Kristijonas Donelaitis (1714–1780) – liuteronų  pastorius, lietuvių grožinės literatūros pradininkas. Pagrindinį savo kūrinį poemą „Metai“ K. Donelaitis rašė veikiausiai 1765–1775 metais, tiksli data nežinoma. K. Donelaitis davė pavadinimus tik atskiroms poemos dalims: „Pavasario linksmybės“, „Vasaros darbai“, „Rudenio gėrybės“ ir „Žiemos rūpesčiai“. Išliko dviejų pirmųjų dalių autografai ir visų dalių J. Hohlfeldto nuorašas (saugomas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute). Pavadinimas „Metai“ pirmą kartą pavartotas Liudviko Rėzos parengtame pirmajame K. Donelaičio poemos leidime. Leidėjas ciklo dalis kiek patrumpino, paredagavo, sujungė į vieną kūrinį ir išleido kartu su vertimu į vokiečių kalbą.

Liudvikas Rėza (1776–1840) – prūsų lietuvių visuomenės veikėjas, lituanistas, teologas, tautosakininkas, Karaliaučiaus universiteto profesorius. 1825 metais kartu su devyniais talkininkais sudarė pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį „Dainos oder Littauische Volkslieder“, kuriame pateikiamos 89 Mažosios Lietuvos liaudies dainos. 1818 metais pirmasis išleido Donelaičio „Metus“, o 1824 – ir pasakėčias.

Žinomas bibliofilas, bukinistas, knygų leidėjas bei mecenatas Vidmantas Staniulis vėl nustebino Lietuvą išleidęs faksimilinį 1818 metų  K. Donelaičio „Metų“ leidinį.

Knygos pratarmėje akademikas A. Buračas rašo: „Šis faksimilinis Liudviko Rėzos parengto Kristijono Donelaičio „Metų“ leidimas maloniai žavi savo neįprastais gotiškais šriftais ir kruopščiu vertimu į vokiečių kalbą, siekiant supažindinti kitas Europos šalis su lietuvių Renesanso literatūros pradininku. Nors K. Donelaitis „Metus“ parašė apie XVIII a. 8-ą dešimtmetį  („Žiemos rūpesčiuose“ minimi Karaliaučiaus gaisrai, buvę 1764 ir 1769 m.), L. Rėza pirmasis parengė jų leidimą tik 1818 metais. Jis suteikė kūriniui ir vėliau įprastą „Metų“  pavadinimą, su meile parengė jo lygiagretų vertimą į vokiečių kalbą. Leidiniui L. Rėza taip pat  parašė įvadinį straipsnį, kuriame iškėlė jo reikšmę ne tik lietuvių, bet ir visos Europos literatūrai, aukštos moralės, šeimos dorybių bei tėvynės meilės vertybių ugdymui, apibūdino eilėdaros savitumus.

K. Donelaičio kūrinys savo sodria kalba žavėjo Adomą Mickevičių, jį skaitė Gėtė ir kiti to meto Europos šviesuoliai, nes jis kėlė prigimtinės žmonių lygybės idealą, o kartu žadino bundančią Europoje tautinę savimonę lietuvininkų (būrų) pavyzdžiu. Iš šio „Metų“ leidimo visą XIX amžių buvo mokomasi gražios kalbos, jame glūdi daugelio mūsų literatūrinių tradicijų ištakos.

Faksimilinis leidimas buvo sumanytas bibliofilo Vidmanto Staniulio dar 1998 metais, atkūrus XXVII knygos mėgėjų draugiją. L. Rėzos leidimo „Metų“ originalas Lietuvoje retas: profesorius Domas Kaunas teigia, kad prieš penkiolika  metų pasaulyje buvo užregistruota vos trylika šios knygos egzempliorių (vėliau pasirodė dar trys), iš jų tik šeši – Lietuvoje. Pasak V. Staniulio, pastaraisiais metais Lietuvoje atrasti dar du „Metų“ egzemplioriai, nors jis savo rankose turėjęs tik vieną [...]

Faksimilinis L. Rėzos „Metų“ leidinys neabejotinai sudomins ne tik lietuvių ir vokiečių kalbų mokytojus, studentus ir moksleivius, bet ir platesnius inteligentijos sluoksnius.“

Iš tikrųjų tai  labai reikšmingas įvykis Lietuvos kultūroje. Knyga labai gražiai išleista. Jei ne šviežias spaustuvės dažų ir įrišimo klijų kvapas, būtų galima pagalvoti, kad rankose laikome autentišką 1818 metų leidimą. Knygą leidybai parengė pats Vidmantas Staniulis, redagavo Danutė Baltrušienė, maketavo Algė Varnaitė. Faksimilinio leidinio pratarmė ir dedikacijos išverstos į vokiečių ir anglų kalbas. Nepamiršta ir bibliofilija, nes  išspausdinta šimtas numeruotų egzempliorių, įrištų oda ir pasirašytų leidėjo, iš kurių 27 egzemplioriai skirti XXVII knygos mėgėjų draugijos nariams. Knygą išspausdino spaustuvė „Morkūnas ir Ko“.

Danutė ir Vidmantas Staniuliai po vieną K. Donelaičio „Metų“ egzempliorių  dovanoja visoms pagrindinėms, vidurinėms mokykloms ir gimnazijoms, kurių Lietuvoje yra per tūkstantį. Ši knyga moksleivių rankose bus gyvas susitikimas su istorija, Mažąja Lietuva ir Kristijonu Donelaičiu.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija